Cancerprevention och screening

Forskargruppen bedriver nationell och internationell forskning inom populationsbaserad screening för kolorektal cancer generellt och utvärdering av det pågående screeningprogrammet för sjukvårdsregion Stockholm-Gotland specifikt. Ambitionen är att utöka samarbetet med aktiva inom andra screeningprogram för att bidra i kvalitetsuppföljning och -utveckling.

Gruppen är vidare delaktig i en multinationell studie (I-SCAN) för att kvantifiera risken för cancer hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Förhoppningen är att utveckla en modell för riskstratifiering av cancerutveckling på individnivå och härmed kunna optimera behandling och uppföljning (surveillance) ur både ett patient- och samhällsekonomiskt perspektiv. 

Forskargruppen tillhör Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, men samarbetar nära bland annat Institutionerna för Molekylärmedicin och Kirurgi (MMK), Laboratoriemedicin (LABMED), och Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik (MEB) vid Karolinska Institutet.

Forskargruppsledare

Johannes Blom

Överläkare, docent, VO Kirurgi, Södersjukhuset

Gruppmedlemmar

Vera Perrin, examinerad läkare, forskarstuderande
VO Kirurgi, Södersjukhuset

Amanda Högdén, examinerad läkare, forskarstuderande
VO Kirurgi, Södersjukhuset

Hanna Ribbing-Wilén, specialistläkare, doktorand
Tema Trauma och reparativ medicin, Patientflöde akut kirurgi, Nya Karolinska Universitetssjukhuset

Deborah Saraste, bitr. överläkare, med. dr.
VO Kirurgi, Södersjukhuset

Miriam Elfström, verksamhetsutvecklare, med. dr.
Regionalt Cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland

Christian Löwbeer, överläkare, med. dr. 
SYNLAB Medilab

Gayathri Andersson, kemist, forskarstuderande
SYNLAB Medilab

Hanna Heyman, ST-läkare, forskarstuderande
VO Kirurgi, Södersjukhuset

Mirna Golubovic, underläkare, forskarstuderande
VO Kirurgi, Södersjukhuset

Samverkan

Samverkan med Enheten för cancerprevention och screening vid Regionalt Cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland.

Forskningsprojekt

Screening för kolorektal cancer med immunologiskt test – olika beslutsgränser för kvinnor och män för ett positivt test

Stockholm-Gotland har sedan 2008 ett screeningprogram för kolorektal (tjock- och ändtarms) cancer där allmänheten 60-69 år bjuds in att lämna avföringsprov för att hitta osynligt blod. Finns blod kallas man till undersökning med koloskopi (”tarmkikare”).

Äldre test är besvärligt att göra och inte könsjämlikt när det gäller andelen positiva test – färre kvinnor har positivt test trots att sjukdomen är ungefär lika vanlig och screeningen missar cancer oftare hos kvinnor. Ett nytt immunologiskt test (FIT) är enklare att göra och kan mäta den faktiska mängden blod i avföringen. Screeningverksamheten vid RCC bytte till FIT oktober 2015 och det bestämdes att mindre mängd blod (40 μg blod/g avföring) skulle vara positivt test för kvinnor, än för män (80 μg/g). Screeningprogrammet fick då 2,5% positiva test för kvinnor och män.

Forskargruppen måste nu utvärdera vad bytet leder till för fynd vid undersökning med koloskopi. Får man istället för missade cancrar bland kvinnor många med felaktigt positivt test, det vill säga de kallas till en normal tarmundersökning som i praktiken innebär en onödig undersökning som kan vara obehaglig och i få fall även förenat med komplikationer? Får man felaktigt negativa test hos män som leder till ökad andel missade cancrar?

Sverige kommer successivt att införa screening för kolorektal cancer med start år 2020 och forskargruppen kommer att ge värdefull information för att optimera screeningstrategierna. Vi ska ska bidra till diskussionen om vilken beslutsnivå för ett positivt test är mest kostnadseffektivt och säkra att nyttan av screeningen väger mycket tyngre än skadan (onödiga undersökningar).

I-SCAN (IBD – Scandinavian CANcer in IBD study)

I-SCAN är en multinationell kohortstudie med syfte att kartlägga cancerrisk hos patienter med IBD där forskargruppen ansvar för den svenska fas 2 delen av studien där journalgranskning av cirka 1000 patienter med IBD som har utvecklat cancer (primärt kolorektal, tunntarm, hepatobilliär och non-Hodgkins) och motsvarande 1000 kontroller ska genomföras under 2020.

Variabler som kommer att inhämtas manuellt från journaler är bl.a. start av symtom, diagnos, medicinering, histologi vid koloskopi, men även längd/vikt och livsstilsvariabler som rökning. Så kallade g-metoder för analys kommer att användas – en generalisering av epidemiologisk standardisering till fördelningen av uppmätta confounders – för att sedan bygga/testa en prediktionsmodell. Syftet är att undersöka om förändringar i uppföljning och behandling har påverkat cancerrisk hos våra IBD-patienter och att utveckla en modell för individuell riskestimering för att optimera uppföljning.

Forskningsstöd

Region Stockholm, ALF-medel

Vetenskapsrådet

Cancerfonden

Artiklar

Estimating and testing the influence of early diagnosis on cancer survival via point effects of diagnoses and treatments.
Wang X, Blom J, Ye W, Yin L
Stat Methods Med Res 2022 May;():9622802221098429

Once-only colonoscopy or two rounds of faecal immunochemical testing 2 years apart for colorectal cancer screening (SCREESCO): preliminary report of a randomised controlled trial
Anna Forsberg, Marcus Westerberg, Chris Metcalfe, Robert Steele, Johannes Blom, Lars Engstrand, Kaisa Fritzell, Mikael Hellström, Christian Löwbeer, et al
The Lancet Gastroenterology & Hepatology, Published Online March 14, 2022

Interval cancers in a population-based screening program for colorectal cancer with gender-specific cut-off levels for fecal immunochemical test
Hanna Ribbing Wilén, Deborah Saraste, Johannes Blom
Journal of Medical Screening. First Published March 8, 2022

Risk of hepato-pancreato-biliary cancer is increased by primary sclerosing cholangitis in patients with inflammatory bowel disease: A population-based cohort study
YuJ, RefsumE, Helsingen LM, BretthauerM, PlonerA, WieszczyP, BaruaI, JodalHC, LøbergM, FolseraasT, Melum E, BlomJ, et al
United European Gastroenterology Journal. First published: February 02 2022

Gender-specific cut-off levels in colorectal cancer screening with fecal immunochemical test: A population-based study of colonoscopy findings and costs.
Ribbing Wilén H, Saraste D, Blom J
J Med Screen 2021 Jun;():9691413211020035

Gender-specific cut-offs in colorectal cancer screening with FIT: Increased compliance and equal positivity rate.
Blom J, Löwbeer C, Elfström KM, Sventelius M, Öhman D, Saraste D, et al
J Med Screen 2019 Jun;26(2):92-97

Fecal immunochemical test in cancer screening - colonoscopy outcome in FIT positives and negatives.
Ribbing Wilén H, Blom J, Höijer J, Andersson G, Löwbeer C, Hultcrantz R
Scand. J. Gastroenterol. 2019 Mar;54(3):303-310

Fecal immunochemical test (FIT) in colorectal cancer screening: Colonoscopy findings by different cut-off levels.
Ribbing Wilén H, Blom J, Höijer J, Hultcrantz R
J. Gastroenterol. Hepatol. 2019 Jan;34(1):103-112

Interval cancers in a guaiac-based colorectal cancer screening programme: Consequences on sensitivity.
Blom J, Törnberg S
J Med Screen 2017 09;24(3):146-152

Screening vs. non-screening detected colorectal cancer: Differences in pre-therapeutic work up and treatment.
Saraste D, Martling A, Nilsson PJ, Blom J, Törnberg S, Janson M
J Med Screen 2017 06;24(2):69-74

Bröstkirurgi

Bröstcentrum Kirurgi är en av de största enheterna för bröstkirurgi i Sverige och har tillsammans med Capio S:t Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset ansvar för den kirurgiska behandlingen av bröstcancer i Stockholm. Inom enheten finns plastikkirurgisk kompetens, och stor erfarenhet av onkoplastik och olika former av bröstrekonstruktion.

Inom Bröstcentrum Kirurgi bedrivs klinisk och registerbaserad forskning inom framför allt bröstcancerområdet, i nära samarbete med flera andra instanser. Vi deltar även i nationella och internationella kliniska studier inom bröstkirurgi.

Gruppmedlemmar

Ebba Lindqvist, FoU-ansvarig Bröstkirurgi

VO Kirurgi, Södersjukhuset

Hella Hultin, överläkare, med dr

VO Kirurgi, Södersjukhuset

Anna Lindegren, specialistläkare, med dr

VO Kirurgi, Södersjukhuset

Samverkan

Helena Ikonomidis Sackey, med dr, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi

Paul Dickman, Professor, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik

Jan Frisell, Professor, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik

EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) Breast Cancer Working Group

Forskningsprojekt

Risken för tumörrecidiv efter sårinfektion efter bröstcancerkirurgi. Registerbaserad studie (BcBase 3.0). Doktorandprojekt i samarbete med Uppsala Universitet. – Linda Adwall, Hella Hultin

Deskriptiv studie över komplikationer efter kosmetisk bröstaugmentation med fillers. – Karin Hedström

Risk för bröstcancer och deltagande i nationellt screeningprogram hos transsexuella individer med eller utan könsbekräftande behandling. Registerbaserad studie. – Ebba Lindqvist

Behandlingsstrategier, långtidsutfall och livskvalitet hos individer med phyllodestumörer och sarkom i bröstet. – Ebba Lindqvist

Kliniska studier

PREPEC: Jämför utfall om bröstimplantat läggs bakom respektive framför pectoralismuskeln. Internationell kohortstudie.

AXSANA: Hur lymfkörtlarna i axillen bäst stadiumbestäms och handläggs hos patienter som gått från kliniskt axillpositiva till kliniskt metastasfria under neoadjuvant cytostatikabehandling. Internationell kohortstudie.

JB
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2022-10-20