Hälsofrämjande arbete bland barn och unga

Forskargruppen har fokus på hälsofrämjande arbete, hälsa och ohälsa barn, unga och deras familjer på individ, grupp och samhällsnivå. Målet är att kunna bidra med ökad kunskap om hälsa och hälsofrämjande insatser för målgruppen. Denna kunskap har stor betydelse för att främja förutsättningar för en jämlik hälsa.

Forskningsområde

Forskargruppens forskning fokuserar på hälsofrämjande insatser för barn och unga. Forskningen handlar om levnadsvanor, sociokulturella aspekter, psykisk och psykosocial hälsa, upplevelser av hälsa/ohälsa, samt transitionsprocesser. Hälsofrämjande arbete i utsatta områden, eller hos målgrupper med stora behov är en prioritet för att bidra till en jämlik och hållbar hälsa.

Forskningen bedrivs i olika vårdmiljöer och andra kontexter där – barn och deras familjer rör sig. Föräldrar spelar en viktig roll för barns hälsa, det är därför viktigt med ett familjeperspektiv. Hälsofrämjande vård och förebyggande arbete för barn och ungdomar bedrivs inom barnhälsovård (BHV), Elevhälsans medicinska insats (EMI) i skolan, i fritids- och hemmiljöer samt inom öppenvård för barn och unga med långvariga tillstånd. BHV och EMI arbetar med kunskapsområden som ger insikt om hur olika faktorer på individ, grupp och samhällelig nivå påverkar barns hälsa, livsvillkor och miljö. BHV och EMI har en lång tradition i Sverige. Verksamheterna riktar sig till samtliga barn i åldrarna 0–18 år och det främsta målet är att främja barns hälsa och utveckling.

Forskningen har utgångspunkt i omvårdnadsvetenskap. Forskargruppens medlemmar har kunskap inom och applicerar olika vetenskapliga perspektiv såsom: omvårdnad, barn och ungdomsmedicin, folkhälsovetenskap, sociologiska, kulturella- och genusaspekter för att fördjupa förståelsen av forskningsområdet. Forskningsprojekten innefattar teoretiska, empiriska och experimentella studier inklusive interventions- och implementeringsforskning. Forskargruppens medlemmar har en gedigen kunskap och erfarenhet inom olika metoder, med en kombination av både kvalitativ och kvantitativ forskning.

Aktuella och planerade projekt

Skolor i högstadiet med förlängda dagar med fysisk aktivitet och läxläsning

Syftet med studien är att undersöka elevernas fysiska beteenden, psykiska hälsa, kognitiva förmågor och skolprestation.

Forskare i projektet: Med dr. Susanne Andermo, Docent Gisela Nyberg, Med dr. Björg Helgadottir, Senhit Berhane och Med dr. Lisette Farias Vera. 

Samarbetspartners i forskningsprojektet är:

  • Skandia Idéer för livet
  • IKEA
  • Generation Pep/Kronprinsessparets stiftelse
  • Permobil
  • Storytel

Finansiering: SKANDIA, SFO-V.

 

Saga Sagor i hälsosamtal

Det övergripande syftet med projektet är att utforska föräldrars och BHV-sköterskors erfarenheter och upplevelser av Saga Sagor i hälsosamtal, samt att utvärdera dess effekt och implementering.

Forskare i projektet: Med dr. Susanne Andermo, Professor Marie Löf, Med dr. Christine Delisle Nyström & Med dr. Maria Henström

Finansiering: Cancerfonden

Läs mer

 

En Frisk Generation - En utvärdering av öppna aktiviteter i programmet samt en utvärdering av programmets verksamhet i Värnamo

Syftet är att undersöka familjers upplevelser av att delta i programmet, En Frisk Generations, öppna aktiviteter.

Projektet är en fortsättning av en tidigare utvärdering av programmet, ledd av Professor Mai-Lis Helenius och docent Gisela Nyberg som också deltar i nuvarande projekt. I delprojekt 2 undersöks familjers upplevelse av programmet i Värnamo. 

