Akut - Katarina Bohm

Övergripande handlar forskningen inom gruppen om akutsjukvård som sträcker sig över hantering på larmcentralen, bedömning och behandling i ambulans och på akutmottagning. Fokus är att verka för en patientsäker identifiering av sjukdomstillstånd i de olika delarna i sjukvårdskedjan som i sin tur möjliggör adekvat behandling.

Forskargruppsledare

Katarina Bohm

Leg ssk, Docent akutsjukvård KI SÖS

Gruppmedlemmar

Thomas Arnhjort, Spec läkare, PhD

David Bergman, Spec läkare, PhD

Nasim Farrokhnia, Spec läkare, PhD

Jenny Liu, Spec läkare, PhD

Sari Ponzer, Spec läkare, Professor

Mandana Shirazi, Spec läkare, PhD

Kristian Ängeby, Spec läkare PhD

Susanne Kalén, Leg ssk

Veronica Vicente, Leg spec ssk ambulans, Docent, FoU-chef AISAB

Klara Torlén, ST-läkare allmän medicin, doktorand

Robert Ivic, Spec ssk anestesi, PhD

Cristian Duré, ST-läkare, doktorand

Maria Cronhjort, Spec läk anestesi, PhD

Henrik Lindlöf, Spec ssk, PhD

Lara Reeves, Läkare, PhD

Jakob Lederman, Spec ssk, PhD

Ellinor Berglund, Ssk VO akut, PhD

Li Yang, ST-läkare akut, doktorand

Blend Fathalla-Ali, ST-läkare akut, doktorand

Sebastian Bjöhle, ssk ambulans, doktorand

Peter Hill, Ssk ambulans, doktorand

Samverkan

Gruppen har pågående samarbeten bland annat med

Martin Nordberg, Spec läk kirurgi, PhD

Rebecka Rubenson Wahlin, Spec läk anestesi, PhD

Eva Joelsson Alm, Leg spec ssk anestesi, Docent

Sandra Jonmarker, MD, doktorand

Hampus Nordqvist, MD, Infektionskliniken, Södersjukhuset

Lisa Kurland, MD, Professor, Örebro Universitet

Maaret Castrén, MD, Professor, Helsingfors Universitet

Knut Orlander, MD, PhD, Lunds Universitetssjukhus

Forskningsprojekt, exempel

Sepsis på akutmottagningen - förbättrad tidig upptäckt och behandling

Syfte: att beskriva sambandet mellan efterlevnad av behandlingsriktlinjer och dödlighet för patienter med sepsis, undersöka användningen av intravenös vätska, undersöka resultatet beroende på vätskebehandling i olika patientkohorter, undersöka förekomsten av nyckelord relaterade till systemiska symtom vid sepsis som finns hos patienter på akutmottagningen.

Utalarmering av ambulans på larmcentralen - den första länken i kedjan av akutvård

Syfte: att beskriva och analysera bedömningen och prioriteringen av akutmedicinska samtal till larmcentralen. Att jämföra noggrannheten mellan två svenska triageringsprotokoll samt att beskriva hantering av larmsamtal hos legitimerad sjuksköterska och övrig larmpersonal.

Identifiering av medicinska behov hos patienter som uppvisar ospecifika symtom pre-hospitalt

För patienter med icke-specifika symtom/sökorsaker pre-hospitalt; att beskriva befolkningen för både de som transporteras till sjukhus eller inte, för att undersöka om biomarkörer kan bidra till att identifiera de som utvecklar ett allvarligt tillstånd och att undersöka om patienter som utvecklar ett allvarligt tillstånd kan identifieras redan under larmsamtalet.

Patientens och vårdpersonalens upplevelser och perspektiv av information och kommunikation i akutsjukvården

Kommunikationen är en faktor som i högsta grad påverkar patienternas upplevelse av vistelse på akutmottagning. Ett samband existerar mellan effektivitet i verksamheten, patientsäkerhet och patientens upplevelse i vården. Syftet med studien är att beskriva kommunikationen i akutsjukvården utifrån patientens och vårdpersonalens upplevelser och perspektiv för att tydliggöra fenomen avseende personcentrerad samt patientsäker vård.

Projekt inom medicinsk pedagogik och ledarskap inom utbildning 

Inom gruppen bedrivs ett antal projekt inom medicinsk pedagogik och ledarskap. Interprofessionell utbildning ur student och ur medarbetarperspektiv, professionell utveckling bland läkarstudenter och ledarskap inom utbildningar är några av fokusområden. Studier som fokuserar på specialistutbildning som läkare och som sjuksköterska är ytterligare aktuella forskningsområden.  
För mer information kontakta Sari Ponzer

Forskningsstöd

  • ALF medicin (Ponzer) 2021-2022  

  • ALF pedagogik (Ponzer) 2020-2022 

  • ALF 2020

  • Vinnova 2019-2021

  • Strategiska medel KI 2017-2019              
KB
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2022-12-05