Jens Högströms forskargrupp - Barn och ungdomspsykiatri

Forskargrupp Högström utvecklar och utvärderar metoder för diagnostik och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i syfte att förbättra tidig upptäckt och öka tillgänglighet till evidensbaserade behandlingsmetoder.

Psykisk ohälsa är vanligt bland barn och unga och kan medföra allvarlig funktionsnedsättning med svåra konsekvenser för självkänsla, relationer, inlärning och psykosocial utveckling. Vår övergripande målsättning är att utveckla och utvärdera metoder för diagnostik och behandling av psykisk ohälsa hos unga.  Syftet är att förbättra tidig upptäckt och öka tillgänglighet till evidensbaserade behandlingsmetoder. Vi är särskilt inriktade på ångest-, tvångssyndrom samt depression hos barn och ungdomar. Vi bedriver även undervisning i barn och ungdomspsykiatri på grund- och forskarutbildningsnivå. 

Vår forskning fokuserar huvudsakligen på:  

 1.  att utveckla, utvärdera och implementera internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) för olika barnpsykiatriska tillstånd.  
   
 2. att använda nya metoder för att mäta social uppmärksamhet och belöningsmekanismer hos unga med psykiatriska tillstånd
   
 3. att utveckla, utvärdera och implementera digital färdighetsträning för läkarstudenter i klinisk barn- och ungdomspsykiatri  

Information och intresseanmälan till pågående studier

Forskningsprojekt 

Internetförmedlad KBT

Forskargruppen har omfattande erfarenhet av utveckling och utvärdering av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) för barn och ungdomar med olika psykiatriska tillstånd (BIP). Sammantaget har forskargruppen genomfört ett 15-tal kliniska studier av IKBT för barn och unga. Vår strävan är att utveckla och noggrant utvärdera behandlingsprogram för att de sedan ska kunna implementeras inom vården.  Ett flertal av behandlingsprogrammen har börjat implementeras vid BUP Internetbehandling i Region Stockholm. 

 • Internetförmedlad KBT för flera ångesttillstånd 

Det generiska IKBT-programmet riktar sig till barn i åldersgruppen 8-12 år med olika ångesttillstånd (separationsångest, panikångest, specifika fobier, social ångest och generaliserat ångestsyndrom). Programmet har utvärderats i två pilotstudier och två randomiserade kontrollerade studier och studierna har visat goda resultat. Behandling för barn och ungdomar med ångestsyndrom har också utvärderats i samarbete med  BUP i Region Jämtland Härjedalen. 

 • Internetförmedlad KBT vid social ångest 

Programmet är ett IKBT-program specifikt inriktat på unga 10-17 år med social ångest. Behandlingen har utvärderats i en pilotstudie och en randomiserad kontrollerad studie med goda resultat. 

 • Internetförmedlad KBT vid generaliserat ångestsyndrom eller överdriven oro  

Ett IKBT-program är utvecklat för ungdomar 13-17 år med generaliserat ångestsyndrom eller överdriven oro. Behandlingen har utvärderats i två mindre studier, en fallserie och en multiple baseline studie, med lovande resultat. Behandlingen utvärderas nu i en randomiserad kontrollerad studie där programmet jämförs med en väntelistkontroll. 

 • Internetförmedlad KBT vid tvångssyndrom 

Detta IKBT-program har utvecklats för barn och ungdomar 7-17 år med tvångssyndrom. Behandlingen har tidigare utvärderats för ungdomar 13-17 år i en pilotstudie och en randomiserad kontrollerad studie samt för barn 7-12 år i en pilotstudie. De tidigare studierna har visat goda resultat och programmet har nu utvärderats i ytterligare en studie för hela åldersgruppen 7-17 år. I den senaste studien, som visade goda resultat, har IKBT jämförts med sedvanlig KBT på mottagningen. 

 • Internetförmedlad KBT vid lindrig och medelsvår depression 

Detta IKBT-program har utvecklats för ungdomar 13–17 år med lindrig och medelsvår depression. Behandlingen har utvärderats med och utan terapeutstöd i en pilotstudie med lovande resultat. Programmet kommer nu att utvärderas i en randomiserad kontrollerad studie som jämför programmet (med och utan terapeutstöd) med reguljär vård.

Can adolescents with depression be effectively treated with guided and unguided Cognitive Behavior Therapy on the Internet?

 • Internetförmedlad KBT inom reguljär vård 

Två av behandlingsprogrammen har utvärderats i studier inom ramen för reguljär vård; det generiska ångestbehandlingsprogrammet utvärderats i Region Jämtland Härjedalen och behandlingsprogrammet för tvångssyndrom utvärderats vid specialistmottagningar för tvångssyndrom i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen.  

