Forskarteamet Medicin och vetenskapshistoria

Forskarteamet studerar medicin- och vetenskapshistoria i historisk, kulturell och samhällelig kontext. Grundläggande för vårt förhållningssätt är att kunskap om det förflutna är nödvändig för att förstå samtidens centrala frågor och dilemman. Utifrån denna utgångspunkt utvecklar och förmedlar vi förståelse av den medicinska kunskapens och sjukvårdens historiska villkor.

Forskningen omfattar studier av den vetenskapliga kunskapsproduktionen; materiella, visuella och etiska aspekter av medicinsk och vetenskaplig praktik; laboratoriemiljöernas utveckling; enskilda aktörers liv och verk; vårdprofessionernas och utbildningarnas historia; samt den medicinska forskningsfinansieringens historia.

Medlemmarna i forskarteamet är också knutna till Enheten för medicinens historia och kulturarv, där vi arbetar tillsammans med bibliotekarier, arkivarier, och konstvetare för att bevara och tillgängliggöra KI:s kulturarvssamlingar (böcker och annat tryck, handskrifter, konst och fotografi, samt föremålssamlingar). Samlingarna sträcker sig tillbaka till KI:s föregångare Collegium Medicum, grundat 1663.

Vår forskning har en tvärvetenskaplig utgångspunkt och tillämpar perspektiv, teorier och metoder från humaniora och samhällsvetenskap, särskilt medicinsk humaniora och historia, vetenskapsteori och –sociologi, Science and Technology Studies, samt kulturhistoria och kulturarvsstudier.

Forskargruppsledare är Eva Åhrén, som även är chef för Enheten för medicinens historia och kulturarv, samt föreståndare för Hagströmerbiblioteket.

Pågående forskning och externa samarbeten

Hjalmar Fors, docent.

Leder projektet Att rekonstruera tidigmodern farmaci: Globala handelsnätverk, substanser och praktiker vid institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, i samarbete med Nils-Otto Ahnfelt, som är analytisk farmaceutisk kemist. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Fors är också forskningsledare för ett STINT-finansierat samarbete med CESIMA (Centro Simao Mathias de Estudos em Historia da Ciencia) vid Pontifica Universidade Católica i Sao Paulo, Brasilien. Syftet med projektet är att kritiskt granska och utveckla teorier om globala kunskapsutbyten. Från svensk sida medverkar Avdelningen för vetenskapshistoria och Institutionen för idé- och lärdomshistoria i Uppsala, samt Enheten för medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet.

Bibliotekarie

Hjalmar Fors

Telefon: 08-524 852 88
Enhet: Enheten för medicinens historia och kulturarv
E-post: hjalmar.fors@ki.se

Olof Ljungström, docent.

Senast verksam i det externa forskningsprojektet ”Brown Networks Among Swedish Intellectuals” (finansierat av Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse, Uppsala universitet, lett av professor Sven Widmalm), 2014-2016. Ljungströms delundersökning rörde svenska medicinare och 1930-40-talets nazism i allmänhet, och spännvidden av politiska och ideologiska övertygelser i KI:s lärarkollegium i synnerhet.

Under hösten 2018 påbörjas arbetet med en historik över Svenska sällskapet för medicinsk forskning (SSMF) till dess 100-årsjubileum 2019, finansierad av SSMF. Arbetet rör utvecklingen av 1900-talets biomedicinska forskning, en av Ljungströms två forskningsinriktningar. Han arbetar även med dokumentation och analys av KI:s historiska anatomiska samlingar. Arbetet faller inom ramen för hans andra större forskningsområde: anatomi som rasforskning.

Handläggare

Olof Ljungström

Telefon: 08-524 866 17
Enhet: Enheten för medicinens historia och kulturarv
E-post: Olof.Ljungstrom@ki.se

Daniel Normark, Fil. dr.

Deltar tillsammans med fil. dr. Ingemar Petterson i projektet ”Smakens teknovetenskaper” finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, vid Center for Science and Technology Studies, Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet. I projektet följer vi utvecklingen av ”sensory science” i parallellitet med den högindustriella livsmedelsutvecklingen.

Handläggare

Daniel Normark

Telefon: 08-524 867 27
Enhet: Enheten för medicinens historia och kulturarv
E-post: daniel.normark@ki.se

Eva Nyström, Fil. dr.

Verksam inom projektet TTT: Text till tiden! Medeltida texter i kontext, som ingår i det av Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien finansierade forskningsprogrammet ”Samlingarna och forskningen”. Projektet syftar till att tillgängliggöra och beforska de svenskspråkiga medeltidshandskrifter som finns bevarade på Kungliga Biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek.

Nyströms bokhistoriska forskning är särskilt inriktad på boken som fysisk artefakt och informationsbärare.

Bibliotekarie

Eva Nyström

Telefon: 08-524 852 89
Enhet: Enheten för medicinens historia och kulturarv
E-post: eva.nystrom@ki.se

Maria Josephson, Fil. dr.

Josephsons forskning rör sig mellan det vetenskapshistoriska och det vård- och medicinhistoriska fältet. Hennes pågående forskningsprojekt, finansierat av Östersjöstiftelsen vid Södertörns högskola, behandlar den medicinvetenskapliga och politiska konflikt som blossade upp kring veterinärmedicinaren Elis Sandberg och hans kalvthymuspreparat THX under 1960- och 1970-talen. Fokus ligger på hur konflikten kring THX kan förstås i ett brett samhälleligt sammanhang: vad fick hundratusentals patienter att söka sig till Sandbergs mottagning i Småland i stället för till skolmedicinen? Hur tänkte sig Elis Sandberg sig att ett injektionsextrakt tillverkat av färska thymuskörtlar botade svåra sjukdomar som cancer och följdtillstånd av diabetes? Varför lyckades inte företrädare för skolmedicin och etablerad medicinsk vetenskap övertyga Sandbergs patienter om att de hade bättre möjligheter än han att bota och lindra? Projektet fokuserar på gränsdragningar och skilda perspektiv på skolmedicin, alternativ medicin och vetenskap under en tid då både den medicinska vetenskapen och patientrollen var stadda i snabb förändring.

Handläggare

Maria Josephson

Telefon: 08-524 866 16
Enhet: Enheten för medicinens historia och kulturarv
E-post: maria.josephson@ki.se

Eva Åhrén, Fil. dr.

Medlem i forskningsprogrammet ”Medicine at the Borders of Life”, finansierat av Vetenskapsrådet och lett av Solveig Jülich vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet. Åhréns delprojekt: “Fetal development and evolution: Expanding boundaries of science in early nineteenth century medicine”.

Åhréns forskning rör materiella och visuella aspekter av medicinsk kunskapsutveckling och kommunikation, framförallt vid Karolinska Institutet. Ett projekt fokuserar på 1800-talets anatomiska vetenskaper och museisamlingarnas relation till forskning och pedagogik. Ett annat studerar och dokumenterar ”moulager”, vaxmodeller som användes som patientdokumentation och undervisningsmaterial inom dermatologi och venereologi i början av 1900-talet.

Enhetschef

Eva Åhrén

Telefon: 08-524 862 45
Enhet: Enheten för medicinens historia och kulturarv
E-post: eva.ahren@ki.se