Susanne Andermo

Susanne Andermo

Biträdande Lektor | Assisterande Lektor
E-postadress: susanne.andermo@ki.se
Telefon: +46852483902
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Andermo, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som biträdande lektor och som biträdande och ställföreträdande avdelningschef på Avdelningen för Omvårdnad, NVS, KI.
  Min tjänst innefattar både forskning och utbildning. Jag har disputerat 2017 i medicinsk vetenskap, inriktning omvårdnad med en avhandling med
  titeln: “Meaning-Making in Integrative Health Care: studies on patients’ and practitioners’ experiences”. Mellan åren 2017- 2020 var jag post-doc
  på Institutionen för Global Folkhälsa, KI. Jag är folkhälsovetare och har också en grundutbildning i antropologi.

  Jag är forskargruppsledare för: Hälsofrämjande arbete bland barn och unga ( https://ki.se/nvs/halsoframjande-arbete-bland-barn-och-unga ) och har forskningsanknytningar till Gymnastik och Idrottshögskolan, forskargrupp Fysisk aktivitet och Hjärnhälsa
  https://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Fysisk-aktivitet-och-hjarnhalsa/ [1]

  PhD. 2017 02 23 [3]. Titel på anhandlingen: “Meaning-Making in Integrative Health Care: Studies on patients’ and practitioners’ experiences”.
  Sektionen för omvårdnad, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

  -2022. Ledarskap för forskargruppsledare. Karolinska Institutet
  -2021. Introduktionskurs för doktorandhandledare. Karolinska Institutet.
  -2009. Högskolepedagogik. (15 credits). Göteborg University.
  -2007. M. Sc. Folkhälsovetenskap. Karolinska Institutet (KI), Institutionen
  för folkhälsovetenskap.
  -2001- 2004. Studier i socialantropologi och i teoretisk filosofi.
  Stockholms Universitet. Institutionen för social antropologi.

  [1] https://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Fysisk-aktivitet-och-hjarnhalsa/

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning är inom vårdvetenskap med fokus på hälsofrämjande arbete, intervention- och implementeringsforskning. Mitt metodologiska expertområde är främst inom kvalitativ forskning, med en variation av olika teoretiska och metodologiska utgångspunkter.

  Jag är involverad i flera forskningsprojekt som projektledare och medverkande forskare. Projekten är mestadels inriktade på hälsofrämjande
  arbete till barn, unga och familjer med fokus på hälsosamma levnadsvanor, inklusive fysisk aktivitet, matvanor och psykosocial hälsa. Se beskrivning
  av projekten nedan:

  *Skolor i högstadiet med förlängda dagar med fysisk aktivitet och
  läxläsning*

  Idag rör sig mer än hälften av Sveriges ungdomar för lite och sitter för
  mycket. Nationella och internationella studier visar att få barn och
  ungdomar når upp till rekommendationen om 60 minuter daglig fysisk aktivitet
  på minst måttlig intensitet, det vill säga en ökning av puls och andning.
  Dessutom mår många av ungdomarna mentalt sämre, vilket påverkar deras
  välbefinnande och resultat i skolan. Syftet med studien är att undersöka elevernas fysiska beteenden, psykiska
  hälsa, kognitiva förmågor och skolprestation.

  Forskare i projektet: Med dr. Susanne Andermo, Docent Gisela Nyberg, Med dr.
  Björg Helgadottir, Senhit Berhane och Lisette Farias Vera.

  Samarbetspartners i forskningsprojektet är:
  * Skandia Idéer för livet
  * IKEA
  * Generation Pep/Kronprinsessparets stiftelse
  * Permobil
  * Storytel
  Finansiering: SKANDIA, SFO-V, KAMPRAD.

  Se mer information om projektet på Gymnastik och idrottshögskolan:
  https://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Fysisk-aktivitet-och-hjarnhalsa/Projekt-inom-halsosamma-hjarnfunktioner/Hjarnhalsa-i-skolan-II/
  [1]

  *Saga Sagor i hälsosamtal*

  Ohälsosamma levnadsvanor etableras tidigt i livet och tenderar att följa
  med in i vuxenlivet. Med tanke på det är det viktigt att främja
  hälsosamma levnadsvanor bland barnfamiljer. Barnhälsovården (BHV) når en
  stor andel av alla barnfamiljer i Sverige, men det finns ett behov av
  evidensbaserade material och arbetsmetoder för att främja hälsosamma
  levnadsvanor. Boken ”Saga Sagor - Fiffiga kroppen och finurliga knoppen”
  har utvecklats av Generation Pep i samarbete med Bonnier Carlsen,
  författaren Josefine Sundström och olika forskare och den har delats ut på
  barnavårdscentraler i 19 av 21 regioner i Sverige sedan 2018. Under hösten
  2019 startade Generation Pep tillsammans med Cancerfonden ett större
  pilotprojekt kopplat till Sagasagor, där ett antal regioner i Sverige valts
  ut för att utveckla ett material till boken och hälsosamtal under
  BHV-besök. Under år 2021- 2023 testas det nya materialet, initialt i tre
  regioner 2021 och därefter i en nationell studie 2022-2023.
  Det övergripande syftet med projektet är att utforska föräldrars och
  BHV-sköterskors erfarenheter och upplevelser av Saga Sagor i hälsosamtal,
  samt att utvärdera dess effekt och implementering.

  Forskare i projektet: Med dr. Susanne Andermo, Professor Marie Löf, Med dr.
  Christine Delisle Nyström &
 • Med dr. Maria Henström

  Finansiering: Cancerfonden
  https://generationpep.se/sv/hur-vi-arbetar/samarbetsinitiativ/saga-sagor-fiffiga-kroppen-och-finurliga-knoppen/
  [2]

  *En Frisk Generation- En utvärdering av öppna aktiviteter i programmet samt
  en utvärdering av programmets verksamhet i Värnamo*

  Syftet i delprojekt 1 är att undersöka familjers upplevelser av att delta i
  programmet, En Frisk Generations öppna aktiviteter.

  I delprojekt 2 undersöks familjers upplevelse av programmet i Värnamo.

  Projektet är en fortsättning av en tidigare utvärdering av programmet,
  ledd av Professor Mai-Lis Helenius och docent Gisela Nyberg. Lisette Farias
  Vera arbetar också med projektet.

  Se information om programmets verksamhet och tidigare genomförda
  utvärdering:
  https://enfriskgeneration.se/forebyggande-insatser-for-familjer/ [3]
  https://nyheter.ki.se/en-frisk-generation-vagen-till-jamlik-halsa [4]

  I dessa projekt medverkar jag som forskare:

  *IMPROVE *
  https://ki.se/gph/om-forskningsstudien-improve [5]

  *Long Life Active *
  https://www.shh.se/sv/forskning/langvariga-sjukdomstillstand/longlife-active-individanpassat-digitalt-motivationsprogram-for-en-halsosam-och-hallbar-livsstil-med-stod-av-ai/ [6]

  [1] https://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Fysisk-aktivitet-och-hjarnhalsa/Projekt-inom-halsosamma-hjarnfunktioner/Hjarnhalsa-i-skolan-II/
  [2] https://generationpep.se/sv/hur-vi-arbetar/samarbetsinitiativ/saga-sagor-fiffiga-kroppen-och-finurliga-knoppen/
  [3] https://enfriskgeneration.se/forebyggande-insatser-for-familjer/
  [4] https://nyheter.ki.se/en-frisk-generation-vagen-till-jamlik-halsa
  [5] https://ki.se/gph/om-forskningsstudien-improve
  [6] https://www.shh.se/sv/forskning/langvariga-sjukdomstillstand/longlife-active-individanpassat-digitalt-motivationsprogram-for-en-halsosam-och-hallbar-livsstil-med-stod-av-ai/

Undervisning

 • Jag undervisar på grund- och avancerad nivå på Karolinska Institutet. Mina huvudsakliga undervisningsområden innefattar vårdvetenskap,
  folkhälsovetenskap, forskningsmetodik med fokus på kvalitativ metod och implementeringsforskning. Jag är kursansvarig för kursen Hälsa,
  livsvillkor och miljö på specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning distrikt.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Assisterande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-
 • Biträdande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021-2027

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2017
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI