Forskargrupp Socialt arbete i hälso- och sjukvård

Forskargruppen ”Socialt arbete i hälso- och sjukvård” har socionomens/kuratorns kunskap om såväl yttre samhälleliga som intra- och interpersonella faktorers betydelse för patienters och närståendes hälsa och välbefinnande i centrum. Här inkluderas både interprofessionellt samarbete och evidensbaserat kuratorsarbete.

Klinisk sexologi med fokus på sexuell funktion och livstillfredsställelse är ett huvudområde för flera av forskargruppens medlemmar. Biologiska, psykologiska och sociala aspekters samverkan är i fokus. I detta ämnesområde inkluderas genitala modifieringar och sexuell njutning. Andra forskningsprofiler är: sociala och psykologiska aspekter vid bröstcancer; användning av mobila interaktiva interventioner som stöd för personer som lever med cancersjukdom; samverkan mellan olika organisatoriska enheter, framför allt med fokus på vårdövergångar från sjukhus till hemmet.

Forskargruppen samverkar med Funktionsområde Socialt arbete i hälso- och sjukvård vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Verksamhetsförlagd utbildning

I samarbete med institutionerna för Socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola samt Stockholms Universitet sker verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Funktionsområde socialt arbete i hälso- och sjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset. Studerande vid andra universitet kan, i mån av plats, också tas emot. Forskargruppens två adjungerade kliniska adjunkter (Sigrid Berggren och Diana Lorenz) ansvarar och samordnar den verksamhetsförlagda utbildningen.

Utbildning på avancerad nivå

Fristående kurs på avancerad nivå:

Sexualmedicin I – en introduktion. 15 hp

Tidigare kurser på avancerad nivå har bland annat varit:

Evidens och implementering, 15 hp, Psykosociala aspekter på sjukdom och behandling,15 hp.

Sexologi I: sexualitet och samhälle, 7.5 hp i samarbete med Institutionen för Socialt arbete, Stockholms Universitet.

Uppdragsutbildningar

Forskargruppen har anordnat följande uppdragsutbildningar:

LSS - lagstiftning och värdegrund, 7,5 hp 

Evidensbaserad praktik inom den sociala barn- och ungdomsvården, 7,5 hp 

Evidens och implementering i hälso- och sjukvård, 15 hp 

Värdegrund i äldreomsorgen, 7,5 hp 

Åldrandets utmaningar, 2 x 7,5 hp

Ledarskapets utmaning i äldreomsorg - sociala och psykosociala perspektiv, 7.5 hp.

Nätverk för forskande socionomer i hälso- och sjukvård

1995 etablerades "Nätverk för socionomer som forskar inom hälso- och sjukvård" med syfte att stimulera och underlätta kunskapsutbyte och samarbete mellan olika fakulteter och discipliner för forskande socionomer inom hälso- och sjukvården. I dag samordnar fil dr Veronica Svärd (veronica.svard@ki.se) årliga nationella aktiviteter. Vi arbetar för att nätverket ska utgöra en grund för fortsatt utveckling av forskningsområdet samt att länka samman deltagarnas forskning med socionomers kliniska erfarenheter och därmed göra forskningen användbar för hälso- och sjukvården.

Forskargruppen är också aktiv i det internationella nätverket "Social work in health and mental health".

Forskargruppsledare

 

Lena Von Koch

Forskargruppsledare

Gruppmedlemmar

 

Maria Flink

Utbildningssamordnare
070-2788357

Ulla Forinder

Anknuten till Forskning

Aina Johnsson

Anknuten till Forskning

Tina Lundberg

Anknuten till Forskning

Lill Hultman

Postdoktor

Marie Nilsson

Anknuten till Undervisning/handledning

Jessica Påfs

Anknuten till Forskning

Malin Tistad

Anknuten till Forskning

Forskningsprojekt

Konsekvenser av allvarlig sjukdom/skada för patienter och närstående utifrån klinisk sexologiska frågeställningar, upplevd allmän och domänspecifik Livstillfredsställelse samt kurators roll inom Rehabilitering, särskilt rehabiliteringsmedicin.

