Hur kan man inom vården uppnå långsiktigt hållbara och attraktiva arbetstider med en individuell schemaplanering?

Bakgrund

Inflytande över arbetstiden har visats vara viktigt för välmående bland skiftarbetare, som generellt löper en ökad risk för ohälsa och sömnproblem. Inom svensk hälso- och sjukvård är en av de vanligaste arbetstidsmodellerna individuell schemaplanering (ISP) där medarbetarnas arbetstider planeras utifrån individuella önskemål samt verksamhetens behov av kompetens och bemanning. Det finns en stor variation i både förutsättningar (t.ex. produktionskrav, bemanning och kompetens) och i hur processen för schemaläggning ser ut (t.ex. längd på schemaläggningsperioden och hantering av veto). Det är oklart hur skillnader i förutsättningar och i tillämpningen av ISP påverkar faktorer som bidrar till långsiktigt hållbara arbetstider, det vill säga arbetstider som främjar hälsa, återhämtning, patientsäkerhet, vårdkvalitet  och kvarstanning bland personal.

Projektet finansieras av AFA Försäkring.

Projektets syfte

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur man kan uppnå långsiktigt hållbara och attraktiva arbetstider med individuell schemaplanering (ISP). Denna kunskap är tänkt att kunna ligga till underlag för framtida riktlinjer för tillämpningen av ISP.

Projektets genomförande

Projektet är indelat i två faser som bygger på varandra. I den första fasen intervjuas medarbetare, bemanningsassistenter och avdelningschefer inom svensk hälso- och sjukvård om deras upplevelser av ISP-processen. Vi undersöker bland annat vilket stöd man i sin roll efterfrågar för att kunna använda ISP på ett sätt som främjar hälsa, återhämtning och säkerhet samt olika aspekter av ISP-processen som kan påverka dessa faktorer. I denna fas genomförs också intervjuer med representanter från HR-avdelningar runtom i Sverige för att kartlägga olika former av ISP som tillämpas inom den svenska hälso- och sjukvården.

Projektets andra fas syftar till att via en enkätundersökning undersöka hur olika förutsättningar för och tillämpningar av ISP påverkar medarbetarnas återhämtning, hälsa, arbetstrivsel och arbetstider. Det övergripande målet är att ta fram ny kunskap om hur ISP kan implementeras och användas på ett sätt som främjar långsiktigt hållbara och attraktiva arbetstider som gynnar både medarbetare och verksamheter.

Projektstatus

Hittills har vi genomfört ett 30-tal intervjuer med medarbetare, bemanningsassistenter och avdelningschefer inom ramen för fas 1. Intervjuerna med bemanningsassistenter och avdelningschefer är färdiganalyserade och artikeln väntar just nu på att publiceras. Intervjuer med medarbetare analyseras under hösten 2023.

Datainsamlingen inom ramen för fas 2 har genomförts i samarbete med avdelningar på Västmanlands sjukhus Västerås och Karolinska Universitetssjukhuset, och slutförs i oktober 2023. Databearbetning och analys genomförs under hösten 2023.

Projektet i media

Efter skiftarbete och obekväm arbetstid: Tid för återhämtning

Experten: Därför behöver skiftarbetare längre vila

Forskaren: Arbetstidsfrågan är ett ständigt arbete

Medarbetare och kontakt

Anna Dahlgren

Majken Epstein

Philip Tucker

AD
Innehållsgranskare:
2023-09-07