Neuroinflammation i den växande hjärnan – Ronny Wickströms forskargrupp

Hjärnan genomgår under fostertiden och under de tidiga barnaåren en enorm utveckling. Det är också en period där skador och sjukdomar i nervsystemet kan få mycket svåra konsekvenser.

Huvudsakliga fokusområden

  • Effekter av perinatal nikotinexponering
  • Neonatala krampanfall
  • Infektioner i det centrala nervsystemet hos barn

Forskargruppen består av tre forskarstuderande, en forskningssköterska samt ett stort antal samarbetspartners, såväl inom institutionen som utanför. Projekten spänner från klinisk epidemiologisk forskning till basala metoder för att studera subcellulära mekanismer. Genom att kombinera olika tekniker vill vi kunna visa på effekter av perinatala riskfaktorer på barns hälsa men också kunna förklara de bakomliggande mekanismerna.

Målsättning

Dessa studier syftar till att förklara vad som händer då ett fosters hjärna exponeras för nikotin, eller när ett barns hjärna drabbas av en infektion. Nikotin under fostertiden är sannolikt den största enskilda påverkbara faktorn för utvecklingen av framtida hälsa hos barnet. En del av projektet syftar också till att klargöra om det är nikotinet i sig som är skadligt vid rökning, eller om det huvudsakligen är andra skadliga ämnen som är primärt ansvariga för de negativa effekterna för barnets hjärna. Hjärninflammationer är en gåta såtillvida att prevalensen inte minskar trots vaccineringar, endast en förändring i etiologi sker. Det tyder på en genetisk predisposition för vissa individer för att få ett neurotropt engagemang vid i övrigt banala virusinfektioner. Genom att på såväl genetisk som fysiologisk väg identifiera riskbarn för respektive grupp, kan vi framgent identifiera dessa samt individualisera terapin.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen