Skip to main content

Caring in Community Care

Forskningsområde

I ett globalt perspektiv åldras världens befolkning som aldrig tidigare. Människans åldrande är komplext, med de äldres flerdimensionella hälsoutmaningar och med primärvårdens organisation i samhället. Socialt stöd, inklusive vård given av formella eller informella vårdgivare, är en central och fundamental del av äldrevården i samhället. Med tanke på den snabbt ökande digitala kompetensen i Sverige och i världen utgör e-hälsa en användbar plattform för vårdpersonal, inklusive sjuksköterskor, för att erbjuda stöd till äldre personer och deras vårdgivare. Forskargruppens fokus riktar sig åldrandets flerdimensionella utmaningar, inklusive vårdgivares hälsa och möjlighet/tillgång till e-hälsa. Forskargruppen har ett nära samarbete med projektgruppen Omvårdnad av äldre vid sektionen för omvårdnad, NVS.

Forskargruppsledare

Forskare

Zarina Nahar Kabir

Telefon: 08-524 836 97
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Zarina.Kabir@ki.se

Gruppmedlemmar

Lektor/sjuksköterska

Anne-Marie Boström

Telefon: 076-051 95 13
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Anne-Marie.Bostrom@ki.se

Anknuten

Berit Cronfalk

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Berit.Cronfalk@ki.se

Anknuten

Åke Grundberg

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: ake.grundberg@ki.se

Forskningsassistent, UF

Ana Kallström

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: ana.kallstrom@ki.se

Adjunkt

Cecilia Moberg

Telefon: 08-524 838 20
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Cecilia.Moberg@ki.se

Samarbetspartners

Docent, Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, Kina

Angela Leung

Lektor, Institutionen för omvårdnad Umeå Universitet, Umeå, Sverige

Kristina Lämås

Professor, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sweden

Sebastiaan Meijer

Pågående projekt

Stresslindrande mobilapplikation för anhörigvårdare (SAMAC): en feasibility studie

Studiens syfte är att utvärdera genomförbarheten av en mobilapplikation, Stress Alleviating Mobile Application for Caregivers (SAMAC), genom att samla in erfarenheter från anhörigvårdare till personer med demens när mobilapplikationen används. En moderator kommer att använda ett förutbestämt protokoll för att stödja gruppdiskussioner med anhörigvårdare via SAMAC. Specifika mål för studien är: Utforska anhörigvårdares erfarenheter av stresslindring genom en mobilapplikation, Utforska anhörigvårdares preferens av funktionerna i SAMAC, testa genomförbarheten av användningen av SAMAC i 8 veckor och testa användbarheten av bedömning av hälsa i SAMAC av anhörigvårdare. Projektet startade våren 2018. Projektet är ett resultat av ett samarbete med fakulteten för omvårdnad vid Hong Kong Polytechnic University.

Vård av anhörigvårdare för personer med demens: Mobilapplikation för att minska stress och förbättra livskvalitén (CAFCA)

Syftet med CAFCA är att utvärdera effekterna av att implementera en mobilapplikation i Sverige för att minska stress och ensamhet samt förbättra psykisk hälsa och livskvalitet hos äldre familjemedlemmar till personer med demens. CAFCA är finansierad av Kamprad-stiftelsen och är en 3-årig interventionsstudie som kommer att genomföras i olika delar i Sverige. Studiens startade januari 2019.

Familjers betydelse i omvårdnaden

Detta projekt undersöker sjuksköterskors attityder till att involvera familjen i omvårdnaden. Projektet använder en ’snowball sampling’ teknik via sociala medier för att rekrytera försökspersoner. Datainsamling pågår i Sverige, Kina och Kanada.

Extern finansiering

Kamprad Stiftelsen

Karolinska Insitutet Engagement Grant

Strategiska Forskningsområdet Vårdvetenskap (SFO-V)