Traumatiska hjärnskador och neuro -monitorering – Eric Thelins forskargrupp

Vår forskning kretsar främst kring translationell och klinisk forskning inom traumatiska hjärnskador (Traumatic Brain Injury ”TBI”). Den kliniska forskningen involverar dels epidemiologiska studier men även prospektiva studier vid Karolinska Universitetssjukhuset. Områden av särskilda intressen är neuroinflammation, biomarkörer för skada, imaging och neuromonitorering vid akuta hjärnskador.

Traumatiska hjärnskador och neuro-monitorering

Om vår forskning

Traumatisk hjärnskada är idag en av de vanligaste dödsorsakerna samt till att människor lever med förvärvade handikapp. Idag saknas bra etablerade medicinska behandlingar för patienter med TBI. Därför är forskningen för dessa patienter väldigt viktigt. Våra övergripande mål är att bättre förstå underliggande skademekanismer vid TBI samt hur vi på bästa möjliga sätt kan övervaka dessa och sedan i förlängningen förbättra behandlingen baserat på detta.
Vår forskning bedrivs både med lokala samt internationella samarbetspartners.
 

Samverkan

Vi har en rad olika samarbetsprojekt, både nationellt och internationellt.

Bland annat samarbetar vi lokalt med:

 • David Nelson (Fyfa, Karolinska Institutet (KI)) kring forskning kring neuro-imaging och neurointensivvård,
 • Rebecka Rubenson-Wahlin (SÖS, KI) kring pre-hospital och akutvård av patienter med traumatiska hjärnskador och
 • Fredrik Piehl (CNS, KI) kring neuroinflammation och biomarkörer för hjärnskada vid TBI.

Nationellt har vi ett sedan länge etablerat samarbete med:

 • Henrik Zetterberg och Kaj Blennow (Göteborgs Universitet) för proteinbiomarkörer samt
 • Matej Oresic (Örebro Universitet) för metaboliter som biomarkörer efter skada.

Internationellt har vi samarbete med bland andra:

 • Adel Helmy (University of Cambridge, UK) kring neuroinflammation,
 • Rahul Raj (Helsingfors Universitet, Finland) och Frederick Zeiler (University of Manitoba, Canada) för förbättrad övervakning efter traumatisk hjärnskada, bland annat med artificiell intelligens.

Forskningsprojekt

Stockholm score of lesion development on computerized tomography following mild traumatic brain injury - SELECT-TBI

Tillsammans med akutsjukhusen i Region Stockholm försöker vi skapa förbättrade förutsättningar för att se vilka patienter som kommer att ha blödningar på röntgenundersökningar efter mild traumatisk hjärnskada samt vilka av dessa som kommer att försämras i sina skador och kräva mer vård. Denna multicenterstudie görs tillsammans med läkare på bland annat Norrtälje sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus.

Nya diagnostiska verktyg och behandling för Alzheimers sjukdom, traumatisk hjärnskada och småkärlssjukdom

Tillsammans med ett antal forskare, bland andra Maria Eriksdotter, Per Nilsson, Urban Lendhal och Helena Karlström, vid Karolinska Institutet ämnar vi i humant och i prekliniska modeller i en rad olika neurologiska sjukdomar studera hur kärl och associerade inflammatoriska celler påverkas. Vår förhoppning är att vi på ett bättre sätt ska få fram markörer för att se hur drabbade patienter blir av bland annat neurodegeneration efter dessa typer av sjukdomar.

Proteomisk profilering efter traumatisk hjärnskada

Har även pågående projekt med Professor Peter Nilsson vid SciLifeLab, Kungliga Tekniska Högskolan, där vi med protein arrays profilerar proteinuttryck av flertalet proteiner samt inflammatoriska mediatorer från olika kroppsvätskor hos patienter med traumatisk hjärnskada. Målet här är att studera olika typer av skademekanismer efter den traumatiska hjärnskadan, bland annat hur blod-hjärn barriären påverkas samt hur olika inflammatoriska proteiner samverkar.

Neuroinflammation vid traumatisk hjärnskada

Forskningen pågår här främst vid Universitet i Cambridge, UK, där vi samarbetar med material och data från behandlingsstudier på människa med anti-inflammatoriska mediciner med målet att förbättra livskvalitén efter TBI. Vi bistår i translationella studier där bland annat cellkulturer utsätts för samma typ av neuroinflammatorisk stimulering man ser hos människa i hjärnan efter skada.

Långtidsuppföljning efter traumatisk hjärnskada (Long-TBI)

Det är idag okänt hur neurodegeneration och neuroinflammation efter traumatisk hjärnskada hänger ihop. Därför vill vi följa upp patienter 10-15 år efter den initiala skadan för att studera om patienter som drabbats hårdare av sin skada har en ökad inflammatorisk aktivitet. Detta kommer delvis att studeras med nya radiologiska tekniker, men även genom att studera olika proteiner, cellulära processer och metaboliter i kroppsvätskor för att se om dessa är påverkade flera år efter hjärnskadan.

Forskningsstöd

För närvarande bedrivs forskningen i gruppen med stöd från:

 • Region Stockholm
 • Erling-Persson Stiftelse
 • Strategic research area neuroscience (StratNeuro).

Tidigare forskning har bland annat finansierats med hjälp av:

 • Hjärnfonden (Mattsons Stiftelse)
 • Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
 • Svenska Läkaresällskapet

This page in English

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Samverkan

Vi har en rad olika samarbetsprojekt, både nationellt och internationellt.

Bland annat samarbetar vi lokalt med:

 • David Nelson (Fyfa, Karolinska Institutet (KI)) kring forskning kring neuro-imaging och neurointensivvård,
 • Rebecka Rubenson-Wahlin (SÖS, KI) kring pre-hospital och akutvård av patienter med traumatiska hjärnskador och
 • Fredrik Piehl (CNS, KI) kring neuroinflammation och biomarkörer för hjärnskada vid TBI.

Nationellt har vi ett sedan länge etablerat samarbete med:

 • Henrik Zetterberg och Kaj Blennow (Göteborgs Universitet) för proteinbiomarkörer samt
 • Matej Oresic (Örebro Universitet) för metaboliter som biomarkörer efter skada.

Internationellt har vi samarbete med bland andra:

 • Adel Helmy (University of Cambridge, UK) kring neuroinflammation,
 • Rahul Raj (Helsingfors Universitet, Finland) och Frederick Zeiler (University of Manitoba, Canada) för förbättrad övervakning efter traumatisk hjärnskada, bland annat med artificiell intelligens.