Skip to main content

Linda Björkhem-Bergmans forskningsgrupp i Palliativ Medicin

Målet med vår forskning är att hitta nya farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingar för att förbättra livskvalitén och minska symptombördan hos våra palliativa patienter som befinner sig i livets slutskede.

Vi har en translationell forskningslinje som innebär att vi försöker kombinera prekliniska forskningsfynd med kliniska studier där forskningsfrågeställningarna kommer från vårt dagliga kliniska arbete inom palliativ vård.

Under senaste åren har Linda Björkhem-Bergmans huvudsakliga forskningsområde varit att undersöka möjliga positiva effekter av vitamin D behandling till cancerpatienter och vitamin D's effekter på immunförsvaret. Vi har också projekt kring immunförsvarets funktion i livets slut, utvärdering av infektionsbehandlingar, projekt kring läkemedelsmetabolism i livets slut, olika aspekter på läkemedelsbehandling och läkemedelsutsättning med fokus på könsskillnader samt studier om nutritionsbehandling i palliaitv vård. Vi har även projekt kring komplementära behandlingar inom palliativ vård, som tex effekter av yoga och massage.

Forskargruppen startade på Avdelningen för Klinisk Geriatrik, NVS, i januari 2018. Vi har vår kliniska bas på ASIH Stockholm Södra (Avancerad sjukvård i hemmet). Vi ingick tidigare som en del i Peter Bergmans forskningsgrupp vid Avd för Klinisk Mikrobiologi, Labmed, som arbetar med translationell forskning inom immunologi, vitamin D och infektionsbehandling. Vi har fortfarande nära samarbete med denna grupp i flera av projekten.

Forskargruppledare

Gruppmedlemmar

Helena Bergström

Anknuten till Undervisning/handledning

Maria Helde Frankling

Postdoktorala studier

Jenny Bergqvist

Anknuten till Forskning

Samverkan

Docent Peter Bergmans forskargrupp vid Avd för Klinisk Mikrobiologi, LABMED, KI: Detta är vår tidigare forskargrupp och vi har fortsatta nära samarbeten kring translationella projekt om vitamin D, immunförsvaret och infektionsbehandlingar.

Jenny Bergqvist, Överläkare, PhD: Kliniska studier om vitamin D behandling hos patienter med spridd cancersjukdom. JB är bi-handledare till doktorand Maria Helde-Frankling.

Docent Lena Ektröms forskargrupp vid Avd för Klinisk Farmakologi, LABMED, KI: Studier om läkemedelsmetabolism, hur genetiska polymorfier påverkar effekter och metabolism av vitamin D, andra kliniska och prekliniska farmakologiska projekt. LE är bi-handledare till doktorand Helena Bergström.

Docent Annika Karlssons forskagrupp vid Avd för Klinisk Mikrobiologi, LABMED, KI: Samarbeten i projektet kring immunförsvarets funktion i livets slut.

Professor Petter Brodins forskagrupp vid Avd för Pediatrik, Institutionen för Kvinnor och barns hälsa: Samarbeten I projektet kring immunförsvarets funktion i livets slut.

Prof Ulf Diczfalusys forskagrupp, Avd för Klinisk Kemi, LABMED, KI: Studier om läkemedelsmetabolism med focus på endogena CYP3A-aktivitetsmarkörer samt nya metoder för mätning av 25-hhydorxyvitamin D.

Docent Thomas Gustafssons forskagrupp, Avd för Klinisk Fysiologi, LABMED, KI: Studier om vitamin D receptor polymorfier och hur det påverkar muskelfysiologi och muskelsmärta vid statin behandling.

Docent Ylva Trolle-Lagerros, Avd för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Inst för Medicin: Studier om kroppsuppfattning hos cancerpatienter och studier om hur kortisonbehandling parkerar aptit, vikt och muskelstyrka. Jag är bihandledare till YTL´s blivande doktoranden Charlotte Goodrose-Flores, Dietsit vid ASIH Stockholm Södra.

Forskningsprojekt

Palliative D – en randomiserad, placebo-kontrollerad, dubbel-blind studie om vitamin D behandling till palliativa cancerpatienter
Den primära frågeställningen i ‘Palliative-D’-studien är att testa hypotesen att vitamin D behandling under 12 veckor kan minska smärta hos palliativa cancerpatienter som har en vitamin D brist från början. De sekundära frågeställningarna är om vitamin D behandlingen kan minska infektioner, minska trötthet och förbättra livskvalitén hos dessa patienter. 254 patienter med spridd cancer som är inskrivna vid ASIH om med 25-hydroxyvitamin D-nivåer på < 50 nmol/L randomiseras till vitamin D 4000 IE/dag eller placebo. Data samlas in vid inklusion och efter 4,8 och 12 veckor avseende opioidbehandling, antibiotikaförbrukning samt självskattad livskvalité och symptombörda. Blodprover tas och sparas i en biobank för senare analyser. Studien påbörjades nov 2017 och förväntas avslutas 2020.