Forskare: Kerstin Fugl-Meyer

”Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov”, (PI, Forte-finansierat projekt där SLSO huvudman).

Forskare: Maria Flink

Sociala och psykologiska aspekter vid bröstcancer

Forskare: Aina Johnsson

Psykosociala välbefinnandet hos familjemedlemmar efter en nära persons död, med ett särskilt fokus på unga vuxna som förlorat en förälder i cancer.

Aktuellt i projektet: posttraumatisk växt hos unga vuxna som förlorat en förälder i cancer

Forskare: Tina Lundberg

Att leva bättre och längre med prostata cancer med hjälp av digitalt stöd. Aktiva överlämnanden från sekundärvård och aktiva uppföljningar i primärvård – pilotstudie av förändrat omhändertagande av patienter med avslutad cancerbehandling. Sexualitet efter stroke.

Forskare: Marie Nilsson

Genitala modifieringar och sexuell njutning. Projektets syfte är att få en utökad förståelse av genitala modifikationer och sexuell njutning i svensk kontext, samt sambandet till sexuell hälsa och potentiella vårdbehov. En ökad kunskap om detta är viktig för att ge en ökad förståelse för individers behov av vägledning och vård för att möjliggöra en förbättrad sexuell hälsa.

Forskare: Jesssica Påfs

PhD-project: Sexual Health during specialized stroke rehabilitation. Consequences for patients and their partners and the role of health care professionals.

Forskare: Jannike Vikan

Partnerskap för delaktighet i samhället efter förvärvad hjärnskada - en deltagarbaserad ansats

Forskare: Lena von Koch och Malin Tistad

Nätverk

Nationellt nätverk för forskning inom socialt arbete i hälso- och sjukvård

Samverkan

Maria Flink

 • Docent Charlotte Ytterberg, NVS, Karolinska Institutet.
 • Professor Mirjam Ekstedt, Linnéuniversitetet.

Kerstin Fugl-Meyer

 • Sverige: Karolinska Institutet; Göteborgs Universitet; Malmö Universitet; Stockholms Sjukhem; Södertörns Högskola; Uppsala universitet.
 • Danmark: Köpenhamns Universitet.
 • Norge: Sunnaas Rehabiliteringssjukhus; Oslo Universitet.
 • USA: Rusk Rehabilitation, NY. Kina: Bayi Rehabilitation Chengdu.
 • Palestina: Islamic University, Gaza; Bethlehem Arab Society for Rehabilitaiton.
 • Israel: Sheba Medical Center, Tel Aviv.
 • Ryssland: Medical Rehabilitation, Petrozavodsk.

Lill Hultman:

 • Docent Hanna Bertilsdottter Rosqvist, sektionen för Socialt arbete, Södertörns Högskola.
 • Docent Kristina Engwall, FoU Nordost, Uppsala Universitet. 
 • Forskargruppsledare, professor Susanne Guidetti, HELD, NVS, sektionen för arbetsterapi, Karolinska Institutet

Aina Johnsson

 • Med dr Elham Hedayati, Inst Onkologi Patologi Karolinska Institutet.
 • Med dr etInst f Strålningsvetenskaper, Umeå Universitet. 

Jessica Påfs

 • Med dr Malin Jordal, Högskolan Gävle.
 • Med dr Anna Wahlberg, Inst Kvinnor och Barns Hälsa, Karolinska Institutet.

Tina Lundberg

 • Forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola,
 • Högskolan i Gävle,
 • Linnéuniversitetet.

Marie Nilsson

 • Karolinska Institutet, NVS, sektionen för Omvårdnad, forskargruppen ICare, professor Ann Langius-Eklöf.
 • Akademiskt Primärvårdscentrum, professor Lena Törnkvist. Sunnaas Rehabiliteringssjukhus, Norge.

Jannike Vikan:

 • USA: Rusk Rehabilitation, NY. Kina: Bayi Rehabilitation Chengdu.
 • Palestina: Islamic University, Gaza; Bethlehem Arab Society for Rehabilitaiton.
 • Israel: Sheba Medical Center, Tel Aviv.
 • Ryssland: Medical Rehabilitation, Petrozavodsk.

Utvalda vetenskapliga publikationer