Improving Health Experiences-Hexi

This page in English

Definition av hälsa

Vi ser hälsa längs ett kontinuum där både livskvalitet (QoL) och hälso-relaterad livskvalitet (HRQoL) ingår. Symtom kan inverka på hälsan och vi ser hälsa som frånvaro av självupplevda svårhanterade symtom. Att kunna leva ett autonomt liv på informerad grund är en förutsättning för hälsa.

Forskargruppens ledare

Professor/sjuksköterska

Yvonne Wengström

Telefon: 08-524 836 83
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Yvonne.Wengstrom@ki.se

Aktuella projekt

TailorDose

Relationen mellan symptom och genuttryck är fortfarande inte känd. Ett flertal pågående kliniska prövningar lyfter frågan om värdet att inkludera studier av symptom kluster för att ytterligare förfina terapeutiska strategier och prognos för kvinnor med tidigupptäckt bröstcancer. Syftet med projektet är att studera symptom upplevelse och svårighetsgrad under behandling med kemoterapi och/eller endokrin behandling länkat till genuttryck. Genom att studera symptom kluster hos kvinnor med  stadium I-IIIA bröst cancer som genomgår 2 olika standard kemoterapi behandlingar och endokrin behandling kommer studien att bidra med kunskap om symptombedömningar, strategier för behandling och prioritering av symptom. Studien kommer även att resultera i en systematisk bedömning av genuttrycks profiler och symptom hos patienter med bröstcancer. Vilket ger en plattform för evidens baserad utveckling av interventioner för symptom behandling.

OptiTrain

Huvudsyftet med denna randomiserade kontrollerade studie är att, hos kvinnor med bröstcancer under pågående behandling med cytostatika, jämföra effekten av olika träningsprogram innehållande styrketräning och/eller uthållighetsträning vad gäller fysisk kapacitet. Vi vill också jämföra effekten av ovanstående träningsprogram för att undersöka om det påverkar det fysiskt och/eller psykiska välbefinnandet hos dessa kvinnor. I en mindre grupp deltagare kommer vi även att undersöka hur biverkningsprofilerna ser ut för den antihormonella behandlingen. Utvärderingen sker dels genom att deltagarna får besvara frågeformulär men även genom blodprover samt muskelbiopsier på ett mindre antal av deltagarna.

SCREESCO – deltagande i ett nationellt screeningprogram för kolorektal cancer.

Syftet med screening för kolorektal cancer är att upptäcka sjukdomen i en tidig och botbar fas, innan den ger kliniska symtom, för att på så sätt minska dödligheten i sjukdomen. Detta forskningsprojekt består av en randomiserad kontrollerad studie som syftar till att studera deltagande i ett nationellt screeningprogram för kolorektalcancer. Metodvalet är en kvalitativ metod eftersom syftet är att undersöka människors upplevelse av, hur de förhåller sig till screening program, och vad som motiverar beteendet. Fokusgrupper planeras vid varje av de 6 Regionala Cancer Centra (RCC). Fokusgrupperna i varje region delas in i grupper om personer som deltagit i F-Hb, Koloskopi samt sigmoideoskopi eller individer som inte valt att delta i screening programmet. En kvantitativ surveyplaneras även med frågeformulär, dels ett formulär för att undersöka beslutsprocessen för att delta i screening för cancer samt vilken typ av kunskap om cancer individer som deltar i screening har. Oro/ångest samt hälsolitteracitet kommer även att studeras.

Gruppmedlemmar

Carina Lundh Hagelin          

Lektor  Sophiahemmet Högskola

Karin Blomberg                        

Lektor Örebro Universitet

Post doc Kate-Bolam

The Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH

The University of Queensland (UQ)  Australia

Universitetsadjunkt

Anna Jervaeus

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: anna.jervaeus@ki.se

Anknuten

Malin Backman

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: malin.backman@ki.se

Doktorand

Sara Mijwel

Enhet: Sundberg Carl Johan grupp - Molekylär arbetsfysiologi
E-post: sara.mijwel@ki.se

Doktorand

Johanna Wangmar

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: johanna.wangmar@ki.se

Forskningssamordnare

Ann-Christin Von Vogelsang

Enhet: Neuro Svensson
E-post: Ann-Christin.Von-Vogelsang@ki.se

Senior lab manager

Helene Rundqvist

Telefon: 08-524 879 38
Enhet: Johnson
E-post: Helene.Rundqvist@ki.se

Anknuten

Kaisa Fritzell

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Kaisa.Fritzell@ki.se

Universitetslektor

Christina Takman

Telefon: 08-524 837 28
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: christina.takman@ki.se

Universitetslektor/sjuksköterska

Anne-Marie Boström

Telefon: 08-524 839 19
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Anne-Marie.Bostrom@ki.se

Universitetslektor

Hanne Konradsen

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: hanne.konradsen@ki.se

Utvalda Publikationer

För fullständiga publikationslistor var god se respektive forskares profilsida.

Optitrain: a randomised controlled exercise trial for women with breast cancer undergoing chemotherapy 

The importance of people’s values and preferences for colorectal cancer screening participation

A prospective exploration of symptom burden clusters in women with breast cancer during chemotherapy treatment

Physical Activity During and After Adjuvant Treatment for Breast Cancer: An Integrative Review of Women’s Experiences

Characteristics of the Family Caregivers Who Did Not Benefit From a Successful Psychoeducational Group Intervention During Palliative Cancer Care: A Prospective Correlational Study.

Educational Preparation of Nurses Caring for Older People with Cancer: An International Perspective.

Symptoms and self-care strategies during and six months after radiotherapy for prostate cancer - Scoping the perspectives of patients, professionals and literature.

Experiencing health - Physical activity during adjuvant chemotherapy treatment for women with breast cancer.

Short-term and long-term effects of a psycho-educational group intervention for family caregivers in palliative home care - results from a randomized control trial.

Delivering and participating in a psycho-educational intervention for family caregivers during palliative home care: a qualitative study from the perspectives of health professionals and family caregivers.

Feasibility of an interactive ICT-platform for early assessment and management of patient-reported symptoms during radiotherapy for prostate cancer.

Patients Experience High Levels of Anxiety 2 Years Following Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage.

Preparing for family caregiving in specialized palliative home care: an ongoing process.

A randomized pilot study with daily walking during adjuvant chemotherapy for patients with breast and colorectal cancer.

Omvårdnad