Forskargrupp Socialt arbete i hälso- och sjukvård

Forskargruppen ”Socialt arbete i hälso- och sjukvård” har socionomens/kuratorns kunskap om såväl yttre samhälleliga som intra- och interpersonella faktorers betydelse för patienters och närståendes hälsa och välbefinnande i centrum. Här inkluderas både interprofessionellt samarbete och evidensbaserat kuratorsarbete.

Klinisk sexologi med fokus på sexuell funktion och livstillfredsställelse är ett huvudområde för flera av forskargruppens medlemmar. Biologiska, psykologiska och sociala aspekters samverkan är i fokus. I detta ämnesområde inkluderas genitala modifieringar och sexuell njutning. Andra forskningsprofiler är: sociala och psykologiska aspekter vid bröstcancer; användning av mobila interaktiva interventioner som stöd för personer som lever med cancersjukdom; samverkan mellan olika organisatoriska enheter, framför allt med fokus på vårdövergångar från sjukhus till hemmet.

Forskargruppen samverkar med Funktionsområde Socialt arbete i hälso- och sjukvård vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskargruppsledare

 

Lena Von Koch

Forskargruppsledare

Gruppmedlemmar

 

Maria Flink

Utbildningssamordnare
070-2788357

Aina Johnsson

Anknuten till Forskning

Lill Hultman

Postdoktorala studier

Marie Nilsson

Anknuten till Undervisning/handledning

Veronica Svärd

Anknuten till Forskning

Malin Tistad

Anknuten till Forskning

Forskningsprojekt

Konsekvenser av allvarlig sjukdom/skada för patienter och närstående utifrån klinisk sexologiska frågeställningar, upplevd allmän och domänspecifik livstillfredsställelse samt kurators roll inom rehabilitering, särskilt rehabiliteringsmedicin.

Forskare: Kerstin Fugl-Meyer

Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov
(PI, Forte-finansierat projekt där SLSO huvudman).

Forskare: Maria Flink

Sociala och psykologiska aspekter vid bröstcancer

Forskare: Aina Johnsson

Psykosociala välbefinnandet hos familjemedlemmar efter en nära persons död, med ett särskilt fokus på unga vuxna som förlorat en förälder i cancer.

Aktuellt i projektet: posttraumatisk växt hos unga vuxna som förlorat en förälder i cancer

Forskare: Tina Lundberg

Att leva bättre och längre med prostata cancer med hjälp av digitalt stöd. Aktiva överlämnanden från sekundärvård och aktiva uppföljningar i primärvård – pilotstudie av förändrat omhändertagande av patienter med avslutad cancerbehandling. Sexualitet efter stroke.

Forskare: Marie Nilsson

Genitala modifieringar och sexuell njutning.
Projektets syfte är att få en utökad förståelse av genitala modifikationer och sexuell njutning i svensk kontext, samt sambandet till sexuell hälsa och potentiella vårdbehov. En ökad kunskap om detta är viktig för att ge en ökad förståelse för individers behov av vägledning och vård för att möjliggöra en förbättrad sexuell hälsa.

Forskare: Jesssica Påfs

PhD-project: Sexual Health during specialized stroke rehabilitation. Consequences for patients and their partners and the role of health care professionals.

Forskare: Jannike Vikan

Utvalda vetenskapliga publikationer

Hälso- och sjukvårdskuratorers organisatoriska förutsättningar i storstaden: Komplexitet och bristande kontinuitet utmanar samverkan. Svärd V, Hultman L Socialmedicinsk tidskrift, 99(1), 52-6.

Patients' with Multimorbidity and Psychosocial Difficulties and Their Views on Important Professional Competence for Rehabilitation Coordinators in the Return-to-Work Process.
Azad A, Svärd V
Int J Environ Res Public Health 2021 09;18(19):

The sense of coherence scale in a clinical nursing perspective: A scoping review.
Sundberg K, Nilsson M, Petersson LM, Kenne Sarenmalm E, Langius-Eklöf A
J Clin Nurs 2021 Sep;():

How is the environment integrated into post-stroke rehabilitation? A qualitative study among community-dwelling persons with stroke who receive home rehabilitation in Sweden.
Kylén M, Ytterberg C, von Koch L, Elf M
Health Soc Care Community 2021 Sep;():

Poor Psychosocial Well-Being in the First Year-and-a-Half After Losing a Parent to Cancer - A Longitudinal Study Among Young Adults Participating in Support Groups.
Lundberg T, Forinder U, Olsson M, Fürst CJ, Årestedt K, Alvariza A
J Soc Work End Life Palliat Care ;16(4):330-345

Perceptive Dialogue for Linking Stakeholders and Units During Care Transitions - A Qualitative Study of People with Stroke, Significant Others and Healthcare Professionals in Sweden.
Lindblom S, Ytterberg C, Elf M, Flink M
Int J Integr Care 2020 Mar;20(1):11

Health social workers' assessments as part of a specialized pain rehabilitation: a clinical data-mining study.
Larsson K, Fredriksson RK, Sjogren Fugl-Meyer K
Soc Work Health Care ;58(10):936-951

Sexual health policies in stroke rehabilitation: A multi national study.
Vikan JK, Nilsson MI, Bushnik T, Deng W, Elessi K, Frost-Bareket Y, Kovrigina E, Shahwan J, Snekkevik H, Åkesson E, Stanghelle JK, Fugl-Meyer KS
J Rehabil Med 2019 May;51(5):361-368

Sexual disabilities are not singularities.
Fugl-Meyer K, Fugl-Meyer AR
Int J Impot Res 2002 Dec;14(6):487-93

Nationellt nätverk för forskning inom socialt arbete i hälso- och sjukvård

Utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning

I samarbete med institutionerna för Socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola samt Stockholms Universitet sker verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Funktionsområde socialt arbete i hälso- och sjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset. Studerande vid andra universitet kan, i mån av plats, också tas emot. Forskargruppens två adjungerade kliniska adjunkter (Sigrid Berggren och Diana Lorenz) ansvarar och samordnar den verksamhetsförlagda utbildningen.

Utbildning på avancerad nivå

Fristående kurs på avancerad nivå:

Sexualmedicin I – en introduktion. 15hp

Tidigare kurser på avancerad nivå har bland annat varit:

Evidens och implementering, 15 hp, Psykosociala aspekter på sjukdom och behandling,15 hp.

Sexologi I: sexualitet och samhälle, 7.5 hp i samarbete med Institutionen för Socialt arbete, Stockholms Universitet.

Uppdragsutbildningar

Forskargruppen har anordnat följande uppdragsutbildningar:

LSS - lagstiftning och värdegrund, 7,5 hp 

Evidensbaserad praktik inom den sociala barn- och ungdomsvården, 7,5 hp 

Evidens och implementering i hälso- och sjukvård, 15 hp 

Värdegrund i äldreomsorgen, 7,5 hp 

Åldrandets utmaningar, 2 x 7,5 hp

Ledarskapets utmaning i äldreomsorg - sociala och psykosociala perspektiv, 7.5 hp.