Kaisa Fritzell

Kaisa Fritzell

Anknuten till Undervisning/Handledning | Docent
E-postadress: kaisa.fritzell@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 2, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Min kliniska erfarenhet har jag företrädesvis inom gastroenterologisk
  vård, både inom specialiteten kirurgi och medicin. Jag har arbetat på
  Karolinska Universitetssjukhuset sedan 1989 och blev legitimerad
  sjuksköterska 1992. Jag har en specialistutbildning i gastroenterologi och
  en magister i Genetisk vägledning och har sedan 1999 arbetat som
  sjuksköterska och Genetisk vägledare på Mottagningen för ärftlig cancer.
  Jag disputerade 2011 på avhandlingen: Familial adenomatous polyposis – a
  patient perspective on life after surgery. Efter doktorsexamen (2012 –
  2014) tjänstgjorde jag som utvecklingssjuksköterska parallellt med kliniskt
  arbete. Jag lämnade Karolinska Universitetssjukhuset under perioden 2014 -
  2016 för att arbeta som enhetschef och samordnare på Hässelby Akalla
  akademiska vårdcentral men är sedan 2017 tillbaka som sjuksköterska och
  Genetisk vägledare på Mottagningen för ärftlig cancer, Tema Cancer på
  Karolinska Universitetssjukhuset. Under åren 2014 - 2105 gjorde jag post doc
  i projektet ”Screening of Swedish Colons -SCREESCO och är sedan 2023
  Docent i omvårdnad vid Karolinska Institutet.
  * 1992 – Hälso och sjukvårdslinjen 80 poäng, Röda Korsets
  Sjuksköterskehögskola, Stockholm
  * 1998 – Specialistutbildning i Gastroenterologisk vård 40 poäng,
  Karolinska Institutet.
  * 2003 – Medicine kandidatexamen i omvårdnad. Karolinska Institutet.
  * 2007 – Magisterutbildning i genetisk vägledning. Uppsala Universitet
  * 2007 – 2011 Forskarutbildning, Karolinska Institutet, Institutionen för
  neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad.
  Avhandling: Familial adenomatous polyposis - A patient perspective on life
  after surgery.
  * 2012 – Grundläggande högskolepedagogik. 7.5 hp.
  * 2014 – 2016 Postdoktoral forskare i Svensk tarmcancerscreeningstudie -
  SCREESCO (Screening of Swedish colons). Karolinska Institutet.
  * 2016 - Introductory Doctoral supervision Course, 1, 5 ECTs, Karolinska
  Institutet
  * 2018 – Pedagogy for Doctoral Supervisors, 1, 5 ECTs, Karolinska
  Institutet

Forskningsbeskrivning

 • Jag är delaktig i flera forskningsprojekt (se nedan) och jag tillhör
  forskargruppen - Wengström group https://ki.se/nvs/wengstrom-group [1].
  Perspektivet för min forskning har alltid varit patientens och individens.
  För att studera det använder jag både kvalitativ och kvantitativ metod,
  jag har även översatt, kulturanpassat och testat befintliga frågeformulär
  men också utvecklat och testat frågeformulär där det tidigare inte
  funnits. Områden för min forskning har varit patienters självrapporterade
  hälsolitteracitet, livskvalitet, sjukdomsuppfattning och symtom. Men också
  hur personer som erbjuds tarmcancerscreening inom ramen för
  populationsbaserad cancerscreening resonerar kring sitt beslut om deltagande
  och om kunskap, oro, hälsolitteracitet, attityder och värderingar har
  betydelse för om man deltar eller inte. Studierna ingår i Svenska
  tarmcancerscreening studien – SCREESCO.
  I det pågående BESTa projektet (bästa beslutet) implementerar vi resultat
  från SCREESCO studien genom att ta fram ett digitalt beslutstöd för
  personer erbjudna deltagande i cancerscreening. Syftet med BESTa projektet
  är att ta fram ett beslutsstöd som bidrar till att personer kan fatta ett
  informerat beslut om deltagande i cancerscreening. Focus för BESTa projektet
  är att inkludera deltagare som normalt exkluderas från forskning och som
  normalt inte deltar i cancerscreening i så hög utsträckning. Genom att
  inkludera personer med funktionsvariationer och personer med annan kulturell
  bakgrund är förhoppningen att beslutsstödet ska göra screeningprogrammen
  mer jämlika. Projektet baseras på begreppet Shared Decisions Making –
  delat beslutsfattande.
  Sedan några år tillbaka deltar jag också i projektet ” The Clinical
  Expert Operating System Chest Pain study - CLEOS”. Projektet syftar till
  att ta fram ett databaserat program (CLEOS) som stödjer läkare i
  diagnosupptagning hos personer som söker akut vård för bröstsmärta. Min
  del i projektet är att, genom intervjuer och självrapporterade
  frågeformulär, undersöka patienters erfarenheter och upplevelser av att
  besvara frågor om sin hälsa i CLEOS program.
  I klinik driver jag projektet – “Towards person centered care in
  individuals with hereditary bowel cancer”. I projektet som är relativt
  nystartat, ingår datainsamling genom litteraturöversikter, kvalitativa
  intervjuer och patientrapporterad data. Jag är också bihandledare till
  doktorand Sophie Walton Bernstedt, Institutionen för Medicin, Karolinska
  Institutet, där jag framförallt ansvarar delarbetena där
  patienrapporterade utfallsmått och systematisk litteraturöversikt ingår.
  [1] https://ki.se/nvs/wengstrom-group

Undervisning

 • Handledning av examensarbeten på kandidatnivå, Karolinska Institutet,
  2009-2013
 • 2019 -
  Undervisning på grund och avancerad nivå inom sjuksköterske- och
  specialistsjuksköterskeprogrammet. Karolinska Institutet, 2009 - 2014
  Kursansvarig för uppdragsutbildningen I Gastroenterologisk vård och
  omvårdnad för sjuksköterskor på avancerad nivå för sjuksköterskor, 7.5
  hp, 2013-2014.
  Kursansvarig i Sjuksköterskeprogrammet (termin 3), Karolinska Institutet,
  2013-2014.
  Handledning av uppsatser på magisternivå, Karolinska Institutet, Stockholms
  Universitet, Göteborgs Universitet, 2013 – 2018.
  Bihandledare till Sophie Walton Bernstedt – avhandling “Influence of risk
  factors for colorectal cancer in Lynch syndrome” 2019 -

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Docent, omvårdnad, Karolinska Institutet, 2023
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2011
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI