Caring in Community Care

Fokus för forskargruppen Caring in Community Cares riktar sig mot åldrandets flerdimensionella utmaningar, inklusive vårdgivares hälsa och möjlighet/tillgång till e-hälsa.

Forskningsområde

I ett globalt perspektiv åldras världens befolkning som aldrig tidigare. Människans åldrande är komplext, med de äldres flerdimensionella hälsoutmaningar och med primärvårdens organisation i samhället. Socialt stöd, inklusive vård given av formella eller informella vårdgivare, är en central och fundamental del av äldrevården i samhället. Med tanke på den snabbt ökande digitala kompetensen i Sverige och i världen utgör e-hälsa en användbar plattform för vårdpersonal, inklusive sjuksköterskor, för att erbjuda stöd till äldre personer och deras vårdgivare. Forskargruppens fokus riktar sig åldrandets flerdimensionella utmaningar, inklusive vårdgivares hälsa och möjlighet/tillgång till e-hälsa. Forskargruppen har ett nära samarbete med projektgruppen Omvårdnad av äldre vid sektionen för omvårdnad, NVS.

Pågående projekt

Stresslindrande mobilapplikation för anhörigvårdare (SAMAC): en feasibility studie

Studiens syfte är att utvärdera genomförbarheten av en mobilapplikation, Stress Alleviating Mobile Application for Caregivers (SAMAC), genom att samla in erfarenheter från anhörigvårdare till personer med demens när mobilapplikationen används. En moderator kommer att använda ett förutbestämt protokoll för att stödja gruppdiskussioner med anhörigvårdare via SAMAC. Specifika mål för studien är: Utforska anhörigvårdares erfarenheter av stresslindring genom en mobilapplikation, Utforska anhörigvårdares preferens av funktionerna i SAMAC, testa genomförbarheten av användningen av SAMAC i 8 veckor och testa användbarheten av bedömning av hälsa i SAMAC av anhörigvårdare. Projektet startade våren 2018. Projektet är ett resultat av ett samarbete med fakulteten för omvårdnad vid Hong Kong Polytechnic University.

Vård av anhörigvårdare för personer med demens: Mobilapplikation för att minska stress och förbättra livskvalitén (CAFCA)

Syftet med CAFCA är att utvärdera effekterna av att implementera en mobilapplikation i Sverige för att minska stress och ensamhet samt förbättra psykisk hälsa och livskvalitet hos äldre familjemedlemmar till personer med demens. CAFCA är finansierad av Kamprad-stiftelsen och är en 3-årig interventionsstudie som kommer att genomföras i olika delar i Sverige. Studiens startade januari 2019.

Familjers betydelse i omvårdnaden

Detta projekt undersöker sjuksköterskors attityder till att involvera familjen i omvårdnaden. Projektet använder en ’snowball sampling’ teknik via sociala medier för att rekrytera försökspersoner. Datainsamling pågår i Sverige, Kina och Kanada.

Extern finansiering

Kamprad Stiftelsen

Karolinska Institutet Engagement Grant

Strategiska Forskningsområdet Vårdvetenskap (SFO-V)

KI Verify Impact Grant

Forskargruppsledare

Zarina Nahar Kabir

Forskare, docent folkhälsovetenskap
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Gruppmedlemmar

Anne-Marie Boström

Lektor/sjuksköterska
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Berit Cronfalk

Anknuten till Undervisning/handledning
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Åsa Dorell

Postdoktor
Kabir
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Hanne Konradsen

Anknuten till Forskning
Omvårdnad
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Cecilia Moberg

Adjunkt
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Anne Marie Tyrrell

Anknuten till Forskning
Omvårdnad
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Samarbetspartners

Angela Leung

Docent, Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, Kina

Hong Kong Polytechnic University Hong Kong

Kristina Lämås

Lektor, Institutionen för omvårdnad Umeå Universitet, Umeå, Sverige

Sebastiaan Meijer

Professor, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sweden

School of Engineering in Chemistry, Biotechnology and Health, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

Symposium on family caregiving

A symposium to discuss the role of family caregivers and how they can be supported in caring of older persons was held on May 16 and organized by the research group “Caring in Community Care”, Division of Nursing. The symposium provided an international perspective on the engagement of family caregivers in caring for older persons and the potential of m-health as support.

Symposium Caring in Community Care