Diagnostisk radiologi – Lennart Blomqvists forskargrupp

Forskargruppen omfattar onkologisk radiologi, nuklearmedicin, thoraxradiologi, abdominell radiologi och endokrin radiologi. Inom gruppen finns professorer, biträdande lektorer och flera registrerade doktorander.

Forskningsprojekt

Projekt som pågår rör PET/MR teknik inom onkologi, framför allt i bukorgan, kolorektal och gynonkologisk radiologi, radiologisk utvärdering i kliniska prövningar, Nuklearmedicinska frågeställningar, funktionell undersökning inom thorax med nya metoder, utvärdering av nya tekniker för avbildning med MRT.

Professor Lennart Blomqvist

Lennart Blomqvist forskning handlar om att utveckla ny interaktiv web-baserad plattform för samarbete mellan radiologer, i utbildning, forskning och som kliniskt hjälpmedel. Den handlar även om i handledarroll med MRT och PET/MR utvärdera strål- och hormonbehandling av prostatacancer, ta fram metoder för spatiell korrelation mellan radiologi och patologi vid kolorektal cancer, utveckla radiologiskt utbildningsprogram i bedömning av radiologi inför organbevarande behandling vid rektalcancer, betydelsen vid diagnos och behandlingsuppföljning av livmoderhalscancer. I denna roll handlar forskningen även om möjlighet att med MRT identifiera lymfkörtelmetastasering vid analcancer, samt att med bilddiagnostik hitta prognostiska faktorer som leder till postoperativ bukväggsproblematik. Lennart är även i Personalised Cancer Medicine projektet för Cancer Core Europe inom Karolinska Institutet samordnande inom forskning som rör imaging. Bland annat handlar om att medverka till att skapa bilddiagnostisk infrastruktur för underlätta systematisk rutinmässig genprofilering av cancerpatienter på Karolinska

Professor Rimma Axelsson

Rimma Axelssons forskning fokuserar på utveckling och implementering av nya målsökande diagnostiska radioaktiva läkemedel för PET imaging inom onkologi med fokus på Precisionmedicin. PI för pågående klinisk prövning med Fibroblast-Aktiverande-Protein Inhibitor  ( FAPI) 68Ga-FAPI-46 PET/DT hos patienter med solida tumörer i pankreas, gallgångar, ventrikel, ovarier; klinisk prövning med Gastrin-Relising-Protein Receptor ( GRPR) 68Ga-RM26-PET/DT, First-in-Human  studie med biodistribution och dosimetri hos patienter med prostatacancer, därefter prövas denna tracer i olika solida tumörer i bröst, prostata, lunga samt carcinoider; klinisk prövning med Human-Epidermal-growth-faktor Receptor 2 ( HER2) 68Ga-ABY-025 PET/DT inför valet för behandling med HER2-riktade monoklonala antikroppar hos patienter med gastro-esofageal carcinoma, icke-små cellig lungcar och metastaserande ( ER+ eller trippel negativ) bröstcancer. Medverkande i prövningen av Programed-Death-Ligand 1( PD-L1) med 89Zr-Atezolizumab PET/DT hos patienter med metastaserande trippelnegativ bröstcancer. Huvudhandledare för 7 disputerade och 3 pågående PhD. 

Med Dr Chikako Suzuki

Forskning och undervisning inom radiologibaserad behandlingsutvärdering inom onkologi, såsom RECIST 1,1 (response evaluation criteria in solid tumours), iRECIST, LUGANO osv. Samarbete med olika forskningargrupper, framfor allt inom kolorektal och gynekologisk cancer, särskilt cervixcancer och ovarialcancer både nationellt och internationellt.

Docent Sven Nyren

Forskningsprojekten är framför allt inriktade på lungornas sjukdomar, både icke maligna och maligna. Pågående studier kring MRT för att diagnostisera lungembolier där metoder har utvecklats och delvis kliniskt införts. Flera projekt sker i samarbete med lungmedicin. Projekten berör kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), KOL liknande tillstånd hos vuxna som är förtidigt födda, strukturella och funktionella skador på lungorna efter genomgången Covid-19. Två doktorander arbetar med projekt som har inriktning lungcancer.

