Bädda för kvalitet

Återhämtning är en nyckelfaktor för att vårdpersonalen ska må bra och kunna prestera under denna situation.

Att som nyutexaminerad sjuksköterska börja arbeta innebär för många ett arbetstidsschema med oregelbundna arbetstider. Detta kommer oundvikligen att påverka sömn och möjligheten till återhämtning mellan arbetspassen. Otillräcklig återhämtning kan minska förmågan att hantera stress och hög arbetsbelastning, och är en riskfaktor för både ohälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Syftet med projektet Bädda för Kvalitet är att utvärdera ett återhämtningsprogram där deltagarna bland annat får lära sig strategier för att förbättra sömn och återhämtning i relation till arbetsbelastning och oregelbundna arbetstider. Utvärderingen kommer att undersöka eventuella effekter på sömn, stress, kognitiv förmåga och välbefinnande. Projektet finansieras av AFA Försäkring.

Återhämtningsprogrammet genomfördes som en gruppintervention inom ramen för introduktionsprogrammen (där sådant fanns) för nyutexaminerade sjuksköterskor.

 

Bakgrund till projektet

För många sjuksköterskor innebär den första tiden i yrket en period med många utmaningar. I LUST projektet har professor Petter Gustavssons forskargrupp under flera år följt sjuksköterskors övergång från utbildning in i arbetslivet. I projektet rapporterar ungefär en tredjedel av sjuksköterskorna symptom på utbrändhet någon gång under de första tre åren i yrket. Utbrändhet definieras här som en form av stressrelaterad psykisk ohälsa som uppstår i reaktion på ihållande eller intensiv stress. Symptom kan vara emotionell och fysisk utmattning, ökat distanstagande gentemot arbete och klienter eller upplevelser av otillräcklighet. Episoder av utbrändhet karakteriseras också ofta av sömnproblem. Vidare indikerar resultat från LUST-projektet att sömnkvalitet generellt försämras under de första åren i sjuksköterskeyrket.

Stress och sömn är tätt sammankopplade och påverkar varandra. Man kan säga att stress och aktivering är sömnens motsats. Om vi har en hög stress och aktiveringsnivå när vi ska sova kan det vara svårt att somna, och sömnen, när den väl infaller, kan försämras. Samtidigt kan dålig eller för lite sömn förhöja kroppens stressnivå. Arbetslivsforskning har också visat att arbetsrelaterad stress är förknippad med sömnstörningar.

I arbetslivet är det dock inte bara arbetsrelaterad stress som kan påverka sömnen, eftersom arbetstidens förläggning också påverkar möjligheterna till återhämtning. Olika arbetstider ger olika förutsättningar för återhämtning, men generellt har oregelbundna arbetstider visat på ett samband med sömnstörningar. Oregelbundna arbetstider har också visat sig vara förenat med en ökad risk för ohälsa och olyckor. Den bristande återhämtningen tros vara en viktig faktor bakom denna ökade risk.

Att sova dåligt en kortare period innebär för de flesta inte några större hälsorisker. Men bristande återhämtning under en längre tid kan innebära en ökad risk för ohälsa och sjukskrivning. Sömnbrist minskar även vår kognitiva förmåga. Vi blir till exempel sämre på att planera vad vi ska göra, att behålla fokus på det vi gör och att bedöma risker. Med andra ord innebär bristande återhämtning också en risk för försämrad arbetsprestation och säkerhet i arbetet.

Varför studie om återhämtning?

Återhämtning är en nyckelfaktor för hälsa och välbefinnande. Samtidigt kan det vara svårt att få en god och tillräcklig återhämtning när man som nyutexaminerad sjuksköterska börjar arbeta oregelbundna arbetstider. Syftet med studien är att undersöka om en satsning på ett program för sömn och återhämtning inom introduktionsprogrammen för sjuksköterskor är värdefullt och kan gynna hälsa och arbetskvalitet.