Immunförsvarets funktion i livets slut
Hur fungerar vårt immunförsvar i livets slut? Hur påverkas T-cells aktiviteten och den bakteriedödande förmågan hos den döende patienten? Hur är effekten av antibiotikabehandling? Kan markörer för ett utmattat immunförsvar användas som markör för överlevnadstid? Påverkar vitamin D status det immunologiska svaret och effekten av antibiotika?

Läkemedelsförskrivning och läkemedelsmetabolism hos palliative patienter
När avslutas läkemedelsbehandling med preventiva kardiovaskulära läkemedel hos patienter med spridd cancer? Hur påverkar läkemedelsutsättningen symptombördan och livskvalitén hos patienterna? Finns könsskillnader?
Hur fungerar läkemedelsmetabolismen i livets slut?

Komplementära behandlingar inom Palliativ Medicin
Studier om effekter av Vilka effekter komplementära behandlingar som tex yoga och taktil massage på patienter I palliativt skede av sin sjukdom.

Behandling med olika typer av Vankolås vid portinfektioner
Infektioner med KNS i subcuta portar och infarter är ett stort problem hos många cancerpatienter. I denna kliniska studie utvärderar vi effekterna av två olika typer av vankolås för att behandla port-infektioner.

Nutrition i Palliativ Vård
Patienter med spridd cancer tappar ofta mycket i vikt. Hur påverkar viktnedgången patienternas självkänsla, livskvalité och kroppsuppfattning? Finns könsskillnader?
Hur påverkar kortisonbehandling aptiten, vikten och muskelstyrkan hos cancerpatienter? Hur kan nutritionen optimeras? Hur är effekterna och biverkningar av näringsdropp hos palliativa patienter?

Forskningsstöd

  • ALF Projekt-medel och ALF Högre Klinisk Forskartjänst
  • Cancerfonden
  • Karolinska Institutet
  • ASIH Stockholm Södra

Utvalda publikationer

Differences in discontinuation of statin treatment in women and men with advanced cancer disease.
Bergström H, Brånvall E, Helde-Frankling M, Björkhem-Bergman L
Biol Sex Differ 2018 10;9(1):47

Vitamin D supplementation to persistent carriers of MRSA-a randomized and placebo-controlled clinical trial.
Björkhem-Bergman L, Missailidis C, Karlsson-Valik J, Tammelin A, Ekström L, Bottai M, et al
Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 2018 Sep;37(9):1735-1744

Tactile massage reduces rescue doses for pain and anxiety: an observational study.
Pedersen K, Björkhem-Bergman L
BMJ Support Palliat Care 2018 Mar;8(1):30-33Vitamin D in Pain Management.
Helde-Frankling M, Björkhem-Bergman L
Int J Mol Sci 2017 Oct;18(10):

Vitamin D supplementation to palliative cancer patients: protocol of a double-blind, randomised controlled trial 'Palliative-D'.
Helde-Frankling M, Bergqvist J, Klasson C, Nordström M, Höijer J, Bergman P, et al
BMJ Support Palliat Care 2017 Dec;7(4):458-463

Vitamin D supplementation to palliative cancer patients shows positive effects on pain and infections-Results from a matched case-control study.
Helde-Frankling M, Höijer J, Bergqvist J, Björkhem-Bergman L
PLoS ONE 2017 ;12(8):e0184208

Vitamin D3 Supplementation and Antibiotic Consumption - Results from a Prospective, Observational Study at an Immune-Deficiency Unit in Sweden.
Norlin AC, Hansen S, Wahren-Borgström E, Granert C, Björkhem-Bergman L, Bergman P
PLoS ONE ;11(9):e0163451

Antibiotic Treatment in End-of-Life Cancer Patients-A Retrospective Observational Study at a Palliative Care Center in Sweden.
Helde-Frankling M, Bergqvist J, Bergman P, Björkhem-Bergman L
Cancers (Basel) 2016 Sep;8(9):

Vitamin D and patients with palliative cancer.
Björkhem-Bergman L, Bergman P
BMJ Support Palliat Care 2016 Sep;6(3):287-91

Low Vitamin D Levels and Genetic Polymorphism in the Vitamin D Receptor are Associated with Increased Risk of Statin-Induced Myopathy.
Ovesjö ML, Skilving I, Bergman P, Rane A, Ekström L, Björkhem-Bergman L
Basic Clin. Pharmacol. Toxicol. 2016 Mar;118(3):214-8