Akut – Kristian Ängebys forskargrupp

Övergripande handlar forskningen inom gruppen om akutsjukvård som sträcker sig över hantering på larmcentralen, bedömning och behandling i ambulans och på akutmottagning. Fokus är att verka för en patientsäker identifiering av sjukdomstillstånd i de olika delarna i sjukvårdskedjan som i sin tur möjliggör adekvat behandling.

Forskningsprojekt, exempel

Sepsis på akutmottagningen - förbättrad tidig upptäckt och behandling

Att beskriva sambandet mellan efterlevnad av behandlingsriktlinjer och dödlighet för patienter med sepsis, undersöka användningen av intravenös vätska, undersöka resultatet beroende på vätskebehandling i olika patientkohorter, undersöka förekomsten av nyckelord relaterade till systemiska symtom vid sepsis som finns hos patienter på akutmottagningen.

Utalarmering av ambulans på larmcentralen - den första länken i kedjan av akutvård

Att beskriva och analysera bedömningen och prioriteringen av akutmedicinska samtal till larmcentralen. 

Identifiering av medicinska behov hos patienter som uppvisar ospecifika symtom pre-hospitalt

För patienter med icke-specifika symtom/sökorsaker pre-hospitalt; att beskriva de som transporteras till sjukhus eller inte.

Patientens och vårdpersonalens upplevelser och perspektiv av information och kommunikation i akutsjukvården

Kommunikationen är en faktor som i högsta grad påverkar patienternas upplevelse av vistelse på akutmottagning. Ett samband existerar mellan effektivitet i verksamheten, patientsäkerhet och patientens upplevelse i vården. Syftet med studien är att beskriva kommunikationen i akutsjukvården utifrån patientens och vårdpersonalens upplevelser och perspektiv för att tydliggöra fenomen avseende personcentrerad samt patientsäker vård.

Samverkan

Gruppen har pågående samarbeten bland annat med

Martin Nordberg, Spec läk kirurgi, PhD

Rebecka Rubenson Wahlin, Spec läk anestesi, PhD

Eva Joelsson Alm, Leg spec ssk anestesi, Docent

Sandra Jonmarker, MD, doktorand

Lisa Kurland, MD, Professor, Örebro Universitet

Maaret Castrén, MD, Professor, Helsingfors Universitet

Knut Orlander, MD, PhD, Lunds Universitetssjukhus        

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
KB
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2024-06-19