Skip to main content

Wengström group

Definition av hälsa

Vi ser hälsa längs ett kontinuum där både livskvalitet (QoL) och hälso-relaterad livskvalitet (HRQoL) ingår. Symtom kan inverka på hälsan och vi ser hälsa som frånvaro av självupplevda svårhanterliga symtom. Att kunna leva ett autonomt liv på informerad grund är en förutsättning för hälsa.

Forskargruppens ledare

Professor/sjuksköterska

Yvonne Wengström

Telefon: 08-524 836 83
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Yvonne.Wengstrom@ki.se

Forskningsfokus

Gruppen studerar människors risk för ohälsa både ur ett preventionsperspektiv och vid sjukdom eller skada. I detta ingår att undersöka förhållningssätt till olika transitioner längs kontinuumet ohälsa-hälsa, där bland annat betydelse av kunskap, delat beslutsfattande och egenvårdsförmåga studeras.

Forskningsfrågorna styr metodvalen och vi använder främst självrapporterade data insamlade via intervjuer, fokusgruppsdiskussioner och enkäter. Forskargruppen arbetar metodmässigt med teorier och modeller förinstrumentutveckling, personcentrerad vård, fysisk aktivitet, hälsolitteracitet, livskvalitet, och symtom. Interventionsstudierna bedrivs utifrån ramverket med MRCs modell för komplexa interventioner.

Aktuella projekt

OptiTrain

Huvudsyftet med denna randomiserade kontrollerade studie är att, hos kvinnor med bröstcancer under pågående behandling med cytostatika, jämföra effekten av olika träningsprogram innehållande styrketräning och/eller uthållighetsträning vad gäller fysisk kapacitet. Vi vill också jämföra effekten av ovanstående träningsprogram för att undersöka om det påverkar det fysiskt och/eller psykiska välbefinnandet hos dessa kvinnor. I en mindre grupp deltagare kommer vi även att undersöka hur biverkningsprofilerna ser ut för den antihormonella behandlingen. Utvärderingen sker dels genom att deltagarna får besvara frågeformulär men även genom blodprover samt muskelbiopsier på ett mindre antal av deltagarna. Femårsuppföljningen kommer att starta från och med maj 2018 och ska även undersöka kognitiva funktioner som kan bli påverkade av bröstcancerbehandlingen.

Screening of Swedish Colons (SCREESCO) – Upplevelser från deltagare och icke-deltagare

Syftet med screening för kolorektalcancer är att upptäcka sjukdomen i ett tidigt och botbart skede, innan kliniska symtom, för att på så sätt minska dödligheten i sjukdomen. Detta forskningsprojekt består av ett nationellt randomiserat och kontrollerat screeningprogram för kolorektalcancer, där flera olika utfall studeras. Medlemmar hur Hexi studerar specifikt upplevelser av deltagande och icke-deltagande i screeningprogrammet samt hur personer resonerar kring sitt beslut. Data har samlats in med hjälp av fokusgruppsdiskussioner, intervjuer och onlineenkäter. Aspekter som undersöks är hur beslutet om deltagande/icke-deltagande fattas och i vilken utsträckning kunskap, värderingar och att involvera omgivningen spelar in. Oro/ångest samt hälsolitteracitet studeras också.

PerCent

Sjuksköterskor inom allogen stamcellstransplantationsvård har en unik möjlighet att genom en personcentrerad vård möta och stödja patienterna både vid och efter transplantationen. Focus i detta projekt är att begränsa känslan av osäkerhet hos personen och öka personens tillit till den egna förmågan efter svår sjukdom. Huvudsyftet är att utforska hur en sjuksköterskeintervention utifrån Mitchell et al. (1998) och Radwin (2002) - Refined Quality Health Outcomes Model kan stödja sjuksköterskor att stärka patientens säkerhet och egenvårdsförmåga efter allogen stamcellstransplantation. Vår hypotes är att genom ett personcentrerat förhållningssätt och systematiskt arbete enligt modellen och med stöd av PROM kan sjuksköterskorna stärka patienten över hela vårdperioden. Detta förhållningsätt kan underlätta transitionen mellan det existentiellt hot som sjukdomen innebär till en nyorientering mot en ny syn på hälsa. I projektet kommer både kvalitativa och kvantitativa metoder att används som intervjuer, patienters självrapporterade symtom med hjälp av enkäter, samt sjuksköterskans arbetssätt, för att teoretiskt skapa en interventionsmodell som kommer att testas och utvärderas. Projektet i sin helhet kommer att skapa kunskap om vad som påverkar och reducerar nivåerna av osäkerhet kring sjukdom och hälsa hos patienten vilket kan öka möjligheterna till egenvård, samt hur detta påverkar återinläggningar samt orsaker till kontakter med vården efter allogen stamcellstransplantation.

TTO-projekt

Time Trade-Off (TTO) är en välanvänd metod som "kvalitetsjusterar" antalet levda år genom att kombinera upplevd livskvalitet och livslängd, en metod som är vanlig i kostnadsanalyser. I denna studie undersöker vi hur deltagare motiverar huruvida de är villiga att avstå livsår eller inte, genom att använda en TTO-fråga 10 år efter en intrakraniell aneurysmruptur. Studien har en mixad design där intervjusvar på TTO-frågan analyseras tillsammans med numerisk självrapporterad hälsorelaterad livskvalititetsdata.

Work after Allogenic stemcelltransplantation (WaA)

Allogen stamcellstransplantation är en krävande behandling som utförs i botande syfte vid mycket svårbehandlad hematologisk sjukdom så som t.ex. leukemi. Behandlingen som kan ge många och svåra livslånga biverkningar påverkar bl.a. möjligheterna att kunna arbeta efter behandlingen.

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att få kunskap om sjukskrivningslängd och återgång i arbete bland personer som genomgått allogen stamcellstransplantation, samt att identifiera faktorer som påverkar sjukskrivningslängd och återgång i arbete. Projektet består av en slutförd tvärsnittstudie och en pågående prospektiv singel center studie där kvantitativa och kvalitativa data samlas in under fem år.

Projektet kommer att skapa kunskap om dessa personers livs- och arbetssituation samt hur de bättre ska kunna stödjas i rehabiliteringsfasen.

Hold on - Stöd för närstående vid allogen stamcellstransplantation

Närstående till patienter som genomgår allogen stamcellstransplantation får liksom patienten en förändrad livssituation både under och efter själva transplantationen och detta påverkar närståendes egen hälsa och deras förmåga att stödja patienten.

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att få kunskap om behov av stöd hos närstående till patienter som genomgår allogen stamcellstransplantation samt att utveckla och utvärdera en individuell strukturerad stödintervention inför starten av transplantationen. Projektet består av en beskrivande prospektiv longitudinell kohort studie för att kartlägga närståendes upplevelser och behov samt en kvasi-experimentell multicenter studie för att utvärdera den utvecklade interventionen för närstående.

Gruppmedlemmar

Adjunkt

Anna Jervaeus

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: anna.jervaeus@ki.se

Anknuten

Malin Backman

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: malin.backman@ki.se

Postdoc

Sara Mijwel

Enhet: Wengström
E-post: sara.mijwel@ki.se

Doktorand

Johanna Wangmar

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: johanna.wangmar@ki.se

Anknuten

Kaisa Fritzell

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Kaisa.Fritzell@ki.se

Lektor

Christina Takman

Telefon: 08-524 837 28
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: christina.takman@ki.se

Postdoc

Katherine Bolam

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Kate.Bolam@ki.se

Anknuten

Ann-Christin Von Vogelsang

Enhet: Neuro Avdelning
Institution: Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8
E-post: Ann-Christin.Von-Vogelsang@ki.se

Anknuten

Helene Rundqvist

Telefon: 08-524 879 38
Enhet: Johnson
Institution: Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB), C5
E-post: Helene.Rundqvist@ki.se

Lektor

Carina Lundh Hagelin

Telefon: 076-636 51 23
E-post: carina.lundh-hagelin@esh.se

Anknuten

Jeanette Winterling

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Jeanette.Winterling@ki.se

Forskarstuderande

Linda Eriksson

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: linda.eriksson@ki.se

Lektor, biträdande

Maria Wiklander

Telefon: 08-524 839 01
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Maria.Wiklander@ki.se

Utvalda publikationer

För fullständiga publikationslistor var god se respektive forskares profilsida.

Translation and cultural adaption of the decisions module for colorectal cancer screening into a Swedish version – the SCREESCO questionnaire

Highly favorable physiological responses to concurrent resistance and high‑intensity interval training during chemotherapy: the OptiTrain breast cancer trial

Adding high‑intensity interval training to conventional training modalities: optimizing health‑related outcomes during chemotherapy for breast cancer: the OptiTrain randomized controlled trial

Health literacy levels and views about being invited to a colorectal cancer screening program

Optitrain: a randomised controlled exercise trial for women with breast cancer undergoing chemotherapy

The importance of people’s values and preferences for colorectal cancer screening participation

A prospective exploration of symptom burden clusters in women with breast cancer during chemotherapy treatment

Physical Activity During and After Adjuvant Treatment for Breast Cancer: An Integrative Review of Women’s Experiences

Characteristics of the Family Caregivers Who Did Not Benefit From a Successful Psychoeducational Group Intervention During Palliative Cancer Care: A Prospective Correlational Study.

Educational Preparation of Nurses Caring for Older People with Cancer: An International Perspective.

Symptoms and self-care strategies during and six months after radiotherapy for prostate cancer - Scoping the perspectives of patients, professionals and literature.

Experiencing health - Physical activity during adjuvant chemotherapy treatment for women with breast cancer.

Short-term and long-term effects of a psycho-educational group intervention for family caregivers in palliative home care - results from a randomized control trial.

Delivering and participating in a psycho-educational intervention for family caregivers during palliative home care: a qualitative study from the perspectives of health professionals and family caregivers.

Feasibility of an interactive ICT-platform for early assessment and management of patient-reported symptoms during radiotherapy for prostate cancer.

Patients Experience High Levels of Anxiety 2 Years Following Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage.

Preparing for family caregiving in specialized palliative home care: an ongoing process.

A randomized pilot study with daily walking during adjuvant chemotherapy for patients with breast and colorectal cancer.