De behandlingsprogram som implementeras inom reguljär vård planeras att utvärderas i en effectivenesstudie där samtliga patienter som erbjuds internetbehandling, oavsett tillstånd, tillfrågas om att delta i forskningsprojektet. 

Samarbeten 

Vi har i samarbete med kollegor vid Karolinska Institutet (Prof. David Mataix-Cols, Lorena Fernandez de la Cruz, Fabian Lenhard, Brjànn Ljòtsson, Maria Lalouni, Marianne Bonnert och Ola Olén) utvecklat internetförmedlad behandling för unga med OCD,  Tourettes syndrom och ihållande (kroniska) tics, Body dysmorhic disorder och samsjuklighet med autismspektrumtillstånd). Några av dessa behandlingar har utvärderats utomlands. 

Eye tracking: social uppmärksamhet och belöningsmekanismer 

Projektet ”Social uppmärksamhet bland barn och ungdomar med social ångest” består av flera olika delstudier som använder s.k. eye tracking-teknik för att mäta ögonrörelser hos unga med psykiatriska tillstånd, så som social ångest/social fobi, autism, generaliserat ångestsyndrom och depression. Den visuella uppmärksamheten i de här grupperna jämförs sedan med en normalpopulationsgrupp utan psykiatriska tillstånd. Detta för att undersöka hur t.ex. social uppmärksamhet och respons på belöning kommer till uttryck hos unga med psykiatriska tillstånd och om det går att påverka dessa mekanismer genom kognitiv beteendeterapi (KBT). Syftet med studierna är att bättre förstå hur psykiatriska tillstånd utvecklas i barndomen samt hur de vidmakthålls. Projektet har genererat flera publikationer och resultaten tyder hittills på att det finns delar av den sociala uppmärksamheten där unga med social ångest skiljer sig åt från normalpopulationen. En liknande studie planeras nu för ungdomar med depression.   

Medicinsk pedagogisk forskning 

En digital färdighetsträning för läkarstudenter i suicidriskbedömning av barn och ungdomar är under utveckling. Genomförbarhet, godtagbarhet och preliminära effekter på läkarstudenternas kompetens kommer att utvärderas i en pilotstudie. 

Forskningsanslag 

Huvudfinansiärer av forskargruppens forskning är:

Kavli fondet, Forte, Riksbankens Jubileumsfond, Jane och Dan Olssons forskningsstiftelse, HSF Region Stockholm, Centrum för Psykiatriforskning (doktorandmånader), ALF och PPG projektmedel, ALF förordnande som klinisk postdoktor (Jens Högström), ALF förordnande som klinisk forskare/högre kliniska forskare (Eva Serlachius) 

Undervisning 

Forskargruppen är kurs- och delmomentansvariga för undervisning i barn- och ungdomspsykiatri på läkarprogrammet, logopedprogrammet och en forskarutbildningskurs.  

 • Valbar kurs på läkarprogrammet: Fördjupningskurs i barn- och  ungdomspsykiatri, 7.5 hp.  Kurskod: 2LK161.              Varje termin ger forskargruppen en fem veckors fördjupningskurs i barn- och ungdomspsykiatri för 10-15 läkarstudenter på läkarprogrammets sista termin. Kursen består av föreläsningar, färdighetsträning, fallseminarier samt kliniska placeringar inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm
 • Delmoment barn- och ungdomspsykiatri inom läkarprogrammets kurs Klinisk  medicin – inriktning reproduktion och utveckling. Kurskod: 2LK111. Varje termin sker undervisning med föreläsningar och seminarier för samtliga läkarstudenter på termin 10, med fokus på tidig upptäckt, handläggning och bemötande vid vanliga barn- och ungdomspsykiatriska tillstånd.  

Forskargruppen deltar även i undervisning på avancerad nivå inom ramen för specialistutbildningen för psykologer i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn och ungdomspsykiatri vid Kompetenscentrum för psykoterapi. 

Avhandlingar 

Sarah VigerlandInternet-delivered CBT for children with anxiety disorders: effect and prerequisites for implementation within public health care  

Fabian Lenhard; Internet-delivered cognitive behavior therapy for adolescents with obsessive-compulsive disorder  

Maral JolstedtInternet-delivered cognitive behaviour therapy for paediatric anxiety disorders in clinical settings: increasing access to evidence-based treatments 

Tove WahlundExcessive worry in adolescents and adults: development and evaluation of theory-driven treatments  

Martina NordhFear and missing out: internet-treatment for social anxiety disorder in youth  

Kristina AspvallNovel treatment approaches for children and adolescents with obsessive-compulsive disorder  

Lie ÅslundAdolescent sleep: comorbid problems and behavioral treatment of insomnia  

 

Publikationer 

En lista över utvalda publikationer finns på PubMed  

 

Gruppmedlemmar