Skip to main content

Akut - Katarina Bohm

Övergripande handlar forskningen inom gruppen om akutsjukvård som sträcker sig över kontakt och hantering på larmcentralen, bedömning och behandling i ambulansen och på akutmottagningen. Fokus är att verka för en patientsäker identifiering av sjukdomstillstånd i de olika delarna i sjukvårdskedjan som i sin tur möjliggör adekvat behandling.

Forskningen innehåller bland annat studier om sepsis, det vill säga en allvarlig sjukdom som är utlöst av en infektion. Den visar sig med många olika symtom som gör det svårt att sätta rätt diagnos och försvårar då rätt behandling vilket kan ge allvarliga och kostsamma följder. Vidare undersöks så kallade ospecifika symtom ur olika perspektiv, dessa är vanligast bland äldre. Ungefär en tredjedel av denna grupp patienter utvecklar allvarlig sjukdom som kräver behandling inom första dygnet. Ytterligare studier utförs inom bedömning och hantering på larmcentralen, den första länken i akutsjukvårdskedjan, som påverkar patientens vård ända in på sjukhuset.

Forskargruppsledare

Katarina Bohm

Leg ssk, docent akutsjukvård KI SÖS

Gruppmedlemmar

Kristian Ängeby, ST-läkare, PhD, mikrobiologi, akutsjukvård

Veronica Vicente, leg ssk, spec ssk ambulans, PhD, akutsjukvård

Klara Torlén, ST-läkare, doktorand: larmcentral, beslutsstöd

Robert Ivic, spec ssk anestesi, doktorand: ospecifika symtom prehospitalt

Cristian Duré, ST-läkare, doktorand: akutsjukvård, sepsis

Samverkan

Gruppen har pågående samarbeten bland annat med

Maria Cronhjort, MD, PhD, KISÖS

Eva Joelsson Alm, leg ssk, adj lektor, KISÖS

Sandra Jonmarker, MD, doktorand, KISÖS

Hampus Nordqvist, MD, Infektionskliniken SÖS

Lisa Kurland, MD, professor, Örebro Universitet

Maaret Castrén, MD, Professor, Helsingfors Universitet

Knut Orlander, MD, PhD, Lunds Universitetssjukhus

Forskningsprojekt

Sepsis på akutmottagningen - förbättrad tidig upptäckt och behandling

Syfte: att beskriva sambandet mellan efterlevnad av behandlingsriktlinjer och dödlighet för patienter med sepsis, undersöka användningen av intravenös vätska, undersöka resultatet beroende på vätskebehandling i olika patientkohorter, undersöka förekomsten av nyckelord relaterade till systemiska symtom vid sepsis som finns hos patienter på akutmottagningen.

Utalarmering av ambulans på larmcentralen - den första länken i kedjan av akutvård

Syfte: att beskriva och analysera bedömningen och prioriteringen av akutmedicinska samtal till larmcentralen. Att jämföra noggrannheten mellan två svenska triageringsprotokoll samt att beskriva hantering av larmsamtal hos legitimerad sjuksköterska och övrig larmpersonal. För att beskriva larmoperatörens tankar och resonemang vid bedömningen av akuta medicinska samtal.

Identifiering av medicinska behov hos patienter som uppvisar ospecifika symtom pre-hospitalt

För patienter med icke-specifika symtom/sökorsaker pre-hospitalt; att beskriva befolkningen för både de som transporteras till sjukhus eller inte, för att undersöka om biomarkörer kan bidra till att identifiera de som utvecklar ett allvarligt tillstånd och att undersöka om patienter som utvecklar ett allvarligt tillstånd kan identifieras redan under larmsamtalet.

Forskningsstöd

  • ALF 2020
  • Vinnova 2019-2021
  • Strategiska medel KI 2017-2019