Forskarteamet Medicin och vetenskapshistoria

Forskarteamet studerar medicin- och vetenskapshistoria i historisk, kulturell och samhällelig kontext. Grundläggande för vårt förhållningssätt är att kunskap om det förflutna är nödvändig för att förstå samtidens centrala frågor och dilemman. Utifrån denna utgångspunkt utvecklar och förmedlar vi förståelse av den medicinska kunskapens och sjukvårdens historiska villkor.

Forskningen omfattar studier av den vetenskapliga kunskapsproduktionen; materiella, visuella och etiska aspekter av medicinsk och vetenskaplig praktik; laboratoriemiljöernas utveckling; enskilda aktörers liv och verk; vårdprofessionernas och utbildningarnas historia; samt den medicinska forskningsfinansieringens historia.

Medlemmarna i forskarteamet är också knutna till Medicinens historia och kulturarv, där vi arbetar tillsammans med bibliotekarier, arkivarier, och konstvetare för att bevara och tillgängliggöra KI:s kulturarvssamlingar (böcker och annat tryck, handskrifter, konst och fotografi, samt föremålssamlingar). Samlingarna sträcker sig tillbaka till KI:s föregångare Collegium Medicum, grundat 1663.

Vår forskning har en tvärvetenskaplig utgångspunkt och tillämpar perspektiv, teorier och metoder från humaniora och samhällsvetenskap, särskilt medicinsk humaniora och historia, vetenskapsteori och –sociologi, Science and Technology Studies, samt kulturhistoria och kulturarvsstudier.

Forskargruppsledare är Eva Åhrén, som även är chef för Medicinens historia och kulturarv.

Verksamma forskare

Eva Åhrén

Verksamhetschef
08-524 862 45
Medicinens historia och kulturarv
UF Universitetsförvaltningen

Olof Ljungström

Enhetschef
Forskning och föremål
UF Universitetsförvaltningen

Hjalmar Fors

Enhetschef
Hagströmerbiblioteket
UF Universitetsförvaltningen

Lo Barck

Bibliotekarie
08-524 852 89
Hagströmerbiblioteket
UF Universitetsförvaltningen

Maria Josephson

Handläggare
Forskning och föremål
UF Universitetsförvaltningen
MJ
Innehållsgranskare:
Maria Josephson
2022-11-21