Återhämtningsprogrammets innehåll

Återhämtningsprogrammet bestod av sammanlagt tre gruppträffar. Innehållet var baserat på aktuell sömn- och arbetstidsforskning och speciellt anpassat för nyutexaminerade sjuksköterskor genom att utformas utifrån intervjuer med sjuksköterskor som arbetat upp till ett år i yrket.

Under gruppträffarna gavs utbildning om hur sömn och trötthet påverkas av oregelbundna arbetstider och stress, och deltagarna fick testa olika strategier för att främja sömn och återhämtning. En del strategier grundar sig på arbetssätt från sömnbehandling utifrån kognitiv beteendeterapi. Deltagarna erbjöds också tillgång till ett webbaserat verktyg, som utifrån de egna arbetstiderna kan ge individuell återkoppling på möjligheter till sömn och återhämtning samt förväntad trötthet under dagen. Verktyget var tänkt att fungera som ett stöd för att kunna optimera återhämtning i relation till de egna arbetstiderna, men också kunna användas vid planering av det individuella arbetsschemat.

Resultat

Sammanfattningsvis pekar resultaten på̊ att återhämtningsprogrammet Bädda för Kvalitet verkar vara hjälpsamt för att gynna återhämtning bland nyutexaminerade sjuksköterskor, bland annat genom att lättare kunna släppa tankar på̊ jobbet under fritiden och att öka kvaliteten på̊ återhämtningen under ledig tid. Programmet tycks även kunna förebygga en negativ utveckling vad gäller somatiska besvär och utmattningssymtom. Ett slående och viktigt resultat var de tydligt positiva effekterna på̊ upplevd kognitiv exekutiv förmåga och upplevelsen av att kunna arbeta på̊ ett säkert sätt. Sammantaget tyder resultaten på̊ att återhämtningsprogrammet är genomförbart och värdefullt för hälsa och arbetsprestation bland nyutexaminerade sjuksköterskor. Mer finns att läsa i slutrapporten till AFA försäkring samt i andra rapporter och artiklar (se nedan).

Handbok i Återhämtning

Baserat på återhämtningsprogrammet ’Bädda för kvalitet’ har vi sammanfattat strategier för återhämtning i arbetslivet i en ”Handbok i Återhämtning”. Den finns att ladda ner här.

Det går bra att beställa tryckta exemplar av handboken till er verksamhet om ni skulle vilja. Priset per handbok är 55 kr exkl moms + frakt. Hör i så fall av er till Anna Dahlgren (anna.dahlgren@ki.se) med info om hur många ex ni önskar, leveransadress och fakturaadress.

Projektstatus

Datainsamlingen för utvärderingen av projektet är avslutat. Delar av data är analyserat och finns beskrivet i rapporter och artiklar (se nedan). Fler rapporter och artiklar kommer publiceras här löpande. Återhämtningsprogrammet har implementerats inom kliniskt basår och för andra grupper inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Rapporter och artiklar

Arbetstider, återhämtning, hälsa och säkerhet bland nyutexaminerade sjuksköterskor

Återhämtningsprogrammet Bädda för Kvalitet - Proaktiva strategier för återhämtning i främjandet av hälsa och arbetsprestation

Återhämtningsprogrammet Bädda för Kvalitet - Innehåll, Upplägg och Utvärdering

Medarbetare och kontakt

Anna Dahlgren

Anna Dahlgren driver projektet Bädda för Kvalitet. Anna är forskare vid Karolinska Institutet i professor Petter Gustavssons grupp, som i flera studier har följt sjuksköterskors övergång från utbildning till arbetsliv.

Marie Söderström

Marie Söderström är legitimerad psykolog och forskare. Marie arbetar som psykolog vid Stressmottagningen i Stockholm, och har skrivit självhjälpsböckerna ”Sömn” (2007) och ”Vila” (2009).

Hör gärna av dig till någon av oss om du har frågor eller vill veta mer om projektet.

Samarbetspartners

Projektet finansieras av AFA Försäkring.

 

Projektet i media