Skip to main content

Bädda för kvalitet

Att som nyutexaminerad sjuksköterska börja arbeta innebär för många ett arbetstidsschema med oregelbundna arbetstider. Detta kommer oundvikligen att påverka sömn och möjligheten till återhämtning mellan arbetspassen. Otillräcklig återhämtning kan minska förmågan att hantera stress och hög arbetsbelastning, och är en riskfaktor för både ohälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Syftet med projektet Bädda för Kvalitet är att utvärdera ett återhämtningsprogram där deltagarna bland annat får lära sig strategier för att förbättra sömn och återhämtning i relation till arbetsbelastning och oregelbundna arbetstider. Utvärderingen kommer att undersöka eventuella effekter på sömn, stress, kognitiv förmåga och välbefinnande. Projektet finansieras av AFA Försäkring.

Återhämtningsprogrammet genomförs som en gruppintervention inom ramen för introduktionsprogrammen (om sådant finns) för nyutexaminerade sjuksköterskor. Deltagandet är frivilligt. Sjuksköterskor som vill delta i utvärderingen av återhämtningsprogrammet delas slumpmässigt in i mindre grupper (med som mest 15 personer i varje grupp) för sammanlagt tre gruppträffar. Vissa grupper påbörjar återhämtningsprogrammet direkt medan andra grupper får vänta några månader på att genomföra träffarna. Oavsett om man ingår i en grupp som genomgår träffarna direkt eller får vänta, så deltar man i utvärderingen vid samma tillfällen. Att delta i utvärderingen kan ske på två olika sätt. Läs mer om hur det går till under Att delta i utvärderingen av återhämtningsprogrammet.

Bakgrund till projektet

För många sjuksköterskor innebär den första tiden i yrket en period med många utmaningar. I LUST-projektet har professor Petter Gustavssons forskargrupp under flera år följt sjuksköterskors övergång från utbildning in i arbetslivet. I projektet rapporterar ungefär en tredjedel av sjuksköterskorna symptom på utbrändhet någon gång under de första tre åren i yrket. Utbrändhet definieras här som en form av stressrelaterad psykisk ohälsa som uppstår i reaktion på ihållande eller intensiv stress. Symptom kan vara emotionell och fysisk utmattning, ökat distanstagande gentemot arbete och klienter eller upplevelser av otillräcklighet. Episoder av utbrändhet karakteriseras också ofta av sömnproblem. Vidare indikerar resultat från LUST-projektet att sömnkvalitet generellt försämras under de första åren i sjuksköterskeyrket.

Stress och sömn är tätt sammankopplade och påverkar varandra. Man kan säga att stress och aktivering är sömnens motsats. Om vi har en hög stress och aktiveringsnivå när vi ska sova kan det vara svårt att somna, och sömnen, när den väl infaller, kan försämras. Samtidigt kan dålig eller för lite sömn förhöja kroppens stressnivå. Arbetslivsforskning har också visat att arbetsrelaterad stress är förknippad med sömnstörningar.

I arbetslivet är det dock inte bara arbetsrelaterad stress som kan påverka sömnen, eftersom arbetstidens förläggning också påverkar möjligheterna till återhämtning. Olika arbetstider ger olika förutsättningar för återhämtning, men generellt har oregelbundna arbetstider visat på ett samband med sömnstörningar. Oregelbundna arbetstider har också visat sig vara förenat med en ökad risk för ohälsa och olyckor. Den bristande återhämtningen tros vara en viktig faktor bakom denna ökade risk.

Att sova dåligt en kortare period innebär för de flesta inte några större hälsorisker. Men bristande återhämtning under en längre tid kan innebära en ökad risk för ohälsa och sjukskrivning. Sömnbrist minskar även vår kognitiva förmåga. Vi blir till exempel sämre på att planera vad vi ska göra, att behålla fokus på det vi gör och att bedöma risker. Med andra ord innebär bristande återhämtning också en risk för försämrad arbetsprestation och säkerhet i arbetet.