Ytterligare doktorandprojekt studerar optimering av lungtomsyntes. Gruppen arbetar även med projekt inriktade mot kronisk lungemboli och nedsatt bentäthet.

De metoder som används i forskningen är framför allt MRT, DT, tomosyntes samt DXA.     

Docent Anders Elvin

Forskning huvudsakligen inom ultraljudsdiagnostik. Senaste arbeten har belyst hur olika faktorer påverkar mätvärden vid leverelastografi. En fortsättning planeras där elastografi skall jämföras med muskelbiopsi i en studie på patienter som vårdas i respirator.

Pågående projekt undersöker möjligheten till  tidigdiagnostik av RA med hjälp av Doppler ultraljud. Ett annat projekt skall klargöra möjligheten att detektera eventuell behandlingseffekt i ett tidigare skede. Även detta med Dopplerultraljud.

Med Dr Anna Kistner

Endokrinologiska studier kring prematurfödda och tillväxt hämmade individer vid olika tidpunkter, den första tiden postnatalt, som barn prepubertalt och i vuxen ålder.

Radiologiska studier rörande bla lungembolier hos Covid-19 patienter. Ansökan om docentur inlämnad 2020 inom ämnet endokrinologi.

Docent Mikael Skorpil

Forskning och undervisning inom neuroradiologi/radiologi, inklusive ryggdiagnostik, samt nya tekniker för magnetresonanstomografi (MRT).

Med Dr Fredrik Jäderling

Forskning kring magnetresonanstomografi (MRT) vid prostatacancer. Är ansvarig för MRT inom bl.a. Stockholm 3-studien (PI-Tobias Nordström, KI), SPCG-15 (PI-Olof Akre, KI) och SPCG-17 (PI-Anna Bill-Axelsson, UAS) (SPCG=Scandinavian Prostate Cancer Group).

Driver ett AI-projekt för utveckling av ett djupt neuralt nätverk för detektion och stadieindelning av prostatatumörer på MRT tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Chalmers.

Sitter med i Nationella prostatacancerregistrets styrgrupp för registrering av variabler för kvalitetsuppföljning och forskning inom diagnostik, behandling och uppföljning av prostatacancerpatienter. Håller en årligt återkommande kurs för MR-diagnostik av prostatacancer.

Med Dr Per Grybäck

Forskningen innefattar Nuklearmedicinsk diagnostik inom flera organ och sjukdomsområden.

Övre gastrointestinal motorik och onkologiska frågeställningar hör till huvudspåren.

Pågående motorikprojekt är att evaluera om nedsatt förmåga till fundusrelaxation snarare än avvikande magtömningshastighet kan kopplas till dyspeptiska symtom.

Inom det bröstonkologi pågår studie med avseende FDG-PET som prognosmarkör vid neoadjuvant terapi. Inom barnonkologi samarbete avseende diagnostik och terapi med somatostatinreceptorradiofarmaka vid behandlingsrefraktära neuroblastom.

Delaktig i doktorandprojekt avseende jodupptag i thyroideatumörer samt nuklearmedicinsk lokalisation av parathyroideaadenom.

Ansvar för klinisk prövningsverksamhet som pågår vid Nuklearmedicin Solna där det största antalet kliniska prövningar sker inom det onkologiska fältet.

Med Dr Parvin Tavakol

Forskning om konsekvenser vid utlokalisering av radiologiska ur röntgensjuksköterskors och radiologers arbetsmiljöperspektiv dvs. kompetensutveckling, arbetsbelastning, arbetsnöjdhet arbetsmotivation, utvecklingsmöjligheter faktorer och förutsättningar för att arbeta kvar i yrket, samt rekryteringsstrategier.

Projekt och gruppledare

  • Onkologisk/abdominell radiologi Lennart Blomqvist
  • Thoraxradiologi Sven Nyren
  • Nuklearmedicin Per Grybäck och Cecilia Wassberg
  • Endokrin Radiologi Anna Kistner
  • MRT skelett/mjukdelstumörer och neuroradiologi Mikael Skorpil
  • Prostatacancer Fredrik Jäderling
  • Omvårdnadskvalitet inom Radiologi Parvin Tavakol

Övriga medarbetare

Erik Rollvén
Anknuten till Forskning

Catrine Wetterqvist
Annan grund

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen