Fysisk aktivitet och idrottsmedicin med fokus på prevention

Vår forskning har fokus på fysisk aktivitet, träning och idrottsmedicin.

Hagströmer group.
Foto: Privat.

Vi forskar om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa, både i befolkningen i stort och för personer med funktionsnedsättning eller sjukdomar. Vår forskning handlar dels om att kartlägga hur det ser ut idag, dels om metoder för att främja fysisk aktivitet. Vi använder rörelsemätare för att få objektiva mått och gör försök med nya metoder för rehabilitering. En del i detta är att utnyttja ny teknik, till exempel i form av mobilappar, för att stödja patienten. Ett annat fokus är förebyggande av idrottsskador hos unga idrottare och hur hormoner påverkar fysisk prestation hos kvinnliga idrottare.

Forskningsprojekt

CanMoRe (2016 - 2024)

I CanMoRe-projektet (Cancer Mobilisation and Rehabilitation) utvärderar vi om mobilisering med hjälp av innovativa metoder och en ny metod för fysisk rehabilitering i primärvården kan leda till minskad återinläggning på grund av minskade antal komplikationer bland personer som genomgått bukkirurgi på grund av urinblåsecancer.

ABC-studien

ABC-studien (Attitude, Behavior and Change) är ett forskningsprojekt om hälsovanor på befolkningsnivå. Data är insamlade med enkät och rörelsemätare samt kopplade till registerdata över sjuklighet och dödlighet.

Screening av idrottare, idrottsskador och prevention (2013-2026)

Det långsiktiga målet med detta projekt är att minska risken att unga elitidrottare drabbas av skador och smärta som minskar deltagande i idrott samt öka medvetenhet, prestation och hälsa hos dessa elitidrottare.

Hormoners inverkan på träning och prestation

Effekten av den hormonella variationen under menstruationscykeln på fysisk prestation är endast delvis förstådd. Vår forskargrupp har genomfört studier relaterade till menstruationscykeln under de senaste 20 åren. Vi har utfört studier av fysiska prestation och premenstruella symtom under menstruationscykeln och under användning av p-piller. Dessutom var vi den första gruppen som karakteriserade variationen i gen- och proteinuttrycksnivåer av könssteroidhormonreceptorer i skelettmuskel under menstruationscykeln. 

Hälsofrämjande och förebyggande forskning om levnadsvanor

Vår forskargrupp ansvarar för eller är involverad i flera hälsofrämjande och förebyggande forskningsprojekt om levnadsvanor.

Forskargruppsledare

Maria Hagströmer

Professor/fysioterapeut

Gruppmedlemmar

Ing-Mari Dohrn, med. dr

Linda Ekenros, med. dr

Cecilia Fridén, docent

Patrik Karlsson, doktorand

Andrea Porserud, med. dr., postdoc

Callum Regan, doktorand

Simon Torikka, forskningsassistent

Philip von Rosen, docent, bitr. forskargruppsledare

Medverkande forskare

Susanna Aufwerber, med. dr.

Kristina Larsson, doktorand

Jenny Rossen, med. dr.

Video: Vill förstå och använda fysisk aktivitet för hälsa

Samarbetspartners

Vi har pågående forskningssamarbeten på lokala (KI), nationella och internationella nivåer. Till exempel har vi deltagit i två större EU-finansierade projekt (HELENA-studien och ALPHA-studien), samt ett i stort internationellt projekt (IPS).

Lista över våra samarbetspartners.

Vetenskapliga publikationer

För publikationer, se vidare under respektive projekt eller de individuella forskarnas personliga profilsidor.