Varför studie om återhämtning?
Återhämtning är en nyckelfaktor för hälsa och välbefinnande. Samtidigt kan det vara svårt att få en god och tillräcklig återhämtning när man som nyutexaminerad sjuksköterska börjar arbeta oregelbundna arbetstider. Syftet med studien är att undersöka om en satsning på ett program för sömn och återhämtning inom introduktionsprogrammen för sjuksköterskor är värdefullt och kan gynna hälsa och arbetskvalitet.

Återhämtningsprogrammets innehåll

Återhämtningsprogrammet består av sammanlagt tre gruppträffar. Innehållet är baserat på aktuell sömn- och arbetstidsforskning och speciellt anpassat för nyutexaminerade sjuksköterskor genom att utformas utifrån intervjuer med sjuksköterskor som arbetat upp till ett år i yrket.

Under gruppträffarna ges utbildning om hur sömn och trötthet påverkas av oregelbundna arbetstider och stress, och deltagarna får testa olika strategier för att främja sömn och återhämtning. En del strategier grundar sig på arbetssätt från sömnbehandling utifrån kognitiv beteendeterapi. Deltagarna erbjuds också tillgång till ett webbaserat verktyg, som utifrån de egna arbetstiderna kan ge individuell återkoppling på möjligheter till sömn och återhämtning samt förväntad trötthet under dagen. Verktyget är tänkt att fungera som ett stöd för att kunna optimera återhämtning i relation till de egna arbetstiderna, och kan också användas vid planering av det individuella arbetsschemat.

Att delta i utvärderingen av återhämtningsprogrammet

Programmet utvärderas genom att deltagarna fyller i en enkät vid tre tillfällen. Enkäten består av frågor om arbete, hälsa och sömn och tar cirka 20 minuter att fylla i. Utöver enkäten finns det också möjlighet att delta i en fördjupad utvärdering av programmet. Då får man, förutom att fylla i enkäten, föra dagbok om sömn och arbete i sju dagar. På nätterna bär man också en sömnklocka som mäter rörelser under sömnen. Utifrån det kan man få mått på till exempel sömnlängd och sömneffektivitet. När utvärderingen är klar erbjuds individuell återkoppling på hur sömnen har varit de nätter man haft på sig klockan. Om man deltar i den fördjupade utvärderingen ingår det också att genomföra ett kort kognitivt test via sin mobiltelefon vid två tillfällen under en arbetsdag. Man får också möjlighet att mäta kortisolnivåer genom att lämna två tunna hårslingor från bakre delen av huvudet.

Medarbetare och kontakt


Anna Dahlgren driver projektet Bädda för Kvalitet. Anna är forskare vid Karolinska Institutet i professor Petter Gustavssons grupp, som i flera studier har följt sjuksköterskors övergång från utbildning till arbetsliv.


Marie Söderström är legitimerad psykolog och forskare. Marie arbetar som psykolog vid Stressmottagningen i Stockholm, och har skrivit självhjälpsböckerna ”Sömn” (2007) och ”Vila” (2009).


Majken Epstein arbetar som forskningsassistent i projektet och har en med. kand. i psykologi.


Max Helmisaari arbetar som forskningsassistent i projektet och läser psykologprogrammet på Karolinska Institutet.

Hör gärna av dig till någon av oss om du har frågor eller vill veta mer om projektet.

Projektstatus

Under 2016 genomförde vi ett antal intervjuer med sjuksköterskor som arbetat i yrket mellan 3 månader och 1 år. Resultaten från intervjuerna har legat till grund för utformandet av återhämtningsprogrammet. Under våren 2017 genomfördes återhämtningsprogrammet inom introduktionsprogrammen i Region Kronoberg och Region Östergötland. Under hösten 2017 inleddes ett samarbete med Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska Universitetssjukhuset där återhämtningsprogrammet genomförs och utvärderas. Samarbetet pågår under hela 2018. Under 2018 genomförs och utvärderas programmet igen inom introduktionsprogrammet i Region Östergötland och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

Samarbetspartners

Projektet finansieras av AFA Försäkring.

Projektet i media