Eva Torbjörnsson

Eva Torbjörnsson

Adjungerad Adjunkt | Anknuten till Forskning
Besöksadress: Karolinska Institutet/Institutionen för klinisk forskning och utb, SÖS, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Specialistsjuksköterskeprogrammet Operation, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är operationssjuksköterska och har för närvarande en tjänst som
  universitetssjuksköterska på VO Kirurgi på Södersjukhuset.
  Jag disputerade 2020 på en avhandling med titeln "Major lower limb
  amputation in peripheral arterial disease. Treatment outcomes, risk factors
  and Health-Related Quality of life" på Institutionen för klinisk forskning
  och utbildning, Södersjukhuset.
  Jag tillhör forskargruppen för kärlkirurgi SOSVASC [1] vid institutionen
  för klinisk forskning och undervisning på Södersjukhuset. Jag är medlem i
  Riksförening för operationssjukvårds vetenskapliga råd.
  Vinnare av bästa fria kärlkirurgiska föredrag under kirurgveckan 2018
  [1] http://ki.se/kisos/sosvasc

Forskningsbeskrivning

 • *Patienter med benartärsjukdom*
  Att leva med kritisk ischemi innebär ofta stort lidande för patienten med
  smärta och gångsvårigheter. En viktig del i behandlingen av dessa
  patienter är att kunna erbjuda smärtfrihet genom en optimal
  behandlingsstrategi.
  Det övergripande syftet med min avhandling var att studera patienter med
  benartärsjukdom utifrån riskfaktorer för amputation efter kärlkirurgiska
  ingrepp samt riskfaktorer för sämre utfall efter en amputation. Vidare har
  patienter som genomgått en amputation studerats avseende deras upplevelse
  av amputationsbeslutet och upplevd hälsorelaterad livskvalitet före och
  efter amputation, med jämförelser mellan de som blir, respektive inte
  blir protesgångare.
  Under arbetet så deltog jag även i den arbetsgrupp som tog fram region
  Stockholms vårdprogram "Amputation av nedre extremitet".
  Min fortsatta forskning rör utveckling av ett validerat informationsmaterial
  samt beslutsstöd som riktar sig till patienter som ska genomgå en
  amputation. Syftet är att öka patientens möjlighet till delaktighet i
  beslut kring sin vård.

  *SWAPP-Q*
  Detta är en internationell multicenter studie där center från Amsterdam
  University Medical Center, Nederländerna, Tallaght University Hospital,
  Irelands amt Gold Coast University Hospital, Gold Coast Health
 • Princess
  Alexandra Hospital, Australien deltar.
  Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av sårbehandling efter
  operationen och att identifiera informations- och egenvårdsbehov. Sammanlagt
  inkluderas 1200 patienter (300 patienter från varje center)

  *Aortadissektion*
  Aortadissektion uppkommer när en reva bildas i det innersta vägglagret i
  stora kroppspulsådern, aorta. Projektet, som är en prospektiv enkätstudie,
  har följande målsättning:
  1) Att undersöka förekomsten av depression och ångest hos patienter med
  aortadissektion samt hur sjukdomen påverkat deras livskvalité.
  2) Att kartlägga fysisk aktivitet samt sexuell aktivitet hos patienter med
  aortadissektion

Undervisning

 • Jag ingår i det lärarlag som arbetar med specialistsjuksköterskeutbildningen
  med inrikting operationssjukvård på KI SöS, där jag är kursansvarig på
  kursen "Examensarbete i omvårdnad".

Artiklar

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2023-2026
 • Adjungerad Adjunkt, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk forskning o utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2020

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI