Arbetstider, Återhämtning och Säkerhet i arbetslivet. – Anna Dahlgrens forskargrupp

Forskargruppen bedriver forskning om Arbetstider, Återhämtning och Säkerhet i arbetslivet.

Forskningsöversikt över korta vilotider

Aktuellt

I rapporten ”Forskningsöversikt över korta vilotider samt rekommendationer för säker och hälsosam arbetstidsförläggning” har vår forskargrupp, tillsammans med docent Emma Brulin vid Institutet för Miljömedicin, KI, sammanställt ett kunskapsunderlag kopplat till de ändrade arbetstidsreglerna rörande sammanhängande dygnsvila inom kommun- och regionsektorn. Rapporten har finansierats av Afa försäkring. 

Rapporten går att ladda ner här.

-

Forskargruppensverksamhet i korthet

Vår forskning utgår från en systemsyn, vilket innebär att vi studerar olika aspekter av arbetstider, återhämtning och säkerhet på både individ- och organisationsnivå. Målet är att bidra med kunskap som kan användas i ett systematiskt arbete för ett hållbart arbetsliv, där trötthet (eller brist på återhämtning) ses som en risk för hälsa och säkerhet.

Arbetstider

Förutom arbetsbelastning och stress så utgör arbetstiderna en viktig förutsättning för återhämtning. Olika schemamodeller och olika typer av skift eller skiftkombinationer kan påverka personalens möjligheter till återhämtning och ha implikationer för hälsa och säkerhet. Arbetstidsforskningen har utmynnat i en rad råd kring olika aspekter av schemaläggningen (mer info via länkar nedan). Fokus för några av våra forskningsprojekt handlar om vilka faktorer som främjar hållbarhet vid individuell schemaplanering samt hur korta vilotider (mindre än elva timmars vila) mellan arbetspassen påverkar stress och kognition.

Att tänka på vid schemaläggning

Arbetstider och trötthet

Mer information om skiftarbete

Inom projektet Bädda för Kvalitet (se nedan) utvecklades ett verktyg där sjuksköterskor kunde utvärdera sina arbetstidsscheman. Testa att mata in ett arbetstidsschema i arbetstidsutvärderingsverktyget ArturNurse och få en utvärdering av trötthetsrisker

http://www.artur.portin.com

-
Handboken i återhämtning ger tips strategier för sömn och återhämtning i relation till arbetsrelatearad stress och skiftarbete

Återhämtning

Återhämtning är en nyckelfaktor för att klara av en period av hög stress och belastning. Samtidigt är det paradoxalt nog just under påfrestande perioder, då återhämtning behövs som mest, som den ofta är som svårast att få till. I vår forskning har vi bred ansats och tittar på flera aspekter av återhämtning, så som sömn, vila, pauser, och aktiviteter som ger energi. Återhämtning i en arbetslivskontext handlar om att möjliggöra återhämtning både under arbetet och mellan arbetspassen. Ett fokus för forskargruppens projekt är att undersöka hur man kan stärka återhämtningen både på individnivå och organisationsnivå i relation till arbetsrelaterad stress och oregelbundna arbetstider.

Delar av materialet från våra tillämpade forskningsprojekt finns sammanfattade i en handbok i återhämtning som finns att ladda ner gratis. Kontakta oss om ni vill ha den som en tyckt folder.

Länk till återhämtningshandboken.

Lyssna på ljudfilen med övning i medveten närvaro genom "kroppsskanning".

Mer information om återhämtning finns hos Sunt Arbetsliv

Återhämtning i arbetslivet

Återhämtning – hur kan verksamhetschefer/HR-experter skapa bra förutsättningar?

Återhämtning – hur kan jag som verksamhetschef/HR-expert stötta medarbetare?

Säkerhet

Säkerhet har samband med arbetstider och återhämtning. Att arbeta natt eller tidiga morgonskift är förenat med ökade risker för att göra fel och misstag i arbetet. Bristande återhämtning och trötthet påverkar kognitiv förmåga och emotionsreglering, vilket kan påverka arbetsprestation och teamarbete. Mer långsiktigt riskerar bristande återhämtning, belastande arbetstider och trötthet att leda till ohälsa, sjukskrivning och ökad personalomsättning, vilket är negativt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Att se trötthet som en riskfaktor i relation till arbetstider och arbetsbelastning kan vara värdefullt både utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och ett patientsäkerhetsperspektiv.

För att uppnå god patientsäkerhet krävs att man arbetar utifrån en systemsyn med fler frågor än arbetstider och trötthet. Säkerhet är dynamiskt och summan av många olika aspekter i systemet och skapas i interaktionen mellan människa, teknik och organisation. För de som är intresserade av att lära sig mer om patientsäkerhet driver forskargruppen i samarbete med LIME/KI en uppdragsutbildning i patientsäkerhet.

Arbetsmiljö och patientsäkerhet

 

Forskningsprojekt

Bädda för kvalitet via ledarskap för återhämtning (Finansieras av AFA)

Arbetstider och återhämtning under Covid 19 pandemin: Går det att skapa hållbara arbetsvillkor inom sjukvården under extrema arbetsförhållanden? (Finansieras av AFA)

Korta vilotider mellan arbetsskift inom hälso- och sjukvården – effekter på sömn, trötthet, hälsa och prestation (Finansieras av FORTE)

Hur kan man inom vården uppnå långsiktigt hållbara och attraktiva arbetstider med en individuell schemaplanering (ISP)? (Finansieras av AFA)

 

Avslutade projekt:

Bädda för kvalitet: Proaktiva strategier för återhämtning i främjandet av hälsa och arbetsprestation. (Finansierades av AFA)

Rapporter och publikationer

2023

Forskningsöversikt över korta vilotider samt rekommendationer för säker och hälsosam arbetstidsförläggning

Managing Sustainable Working Hours within Participatory Working Time Scheduling for Nurses and Assistant Nurses: A Qualitative Interview Study with Managers and Staffing Assistants

Vilka för- och nackdelar för korta vilotider med sig?

Implementering av återhämtningsprogrammet Bädda för Kvalitet
inom kliniskt basår vid Astrid Lindgrens barnsjukhus 2022

2022

Arbetsmiljö och arbetstider under Covid-19 pandemin

Randomised control trial of a proactive intervention supporting recovery in relation to stress and irregular work hours: effects on sleep, burn-out, fatigue and somatic symptoms

Pros and cons of quick returns - a cross-sectional survey among Swedish nurses and nurse assistants

2021

Hälsa, säkerhet och återhämtning vid korta vilotider

Livsviktigt lärande

Intensive longitudinal study of newly graduated nurses' quick returns and self-rated stress

2020

Återhämtningsprogrammet Bädda för Kvalitet - Innehåll, Upplägg och Utvärdering

Återhämtningsprogrammet Bädda för Kvalitet - Proaktiva strategier för återhämtning i främjandet av hälsa och arbetsprestation

Arbetstider, återhämtning, hälsa och säkerhet bland nyutexaminerade sjuksköterskor Beskrivning av rekrytering och enkätresultat från baslinjemätningen i projektet Bädda för Kvalitet

Sleep and fatigue in newly graduated nurses-Experiences and strategies for handling shiftwork

Shift work in nursing: closing the knowledge gaps and advancing innovation in practice

2018

Schemaläggning i vården – schemaläggares och nyutexaminerade sjuksköterskors perspektiv

Kompetensförsörjning och patientsäkerhet

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen