Hälsofrämjande arbete bland barn och unga

Projektgruppen har fokus på hälsofrämjande arbete, hälsa och ohälsa barn, unga och deras familjer på individ, grupp och samhällsnivå. Målet är att kunna bidra med ökad kunskap om hälsa och hälsofrämjande insatser för målgruppen. Denna kunskap har stor betydelse för att främja förutsättningar för en jämlik hälsa.

Forskningsområde

Projektgruppens forskning fokuserar på hälsofrämjande insatser för barn och unga.  Forskningen handlar om levnadsvanor, sociokulturella aspekter, psykisk och psykosocial hälsa, upplevelser av hälsa/ohälsa, samt transitionsprocesser. Hälsofrämjande arbete i utsatta områden, eller hos målgrupper med stora behov är en prioritet för att bidra till en jämlik och hållbar hälsa.

Forskningen bedrivs i olika vårdmiljöer och andra kontexter där – barn och deras familjer rör sig. Föräldrar spelar en viktig roll för barns hälsa, det är därför viktigt med ett familjeperspektiv. Hälsofrämjande vård och förebyggande arbete för barn och ungdomar bedrivs inom barnhälsovård (BHV), Elevhälsans medicinska insats (EMI) i skolan, i fritids- och hemmiljöer samt inom öppenvård för barn och unga med långvariga tillstånd. BHV och EMI arbetar med kunskapsområden som ger insikt om hur olika faktorer på individ, grupp och samhällelig nivå påverkar barns hälsa, livsvillkor och miljö. BHV och EMI har en lång tradition i Sverige. Verksamheterna riktar sig till samtliga barn i åldrarna 0–18 år och det främsta målet är att främja barns hälsa och utveckling.

Forskningen har utgångspunkt i omvårdnadsvetenskap. Projektgruppens medlemmar har kunskap inom och applicerar olika vetenskapliga perspektiv såsom: omvårdnad, barn och ungdomsmedicin, folkhälsovetenskap, sociologiska, kulturella- och genusaspekter för att fördjupa förståelsen av forskningsområdet. Forskningsprojekten innefattar teoretiska, empiriska och experimentella studier inklusive interventions- och implementeringsforskning. Projektgruppens medlemmar har en gedigen kunskap och erfarenhet inom olika metoder, med en kombination av både kvalitativ och kvantitativ forskning.

Aktuella och planerade projekt

Skolor i högstadiet med förlängda dagar med fysisk aktivitet och läxläsning

Syftet med studien är att undersöka elevernas fysiska beteenden, psykiska hälsa, kognitiva förmågor och skolprestation.

Forskare i projektet: Med dr. Susanne Andermo, Docent Gisela Nyberg, Med dr. Björg Helgadottir, Senhit Berhane och Med dr. Lisette Farias Vera. 

Samarbetspartners i forskningsprojektet är:

  • Skandia Idéer för livet
  • IKEA
  • Generation Pep/Kronprinsessparets stiftelse
  • Permobil
  • Storytel

Finansiering: SKANDIA, SFO-V.

Se mer information om projektet på Gymnastik och idrottshögskolan

 

Saga Sagor i hälsosamtal

Det övergripande syftet med projektet är att utforska föräldrars och BHV-sköterskors erfarenheter och upplevelser av Saga Sagor i hälsosamtal, samt att utvärdera dess effekt och implementering.

Forskare i projektet: Med dr. Susanne Andermo, Professor Marie Löf, Med dr. Christine Delisle Nyström & Med dr. Maria Henström

Finansiering: Cancerfonden

Läs mer

 

En Frisk Generation - En utvärdering av öppna aktiviteter i programmet samt en utvärdering av programmets verksamhet i Värnamo

Syftet är att undersöka familjers upplevelser av att delta i programmet, En Frisk Generations, öppna aktiviteter.

Projektet är en fortsättning av en tidigare utvärdering av programmet, ledd av Professor Mai-Lis Helenius och docent Gisela Nyberg som också deltar i nuvarande projekt. I delprojekt 2 undersöks familjers upplevelse av programmet i Värnamo. 

Forskare i projektet: Med dr. Susanne Andermo och Med dr. Lisette Farias Vera, Professor Mai-Lis Helenius och docent Gisela Nyberg

Se information om programmets verksamhet och tidigare genomförda utvärdering:

 

Tidigt stöd vid amningsinitiering kopplat till fortsatt stöd på amningsmottagning – en enkel-blindad randomiserad kontrollerad studie

Syftet med studien är att stötta mödrar som upplever tidiga amningsbesvär med hjälp av tidigt digifysiskt stöd vid amningsinitiering kopplat till fortsatt stöd på amningsmottagning - en enkelblindad randomiserad studie

Forskare i projektet: Doc. Marina Taloyan (APC), Med Dr Lise-Lott Rydström m.fl. 

 

mHälsa för psykisk hälsa: Skolsköterskans förebyggande arbete vid psykiska besvär bland gymnasieelever – en randomiserad kontrollerad studie

Syfte: mHälsa för psykisk hälsa: Skolsköterskans förebyggande arbete vid psykiska besvär bland gymnasieelever – en randomiserad kontrollerad studie

Forskare i projektet: Med Dr Lise-Lott Rydström, Doc Zarina Kabir, Med Dr Nina Gårevik, Doc Stefan Nilson, Med Dr Susanne Rangnarsson

Samarbetspartners i forskningsprojektet är:

  • Göteborgs Universitet (Doc. Stefan Nilsson)
  • Umeå Universitet (Med Dr Susanne Ragnarsson)

 

Webbaserat rådgivningsstöd som ett stöd i Sjuksköterskeutbildningen på grund och avancerad nivå.

Syfte: Att använda webbaserat rådgivningsstöd i utbildningssyfte på grund och avancerad nivå – sjuksköterskeutbildningar

Forskare i projektet: Med Dr Lise- Lott Rydström, Med. Lic Susanna Sandelius, Doc Anna Carin Wahlberg (i samarbete med projektgruppen ambulerande vård).

Finansiering finns från projektgruppen ambulerande vård.

 

Stepstones-DIAB

Syfte: The overall objective is to evaluate the effectiveness and experiences of different transitional care models in adolescents with type 1 diabetes (T1D) to empower them to become active partners in their health and care. 

Forskare i projektet: Anna Lena Brorsson PhD, Carina Sparud Lundin professor, Ewa-Lena Bratt docent, Philip Moons professor, Mikaela Hällström doktorand.

Samarbetspartners i forskningsprojektet är: Projektet utgår från Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin. I projektet är forskare från Karolinska Institutet (Anna Lena Brorsson) samt från KU Leuven. Belgien (Philip Moons) involverade.

Finansiering: Barndiabetesfonden, Diabetesfonden, GPCC (Göteborgs centrum för personcentrerad vård).

 

Self-management and glycemic control of type 1 diabetes in relation to carbohydrate intake and meal bolus strategies in the paediatric population.

Syfte: The overall objective is to describe the relationship between carbohydrate intake, meal

bolus strategies and glycemic control in children and adolescents with type 1 diabetes.

Forskare i projektet: Elisabet Jelleryd doktorand, Anna Lindholm Olinder docent, Anna Lena Brorsson PhD, Ulrika Käck PhD och Carmel Smart PhD.

Finansiering: Stipendier

 

Hälsorelaterad livskvalité och behandlingstillfredställelse hos barn och ungdomar med långvarig sjukdom.

Syfte: Att studera hälsorelaterad livskvalité och behandlingstillfredställelse hos barn och ungdomar med långvarig sjukdom.

Forskare i projektet: Helena Agenäs doktorand, Anna Lindholm Olinder docent, Anna Lena Brorsson PhD och Inger Kull professor.

 

I dessa projekt medverkar projektgruppens medlemmar även i som forskare: 

Susanne Andermo medverkar i:

IMPROVE

Long Life Active

 

Lise-Lott Rydström medverkar i:

Tidigt stöd vid amningsinitiering kopplat till fortsatt stöd på amningsmottagning – en enkel-blindad randomiserad kontrollerad studie

mHälsa för psykisk hälsa: Skolsköterskans förebyggande arbete vid psykiska besvär bland gymnasieelever – en randomiserad kontrollerad studie

Webbaserat rådgivningsstöd som ett stöd i Sjuksköterskeutbildningen på grund och avancerad nivå.

 

Maria Ödling medverkar i:

BAMSE-studien hos Karolinska Institutet och hos Region Stockholm

minKod – delprojektet PRISM

Luftvägsregistret – Fokus på ungdomar och unga vuxna med astma och överföringen från barn- till vuxensjukvård.

Doktorandprojekt på Sachsska barnsjukhuset – Food allergy during childhood- from the emergency room to everyday life

 

Anna Lena Brorsson medverkar i:

Översättning och psykometrisk utvärdering av MyQ ett frågeformulär som mäter hälsorelaterad QOL generiskt samt sjukdomsspecifikt hos unga med diabetes. Genomförs i samarbete med Infucare samt nationella och internationella forskare.

Projektgruppsledare

Susanne Andermo

Biträdande lektor
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Projektgruppens medlemmar

Anna Lena Brorsson

Biträdande lektor
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Åsa Burström

Adjunkt
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Maigun Edhborg

Anknuten till Undervisning/handledning
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Lisette Farias Vera

Postdoktor
Omvårdnad
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Azar Tavallali

Adjunkt
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Maria Ödling

Anknuten till Forskning
Pediatrik,Kull
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Publikationer (i urval)

"Sometimes It Felt Great, and Sometimes It Just Went Pear-Shaped": Experiences and Perceptions of School Nurses' Motivational Interviewing Competence: A Convergent Mixed-Methods Study"

Young children's voices in an unlocked Sweden during the COVID-19 pandemi

How children in Sweden accessed and perceived information during the first phase of the Covid-19 pandemic

The Implementation of Mindfulness-Based Programs in the Swedish Healthcare System-A Qualitative Study

Variations in perceptions of parenting role related to children's physical activity and sedentary behaviours - a qualitative study in a Northern European context

Non-adherence and sub-optimal treatment with asthma medications in young adults: a population-based cohort stud

Barriers and facilitators to successful implementation of sustainable school meals: a qualitative study of the OPTIMATTM-intervention.

The implementation of Mindfulness Based Programs in the Swedish healthcare system – a survey study of service providers.

To be or not to be vaccinated against COVID-19 - The adolescents' perspective - A mixed-methods study in Sweden.

Caught on the Fringes of Life: Mothers' Lived Experiences of Initial Breastfeeding Complications.

IMplementation and evaluation of the school-based family support PRogram a Healthy School Start to promote child health and prevent OVErweight and obesity (IMPROVE) - study protocol for a cluster-randomized trial.

Characterization of asthma trajectories from infancy to young adulthood.

“We were all together”- Participants’ experiences of the family intervention programme: A Healthy Generation.

School-related physical activity interventions and mental health in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis.

Health-related quality of life in children –A Healthy Generation, a controlled pilot trial.

Adherence to vitamin supplementation recommendations in youth who have undergone bariatric surgery as teenagers: A mixed methods study.

A randomized controlled trial of a person-centred transition program for adolescents with type 1 diabetes

Effectiveness of a family intervention to increase physical activity in disadvantaged areas – A Healthy Generation, a controlled pilot study.

Telenurses´experiences of monitoring calls to parents of children with gastroenteritis.

A gap between asthma guidelines and management for adolescents and young adults.

Lost in the transition from pediatric to adult healthcare? Experiences of young adults with severe asthma.

Treatment satisfaction correlated with glycaemic control and burden of diabetes in Swedish adolescents with type 1 diabetes.

The Medication always Reminds Me”. Living with Perinatal acquired HIV-Children and parents` ViewPoints. 

Young witnesses of intimate partner violence: screening and intervention.

Adolescents' experiences of obesity surgery: a qualitative study.

Does asthma affect school performance in adolescents? Results from the Swedish population-based birth cohort BAMSE.

Characterization of asthma in the adolescent population

Adolescents’ perceptions of participation in group education using the Guided Self-Determination-Young method: a qualitative study.

Parent's perception of their children's health, quality of life and burden of diabetes: testing reliability and validity of 'Check your Health' by proxy.

Cross-cultural care encounters in paediatric care: minority ethnic parents' experiences.

HIV-related stigma and health-related quality of life among children living with HIV in Sweden.

Does treatment with an insulin pump improve glycaemic control in children and adolescents with type 1 diabetes? – A retrospective case control study.

Telephone  advice nursing: parents´ experiences of monitoring calls in childrenwith gastroenteritis.

Legal guardians understand how children with the human immunodeficiency virus perceive quality of life and stigma.

Ethnic Swedish parents’ experiences of minority ethnic nurses’ cultural competence in Swedish paediatric care.

A multicentre randomized controlled trial of an empowerment-inspired intervention for adolescents starting continuous subcutaneous insulin infusion--a study protocol.

Experiences of young adults growing up with innate or early acquired HIV infection--a qualitative study.

Psychometric properties of a short version of the HIV stigma scale, adapted for children with HIV infection.