Forskare i projektet: Med dr. Susanne Andermo och Med dr. Lisette Farias Vera, Professor Mai-Lis Helenius och docent Gisela Nyberg

Se information om programmets verksamhet och tidigare genomförda utvärdering:

 

Tidigt stöd vid amningsinitiering kopplat till fortsatt stöd på amningsmottagning – en enkel-blindad randomiserad kontrollerad studie

Syftet med studien är att stötta mödrar som upplever tidiga amningsbesvär med hjälp av tidigt digifysiskt stöd vid amningsinitiering kopplat till fortsatt stöd på amningsmottagning - en enkelblindad randomiserad studie

Forskare i projektet: Doc. Marina Taloyan (APC), Med Dr Lise-Lott Rydström m.fl. 

 

mHälsa för psykisk hälsa: Skolsköterskans förebyggande arbete vid psykiska besvär bland gymnasieelever – en randomiserad kontrollerad studie

Syfte: mHälsa för psykisk hälsa: Skolsköterskans förebyggande arbete vid psykiska besvär bland gymnasieelever – en randomiserad kontrollerad studie

Forskare i projektet: Med Dr Lise-Lott Rydström, Doc Zarina Kabir, Med Dr Nina Gårevik, Doc Stefan Nilson, Med Dr Susanne Rangnarsson

Samarbetspartners i forskningsprojektet är:

  • Göteborgs Universitet (Doc. Stefan Nilsson)
  • Umeå Universitet (Med Dr Susanne Ragnarsson)

 

Webbaserat rådgivningsstöd som ett stöd i Sjuksköterskeutbildningen på grund och avancerad nivå.

Syfte: Att använda webbaserat rådgivningsstöd i utbildningssyfte på grund och avancerad nivå – sjuksköterskeutbildningar

Forskare i projektet: Med Dr Lise- Lott Rydström, Med. Lic Susanna Sandelius, Doc Anna Carin Wahlberg (i samarbete med projektgruppen ambulerande vård).

Finansiering finns från projektgruppen ambulerande vård.

 

Stepstones-DIAB

Syfte: The overall objective is to evaluate the effectiveness and experiences of different transitional care models in adolescents with type 1 diabetes (T1D) to empower them to become active partners in their health and care. 

Forskare i projektet: Anna Lena Brorsson PhD, Carina Sparud Lundin professor, Ewa-Lena Bratt docent, Philip Moons professor, Mikaela Hällström doktorand.

Samarbetspartners i forskningsprojektet är: Projektet utgår från Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin. I projektet är forskare från Karolinska Institutet (Anna Lena Brorsson) samt från KU Leuven. Belgien (Philip Moons) involverade.

Finansiering: Barndiabetesfonden, Diabetesfonden, GPCC (Göteborgs centrum för personcentrerad vård).

 

Stepstones - Implement

Syfte: Det huvudsakliga syftet med Stepstones-implement är att implementera ett effektivt och hållbart personcentrerat övergångsprogram (Stepstones övergångsprogram) för ungdomar med hjärtsjukdomar samt i andra grupper unga med långvariga tillstånd.

Forskare i projektet: Markus Saarijärvi, PhD och Projektledare, Ewa-Lena Bratt, Professor och vetenskaplig ledare, Carina Sparud-Lundin, Professor, Åsa Burström, PhD och Sandra Skogby, PhD.

Samarbetspartners i forskningsprojektet: Projektet är ett samarbete med universitetssjukhusen i Lund, Linköping, Göteborg, Umeå, Stockholm och Uppsala. Deltagande verksamheter är barnhjärtmottagningar och barnmottagningar. Projektet utgår ifrån Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet.

Finansiering: Centrum för Personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet (GPCC), Hjärtebarnsfonden.

Läs mer om Stepstones-Implement 

 

Self-management and glycemic control of type 1 diabetes in relation to carbohydrate intake and meal bolus strategies in the paediatric population.

Syfte: The overall objective is to describe the relationship between carbohydrate intake, meal bolus strategies and glycemic control in children and adolescents with type 1 diabetes.

Forskare i projektet: Elisabet Jelleryd doktorand, Anna Lindholm Olinder docent, Anna Lena Brorsson PhD, Ulrika Käck PhD och Carmel Smart PhD.

Finansiering: Stipendier

 

Hälsorelaterad livskvalité och behandlingstillfredställelse hos barn och ungdomar med långvarig sjukdom.

Syfte: Att studera hälsorelaterad livskvalité och behandlingstillfredställelse hos barn och ungdomar med långvarig sjukdom.

Forskare i projektet: Helena Agenäs doktorand, Anna Lindholm Olinder docent, Anna Lena Brorsson PhD och Inger Kull professor.

 

Information om reproduktiv och sexuell hälsa till ungdomar med medfött hjärtfel eller hjärtsjukdom. 

Information och utveckling av samtalsstöd till vårdpersonal

Forskare i projektet: Åsa Burström, Docent Malin Berghammer HV Trollhättan, med dr Annika Bay Umeå Universitet, med dr Elisabeth Jangsten, GU Sahlgrenska akademin, med dr Harpa Vidarsdotter, Barnhjärtcentrum, Karolinska Unidversitetssjukhuset. 

 

Hem-projektet

Uppföljning av kvinnor med SSA/Ro52 antikroppar som monitorerat sitt foster med doppler under graviditeten för tidig upptäckt av hjärtblock.

Medverkande forskare: Åsa Burström, Elin Öst, Joanna Tingberg, Gunnar Bergman och Marie Wahren-Herlenius.

 

I dessa projekt medverkar forskargruppens medlemmar även i som forskare: 

Susanne Andermo medverkar i:

IMPROVE

Long Life Active

 

Lise-Lott Rydström medverkar i:

Tidigt stöd vid amningsinitiering kopplat till fortsatt stöd på amningsmottagning – en enkel-blindad randomiserad kontrollerad studie

mHälsa för psykisk hälsa: Skolsköterskans förebyggande arbete vid psykiska besvär bland gymnasieelever – en randomiserad kontrollerad studie

Webbaserat rådgivningsstöd som ett stöd i Sjuksköterskeutbildningen på grund och avancerad nivå.

 

Maria Ödling medverkar i:

BAMSE-studien hos Karolinska Institutet och hos Region Stockholm

minKod – delprojektet PRISM

Luftvägsregistret – Fokus på ungdomar och unga vuxna med astma och överföringen från barn- till vuxensjukvård.

Doktorandprojekt på Sachsska barnsjukhuset – Food allergy during childhood- from the emergency room to everyday life

 

Anna Lena Brorsson medverkar i:

Översättning och psykometrisk utvärdering av MyQ ett frågeformulär som mäter hälsorelaterad QOL generiskt samt sjukdomsspecifikt hos unga med diabetes. Genomförs i samarbete med Infucare samt nationella och internationella forskare.

 

Åsa Burström medverkar i:

Symtom hos gravida kvinnor med medfödda hjärtfel. FREIAS

Projektets övergripande målsättning är att öka kunskapen kring symtom vid graviditet hos kvinnor med medfödda hjärtfel, samt utveckla ett webbaserat egenvårdsstöd. Projektet är ett multicenterprojekt som utgår från Högskolan Väst (HV), Trollhättan. Ansvarig forskare: Docent Malin Berghammer HV, med dr Annika Bay Umeå Universitet, med dr. Elisabet Jangsten och Åsa Burström

Finansiering: Hjärtebarnsfonden

Forskargruppsledare

Profile image

Susanne Andermo

Biträdande Lektor;Assisterande Lektor

Forskargruppens medlemmar

Profile image

Anna Lena Brorsson

Adjunkt;Biträdande Lektor
Profile image

Åsa Burström

Biträdande Lektor;Assisterande Lektor
+46852483703
Profile image

Lisette Farias Vera

Biträdande Lektor;Postdoktor

Lisa Ring Jakobsson

Universitetsadjunkt
Profile image

Lise-Lott Rydström

Assisterande Lektor

Susanna Sandelius

Universitetsadjunkt
Profile image

Azar Tavallali

Universitetsadjunkt

Maria Ödling

Anknuten till Forskning;Biträdande Lektor
+46852487574

Publikationer (i urval)

Sometimes it felt great, and sometimes it just went pear-shaped”: experiences and perceptions of school nurses’ Experiences and perceptions of school nurses’ motivational interviewing competence: a convergent mixed-methods study. Moberg M, Lindqvist H, Andermo S, Norman Å. (2022). Clinics and Practice.12 (3), 333-349, 2022.

Young children's voices in an unlocked Sweden during the COVID-19 pandemi Jenholt Nolbris M, Ragnarsson S, Brorsson A-L,  et al. (2022) Scandinavian Journal of Public Health. July 2022. doi:10.1177/14034948221108250

How children in Sweden accessed and perceived information during the first phase of the Covid-19 Rydström LL,  Ångström-Brännström C,  Blake L,  Brayl L,  Carter B,  Forsner M,  Matsson J,  Nilsson S,  Jenholt Nolbris M,  Kirton J,  Kull I,  Protheroe J,  Rullander AC,  Saron H,  Lindholm Olinder A. (2022) pandemic. Scandinavian journal of public health 2022 50;1 144-151

The Implementation of Mindfulness-Based Programs in the Swedish Healthcare System-A Qualitative Study Andermo S, Crane R, Niemi M. (2021). Global Advances in Health and Medicine. Published online: Nov 26.

What Do They Know About Reproductive Health and Risks? Andermo SRydberg H, Norman Å. (2021). BMC Public Health, Aug 14;21(1):1550. PMID: 34391388.

Variations in perceptions of parenting role related to children's physical activity and sedentary behaviours - a qualitative study in a Northern European context Andermo SRydberg H, Norman Å. (2021). BMC Public Health, Aug 14;21(1):1550. PMID: 34391388.

Non-adherence and sub-optimal treatment with asthma medications in young adults: a population-based cohort stud Dahlén E, Bergström A, Ödling M, Ekström S, Melén E, Kull I. The Journal of asthma: official journal of the Association for the Care of Asthma 2021;():1-9.

Barriers and facilitators to successful implementation of sustainable school meals: a qualitative study of the OPTIMATTM-intervention. Eustachio Colombo, Schäfer Elinder L, Patterson E, Parlesak A, Lindroos A-K, Andermo S. (2021). The international journal of behavioral nutrition and physical activity, Jul 3;18(1):89. PMID: 34217304.

The implementation of Mindfulness Based Programs in the Swedish healthcare system – a survey study of service providers. Niemi M, Crane R, Sinselmeijer J, Andermo S. (2021). Global Advances in Health and Medicine. Nov 3;10:21649561211049154. PMID: 34760341

To be or not to be vaccinated against COVID-19 - The adolescents' perspective - A mixed-methods study in Sweden. Nilsson S,  Mattson J,  Berghammer M,  Brorsson AL,  Forsner M,  Jenholt Nolbris M,  Kull I,  Lindholm Olinder A,  Ragnarsson S,  Rullander AC,  Rydström LL,  Andréia Garcia de Avila M,  Olaya-Contreras P. (2021).  Vaccine: X 2021 9; 100117

Caught on the Fringes of Life: Mothers' Lived Experiences of Initial Breastfeeding Complications. Rydström LL,  Tavallali A,  Sundborg E,  Berlin A,  Ranheim A.(2021) Qualitative health research 31;9 1622-1631

IMplementation and evaluation of the school-based family support PRogram a Healthy School Start to promote child health and prevent OVErweight and obesity (IMPROVE) - study protocol for a cluster-randomized trial. Schäfer Elinder L, Wiklund C, Norman Å, Saleh Stattin N, Andermo S, Pattersson E, Hemmingsson E, Clayton C, Raposo S & Kwak L. (2021). BMC Public Health. Sep 6;21(1):1630. PMID: 3448869.,

Characterization of asthma trajectories from infancy to young adulthood. Ödling M, Wang G, Andersson N, Hallberg J, Janson C, Bergström A, Melén E, Kull I. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 2021;9(6):2368-2376.e3.

“We were all together”- Participants’ experiences of the family intervention programme: A Healthy Generation. Andermo S, Lidin M, Hellenius M-L, Nordenfelt A and Nyberg G. (2020) BMC Public Health, 20(1), 1911. PMID: 33317500.

School-related physical activity interventions and mental health in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Andermo S, Hallgren M, Nguyen T-D, Jonsson S, Petersen S, Friberg M, Romqvist A, Elinder LS. (2020).Sports Med - Open 6, 25. PMID: 32548792.

Health-related quality of life in children –A Healthy Generation, a controlled pilot trial. Andermo S, Hellenius M-L, Lidin M, Hedby U, Nordenfelt A, Nyberg G. (2020). BMC Public Health, 20(1), 809. PMID: 32471400. 

Adherence to vitamin supplementation recommendations in youth who have undergone bariatric surgery as teenagers: A mixed methods study. Brorsson AL, Nordin K, & Ekbom K; Obesity surgery, 2020 Dec;30(12):4911-4918. doi: 10.1007/s11695-020-04880-y. PMID: 32734571. 

A randomized controlled trial of a person-centred transition program for adolescents with type 1 diabetesBrorsson A L, Bratt E-L, Moons P, Ek A, Jelleryd E, Torbjörnsdotter T, & Sparud-Lundin C; BMJ Open, 2020 Apr 14;10(4):e036496. doi: 10.1136/bmjopen-2019-036496. PMID: 32295780. 

Effectiveness of a family intervention to increase physical activity in disadvantaged areas – A Healthy Generation, a controlled pilot study. Nyberg G, Andermo S, Nordenfelt A, Lidin M and Hellénius M-L. (2020). International Journal of Environmental Research & Public Health, 17(11). PMID: 32471080.

Telenurses´experiences of monitoring calls to parents of children with gastroenteritis. Sandelius S, Wahlberg AC. Scandinavian journal of caring sciences. 2020;34 (3):658-665

A gap between asthma guidelines and management for adolescents and young adults. Ödling M, Andersson N, Hallberg J, Almqvist C, Janson C, Bergström A, Melén E, Kull I. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 2020;8(9):3056-65 e2.

Lost in the transition from pediatric to adult healthcare? Experiences of young adults with severe asthma. Ödling M, Jonsson M, Janson C, Melén E, Bergström A, Kull I. The Journal of Asthma: Official Journal of the Association for the Care of Asthma. 2020;57(10):1119-27.

Patient empowerment and its correlates in young persons with congenital heart disease. Acuña Mora M, Sparud-Lundin C, Burström Å, Hanseus K, Rydberg A, Moons P, Bratt EL. Eur J Cardiovasc Nurs. 2019 Mar 5:1474515119835434. doi: 10.1177/1474515119835434. [Epub ahead of print PMID: 30834772.

Ready for transfer to adult care? -a triadic evaluation of transition readiness in adolescents with congenital heart disease and their parents. Burström Å., Acuna Mora M., Öjmyr-Joelsson M., Sparud-Lundin C., Rydberg A., Hanseus K., Frenckner B., Nisell M., Moons P., Bratt EL. Journal of Family Nursing. 2019 Aug;25(3):447-468. doi: 10.1177/1074840719864255. Epub 2019 Jul 25. PMID:3134281

Parental Uncertainty About Transferring Their Adolescent with Congenital Heart Disease to Adult Care. Burström Å., Acuna Mora M., Öjmyr-Joelsson M., Sparud-Lundin C., Rydberg A., Hanseus K., Frenckner B., Nisell M., Moons P., Bratt EL. J Adv Nurs. 2019 Feb;75(2):380-387. doi: 10.1111/jan.13852. Epub 2018 Oct 18. PMID:30209810.

Treatment satisfaction correlated with glycaemic control and burden of diabetes in Swedish adolescents with type 1 diabetes. Haas J, Persson M, Hagström Toft E, Rathsman B, Brorsson A, & Lindholm Olinder A; Acta Paediatrica. 2019;00:1–8. DOI: 10.1111/apa.14991. PMID: 31469927

The Medication always Reminds Me”. Living with Perinatal acquired HIV-Children and parents` ViewPoints. Rydström, LL., Eriksson, L., Berlin. A.(2019) Madridge J AIDS; 3(1): 62-68. Doi:10.18689/mja-1000111

Young witnesses of intimate partner violence: screening and intervention. Rydstrom LL,  Edhborg M,  Jakobsson LR,  Kabir ZN. GLOBAL HEALTH ACTION 2019 12;1 1638054-

Adolescents' experiences of obesity surgery: a qualitative study. Nordin K, Brorsson AL, Ekbom K; Surgery for obesity and related diseases 2018. DOI 10.1016/j.soard.2018.04.003. PMID: 29903687

Does asthma affect school performance in adolescents? Results from the Swedish population-based birth cohort BAMSE. Nilsson S, Ödling M, Andersson N, Bergstrom A, Kull I. Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology. 2018;29(2):174-9.

Characterization of asthma in the adolescent population Ödling M, Andersson N, Ekstrom S, Melen E, Bergstrom A, Kull I. Allergy. 2018;73(8):1744-6.

Adolescents’ perceptions of participation in group education using the Guided Self-Determination-Young method: a qualitative study. Brorsson A (*), Lindholm Olinder A, Viklund G and Leksell J; BMJ open Diabetes, Research and Care. 2017; Nov 26; 5(1). doi: 10.1136/bmjdrc-2017-000432 PMID: 29225894   

Parent's perception of their children's health, quality of life and burden of diabetes: testing reliability and validity of 'Check your Health' by proxy. Brorsson AL (*), Lindholm Olinder A, Wikblad K, Viklund G; Scand J Caring Sci. 2017; 31; 497–504. doi: 10.1111/scs.12362 PMID: 27440173.

Cross-cultural care encounters in paediatric care: minority ethnic parents' experiences. Tavallali A G, Jirwe M, Kabir ZN (2017). Scandinavian journal of caring sciences 2017;31(1):54-62

Don´t forget the parents- Parents concerns during transition prior to transfer to adult care for adolescents with congenital heart disease. Bratt EL, Burström Å, Hanseus K, Rydberg A, Berghammer M. Child Care Health Dev. Volume 44, Issue 2, March 2018, Pages: 278–284. 2017 Oct 5. DOI:10.1111/cch.12529

Adolescents with congenital heart disease: their opinions about the preparation for transfer to adult care. Burström Å. Bratt EL. Nisell M, Freckner B, Rydberg A, Hanseus K, Öjmyr-Joelsson M. Eur J Pediatr. 2017 Jul;176(7):881-889. doi: 10.1007/s00431-017-2917-9. Epub 2017 May 16.

HIV-related stigma and health-related quality of life among children living with HIV in Sweden. Rydström LL,  Wiklander M,  Navér L,  Ygge BM,  Eriksson LE. AIDS care 2016 28;5 665-71

Does treatment with an insulin pump improve glycaemic control in children and adolescents with type 1 diabetes? – A retrospective case control study. Brorsson, AL (*), Viklund, G, Örtqvist, E, Lindholm Olinder, A; Pediatric Diabetes, 2015: 16: 546–553 PMID: 25327782

Telephone  advice nursing: parents´ experiences of monitoring calls in childrenwith gastroenteritis. Eriksson, E, Sandelius, S, Wahlberg, AC; Scandinavian journal of caring sciences, 2015; 29 (2) 333-339

Legal guardians understand how children with the human immunodeficiency virus perceive quality of life and stigma. Rydström LL,  Wiklander M,  Ygge BM,  Navér L,  Eriksson LE. Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2015 104;9 940-7

Ethnic Swedish parents’ experiences of minority ethnic nurses’ cultural competence in Swedish paediatric care. Tavallali Ag, Kabir Zn, Jirwe M (2014). Scandinavian journal of caring sciences 2014;28(2):255-63

A multicentre randomized controlled trial of an empowerment-inspired intervention for adolescents starting continuous subcutaneous insulin infusion--a study protocol. Brorsson A L, Leksell J, Viklund G & Lindholm Olinder A; BMC Pediatr, 2013. 13: p. 212. PMID: 24354899

Experiences of young adults growing up with innate or early acquired HIV infection--a qualitative study. Rydström LL,  Ygge BM,  Tingberg B,  Navèr L,  Eriksson LE. Journal of advanced nursing 2013 69;6 1357-65.

Psychometric properties of a short version of the HIV stigma scale, adapted for children with HIV infection.Wiklander M,  Rydström LL,  Ygge BM,  Navér L,  Wettergren L,  Eriksson LE. Health and quality of life outcomes 2013 11; 195-

SA
Innehållsgranskare:
Annica Karlsson
2023-03-28