Caring in Community Care

Fokus för forskargruppen Caring in Community Cares riktar sig mot åldrandets flerdimensionella utmaningar, inklusive vårdgivares hälsa och möjlighet/tillgång till e-hälsa.

Forskningsområde

I ett globalt perspektiv åldras världens befolkning som aldrig tidigare. Människans åldrande är komplext, med de äldres flerdimensionella hälsoutmaningar och med primärvårdens organisation i samhället. Socialt stöd, inklusive vård given av formella eller informella vårdgivare, är en central och fundamental del av äldrevården i samhället. Med tanke på den snabbt ökande digitala kompetensen i Sverige och i världen utgör e-hälsa en användbar plattform för vårdpersonal, inklusive sjuksköterskor, för att erbjuda stöd till äldre personer och deras vårdgivare. Forskargruppens fokus riktar sig åldrandets flerdimensionella utmaningar, inklusive vårdgivares hälsa och möjlighet/tillgång till e-hälsa. 

Pågående projekt

Stresslindrande mobilapplikation för anhörigvårdare (SAMAC): en feasibility studie

Studiens syfte är att utvärdera genomförbarheten av en mobilapplikation, Stress Alleviating Mobile Application for Caregivers (SAMAC), genom att samla in erfarenheter från anhörigvårdare till personer med demens när mobilapplikationen används. En moderator kommer att använda ett förutbestämt protokoll för att stödja gruppdiskussioner med anhörigvårdare via SAMAC. Specifika mål för studien är: Utforska anhörigvårdares erfarenheter av stresslindring genom en mobilapplikation, Utforska anhörigvårdares preferens av funktionerna i SAMAC, testa genomförbarheten av användningen av SAMAC i 8 veckor och testa användbarheten av bedömning av hälsa i SAMAC av anhörigvårdare. Projektet startade våren 2018. Projektet är ett resultat av ett samarbete med fakulteten för omvårdnad vid Hong Kong Polytechnic University.

Vård av anhörigvårdare för personer med demens: Mobilapplikation för att minska stress och förbättra livskvalitén (CAFCA)

Syftet med CAFCA är att utvärdera effekterna av att implementera en mobilapplikation i Sverige för att minska stress och ensamhet samt förbättra psykisk hälsa och livskvalitet hos äldre familjemedlemmar till personer med demens. CAFCA är finansierad av Kamprad-stiftelsen och är en 3-årig interventionsstudie som kommer att genomföras i olika delar i Sverige. Studiens startade januari 2019.

Familjers betydelse i omvårdnaden

Detta projekt undersöker sjuksköterskors attityder till att involvera familjen i omvårdnaden. Projektet använder en ’snowball sampling’ teknik via sociala medier för att rekrytera försökspersoner. Datainsamling pågår i Sverige, Kina och Kanada.

Akademiskt demensboende för idéburen vård och omsorg

Ansvarig: Berit Seiger Cronfalk

Syftet är att skapa ett akademiskt boende för demenssjuka personer.

Behovet av att sammanföra akademi och praktik är stort. Bräcke diakoni och Ersta Sköndal Bräcke högskola har sedan sex år ett väletablerat och nära samarbete då Bräcke diakoni är delägare till högskolan. Genom delägarskapet finns unika möjligheter att sammanföra forskning och praktik inom äldre-omsorgen.

Preliminära resultat; personcentrerad vård och omsorg är när den enskilde personen som tillsammans med närstående, medarbetare och forskare skapar nya arbetssätt. Modellen är utformad som en cirkulär process och tar sin utgångspunkt i personens behov, upplevelser och livserfarenheter samt medarbetarens kompetens så att idéer skapas för att möta behoven. När idéerna kommuniceras i verksamheten kommer nya arbetssätt att initieras och som med rätt resurser kan ge nya resultat. Genom att systematisera, genomföra tester, utvärdera resultat och modifiera tidigare arbetssätt, skapas aktiva verktyg att använda för att bemöta varje persons behov av vård, omsorg och stöd.

Constipation among Swedish older Adults (CASA) project

Ansvarig: Anne-Marie Boström, Hanne Konradsen, Veronica Lundberg

Det övergripande syftet med CASA-projektet är att beskriva prevalens och incidens av förstoppning bland äldre patienter som är inskrivna på geriatriska kliniker i Stockholm och att beskriva vårdpersonalens erfarenheter och nuvarande praxis att förebygga och behandla förstoppning bland äldre patienter. Projektet påbörjades hösten 2017.

Implementering av evidensbaserad vård i hemtjänst - D-HEM

Ansvarig: Anne-Marie Boström, Ewa Stenwall

Målet för detta projekt är att implementera och utvärdera en modell (KISAM-modellen) för att utveckla kunskap om implementering av evidensbaserad kunskap för att förbättra vårdkvaliteten för äldre personer med demens som har hemtjänst. Projektet är inriktat på att identifiera kunskapsbehovet i hemtjänstpersonalens kompetens för att dagligen praktisera evidensbaserad vård. Projekt erbjuder en modell för att träna implementering av evidensbaserad kunskap i hemtjänsten för äldre personer med demens. Datainsamlingen av avslutad. Analys av data och skrivande av publikationer pågår. Tre artiklar är publicerade under 2018.

Familjers betydelse i omvårdnaden

Ansvarig: Hanne Konradsen, Anne-Marie Boström, Zarina Nahar Kabir

Detta projekt undersöker sjuksköterskors attityder till att involvera familjen i omvårdnaden. Projektet använder en ’snowball sampling’ teknik via sociala medier för att rekrytera försökspersoner. Datainsamling pågår i Sverige, Kina, Hongkong och Kanada.

Family living with heart failure: An international study focusing on family functioning, family health and social support from nurses

Ansvarig: Hanne Konradsen

Projektets syfte är att undersöka om familjers funktion och hälsa hos patienter med hjärtsvikt och deras partner är förknippade med sina egna och deras partners erfarenheter av socialt stöd från sjuksköterskor. Projektet kommer även att beskriva erfarenheterna av familjefunktion i förhållande till hjärtsvikt bland iranska invandrarfamiljer och att jämföra familjens funktion, familjens hälsa och socialt stöd från sjuksköterskor bland danska, isländska och iranska patienter med hjärtsvikt och deras familjemedlemmar. Projektet pågår.

Future Care for older adults in Home care and Care home

Ansvarig: Anne-Marie Boström, Zarina Nahar Kabir, Åsa Craftman

Future Care är ett forskningsprogram finansierat av FORTE för åren 2017-2019. Lena Borell (professor vid divisionen av arbetsterapi) är PI och Anne-Marie Boström är Co-Investigator. Forskningsprogrammet avser att bidra till utvecklingen av kunskapsbaserade tjänster för äldres möjligheter till aktiva deltagande i samhället. Programmet utgår från en vision där personer med nedsatt funktionsförmåga kan åldras i ett samhälle och upplever fullt deltagande i att leva, trots förluster av hälsa eller sociala förluster, funktionsbegränsningar, immigration till ett nytt land eller nya digitala medierade internetgemenskaper.

Över en tredjedel av alla äldre som bor i Europa över 75 år gammal har funktionshinder som begränsar dem i det dagliga livet. Detta har en stor inverkan i det dagliga livet för många äldre och även behov av offentliga finansierade tjänster. Det övergripande målet för forskningsprogrammet är att bidra med ny kunskap för att möjliggöra nya tjänster för att stödja äldres deltagande i två miljöer, i hemmet eller i äldreboenden. Fem delprojekt pågår. Läs mer

Mjuk massagebehandling efter stroke hos äldre

Ansvarig: Berit Seiger Cronfalk

Syftet med projektet är att undersöka fysiologiska och psykologiska effekter av mjuk massagebehandling (taktil massagebehandling) efter stroke hos geriatriska patienter, dvs personer över 65 år. Den långsiktiga målsättningen är att förbättra omvårdnad, behandling och funktion efter stroke hos äldre.

Frågeställning; Ger mjukmassage behandling mätbara psykologiska och fysiologiska effekter på symtom och funktion efter stroke hos patienter över 65 år? Preliminära resultat; Beröring via stimulering av CT fibrer och mjuk massage kan ha normaliserande effekter på puls och blodtryck samt bidra till smärtlindring, förbättrad sömn, lindrad ångest och oro samt bidra till ökat välbefinnande jämfört med kontrollgrupp.

Older Persons’ Exercise and Nutrition (OPEN) study

Ansvarig: Anne-Marie Boström

Syftet med OPEN studien är att undersöka fysisk funktion, nutritionsstatus och hälsorelaterad livskvalitet hos äldre personer på äldreboende samt att studera effekter av daglig träning kombinerat med ett proteinrikt kosttillägg på fysisk funktion, nutritionsstatus och hälsorelaterad livskvalitet samt förekomst av fall, trycksår och förmåga att självständigt klara av toalettbesök (förflyttning till toalett) hos personer på äldreboende. Studien kommer även att undersöka de äldre personernas erfarenheter av att genomföra interventionen och personalens erfarenheter av att stödja den äldre personen på äldreboende att genomföra interventionen. Datainsamlingen är avslutad. Analyser av dat och skrivande av publikationer pågår. Ett studieprotokoll är publicerat 2018.

Reaching out to family health (REACH-FH)

Ansvarig: Hanne Konradsen

Ansökan till EU för ett COST-projekt för att finansiera ett europeiskt multidisciplinärt forskarnätverk med fokus på hälsa hos familjer till äldre med kroniska tillstånd. Ansökan skickas ultimo september 2017 och inkluderar forskare från Italien, Belgien, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Spanien, Island, Schweiz, Finland, Sverige, Turkiet, Polen, Rumänien och Slovenien samt deltagande av 4 NGOs (AGE Platform Europe, Europeiskt centrum för social välfärdspolitik och forskning, Eurocarers - European Association Working for Carers och ESFR European Society on Family Relations).

Upplevda symtom och coping strategier hos närstående till personer med Lewy Body demens och Alzheimers sjukdom

Ansvarig: Ewa Stenwall

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva erfarenheterna av närstående till personer med Lewy Body demens och Alzheimers sjukdom för att identifiera likheter och skillnader mellan de symtom och valda coping strategierna. Datainsamlingen är klar. Dataanalyser och publicering av publikationer pågår.

Studier om äldre personer med hjärtsvikt

Ansvarig: Nana Waldréus

Törst hos personer med hjärtsvikt- en internationell studie

I ett samarbete med cirka 15 länder översätts Törstbesvärsskalan för personer med hjärtsvikt och data samlas in om törst och faktorer relaterade med törst.

Törst, aptit, symtombörda och livskvalitet hos äldre personer med hjärtsvikt

En studie med fyra deltagande hjärtsviktscentra i Sverige görs för att beskriva törst, aptit, symtombörda, symtomkluster och hälsorelaterad livskvalitet hos personer med hjärtsvikt.

Lindra besvärande törst hos personer med hjärtsvikt

En interventionsstudie utförs i syfte att förebygga och lindra besvärande törst hos personer med hjärtsvikt.

Fysisk aktivitet och individuell nutritionsbehandling för äldre personer med hjärtsvikt

I samarbete med Stockholms Sjukhem planeras en randomiserad kontrollerad studie med syftet att beskriva effekter av individanpassad nutritionsbehandling kombinerad med fysisk träning på återinläggning på sjukhus, frailty, törst, symtombörda och livskvalitet hos äldre personer med hjärtsvikt.

Transitions related to early onset dementia. From diagnosis to end of life

Ansvarig: Anne-Marie Boström, Berit Seiger Cronfalk, Malin Aspö

Projektets övergripande syfte är att öka förståelsen för hur personer med tidigt debuterande demenssjukdom och deras närstående upplever transitioner under sjukdomsförloppet. Projektet påbörjades 2018.

Translating Research in Elder Care (TREC)

Ansvarig: Anne-Marie Boström

TREC är ett kanadensiskt forskningsprogram som leds av professor Carole Estabrooks, University of Alberta, Edmonton, Kanada. Syftet med TREC är att utveckla lösningar för att förbättra kvaliteten på vården som erbjuds äldre personer som bor på äldreboende, förbättrar vårdpersonalens arbetsmiljö och hälsa och förbättrar effektiviteten i vårdorganisationen och systemet. TREC arbetar utifrån partnerskap med forskare, vårdpersonal, beslutsfattare och medborgare för att generera kunskap som kan förbättra äldreomsorgen. Läs mer

Extern finansiering

Kamprad Stiftelsen

Karolinska Institutet Engagement Grant

Strategiska Forskningsområdet Vårdvetenskap (SFO-V)

KI Verify Impact Grant

Forskargruppsledare

Zarina Nahar Kabir

Forskare, docent folkhälsovetenskap
Kabir
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Gruppmedlemmar

Anne-Marie Boström

Lektor/sjuksköterska
Omv enhet 4
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Berit Cronfalk

Anknuten till Forskning
Kabir
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Åsa Dorell

Adjunkt
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Hanne Konradsen

Anknuten till Forskning
Omvårdnad
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Cecilia Moberg

Adjunkt
Omv enhet 4
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Ewa Stenwall

Lektor
Omv enhet 4
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Nana Waldréus

Adjunkt
Omv enhet 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Samarbetspartners

Angela Leung

Docent, Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, Kina

Hong Kong Polytechnic University Hong Kong

Kristina Lämås

Lektor, Institutionen för omvårdnad Umeå Universitet, Umeå, Sverige

Sebastiaan Meijer

Professor, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sweden

School of Engineering in Chemistry, Biotechnology and Health, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

Symposium on family caregiving

A symposium to discuss the role of family caregivers and how they can be supported in caring of older persons was held on May 16 and organized by the research group “Caring in Community Care”, Division of Nursing. The symposium provided an international perspective on the engagement of family caregivers in caring for older persons and the potential of m-health as support.

Symposium Caring in Community Care