Fysisk aktivitet och idrottsmedicin med fokus på prevention

Vår forskning har fokus på fysisk aktivitet, träning och idrottsmedicin.

Hagströmer group.
Foto: Privat.

Vi forskar om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa, både i befolkningen i stort och för personer med funktionsnedsättning eller sjukdomar. Vår forskning handlar dels om att kartlägga hur det ser ut idag, dels om metoder för att främja fysisk aktivitet. Vi använder rörelsemätare för att få objektiva mått och gör försök med nya metoder för rehabilitering. En del i detta är att utnyttja ny teknik, till exempel i form av mobilappar, för att stödja patienten. Ett annat fokus är förebyggande av idrottsskador hos unga idrottare och hur hormoner påverkar fysisk prestation hos kvinnliga idrottare.

Forskningsprojekt

CanMoRe (2016 - 2024)

I CanMoRe-projektet (Cancer Mobilisation and Rehabilitation) utvärderar vi om mobilisering med hjälp av innovativa metoder och en ny metod för fysisk rehabilitering i primärvården kan leda till minskad återinläggning på grund av minskade antal komplikationer bland personer som genomgått bukkirurgi på grund av urinblåsecancer.

Optimist (2022-2026)

I OPTIMIST-projektet (OPtimal TIme-use coMpositIons for Sleep and acTivity) utforskar vi hur livsstilsfaktorer påverkar risken att drabbas av icke-smittsamma sjukdomar. Vi studerar även sociodemografiska, socioekonomiska och genetiska faktorers påverkan i stora populationskohorter med målsättningen att utveckla primära och sekundära preventionsstrategier. 

ABC-studien

ABC-studien (Attitude, Behavior and Change) är ett forskningsprojekt om hälsovanor på befolkningsnivå. Data är insamlade med enkät och rörelsemätare samt kopplade till registerdata över sjuklighet och dödlighet.

Screening av idrottare, idrottsskador och prevention (2013-2026)

Det långsiktiga målet med detta projekt är att minska risken att unga elitidrottare drabbas av skador och smärta som minskar deltagande i idrott samt öka medvetenhet, prestation och hälsa hos dessa elitidrottare.

Kvinnliga könshormoners inverkan på fysisk aktivitet, träning och prestation

Inverkan av den hormonella variationen under menstruationscykeln på fysisk träning och prestation är endast delvis förstådd. Vår forskargrupp har genomfört studier relaterade till menstruationscykeln under de senaste 20 åren. Vi har studerat fysisk prestation i olika faser av menstruationscykeln, med och utan inverkan av hormonella preventivmedel. Vi har även studerat menstruationsrelaterade symptom såsom mensvärk och premenstruella symtom och hur kvinnor upplever att symptomen påverkar träning och prestation. Vi var även den första gruppen som karakteriserade variationen i gen- och proteinuttrycksnivåer av kvinnliga hormonreceptorer i skelettmuskel under menstruationscykeln. 

Hälsofrämjande och förebyggande forskning om levnadsvanor

Vår forskargrupp ansvarar för eller är involverad i flera hälsofrämjande och förebyggande forskningsprojekt om levnadsvanor.

Forskargruppsledare

Maria Hagströmer

Professor/fysioterapeut

Gruppmedlemmar

Ing-Mari Dohrn, med. dr

Linda Ekenros, med. dr

Cecilia Fridén, docent

Patrik Karlsson, doktorand

Adina König, doktorand

Therese Lundberg, doktorand

Andrea Porserud, med. dr., postdoc

Callum Regan, doktorand

Simon Torikka, doktorand

Philip von Rosen, docent, bitr. forskargruppsledare

Medverkande forskare

Susanna Aufwerber, med. dr.

Kristina Larsson, doktorand

Jenny Rossen, med. dr.

Video: Vill förstå och använda fysisk aktivitet för hälsa

Samarbetspartners

Vi har pågående forskningssamarbeten på lokala (KI), nationella och internationella nivåer. Till exempel har vi deltagit i två större EU-finansierade projekt (HELENA-studien och ALPHA-studien), samt ett i stort internationellt projekt (IPS).

Lista över våra samarbetspartners.

Vetenskapliga publikationer

För publikationer, se vidare under respektive projekt eller de individuella forskarnas personliga profilsidor.

MH
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-08-15