Stöd i övergången till vuxenlivet

För många unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är övergången till vuxenlivet svår. Behovet av stöd blir ofta särskilt tydligt i samband med stora omställningar som att flytta hemifrån, börja arbeta, eller byte av vårdkontakter. Stödet är idag ofta otillräckligt, vilket medför en stor belastning för anhöriga. På sikt kan bristande stöd få långtgående konsekvenser för den unges framtida livschanser och hälsa.

På KIND undersöker vi nu vilket stöd unga personer behöver och hur stödet ska ges på bästa sätt.

Hur stöttar vi ungdomar med NPF till ett gott vuxenliv?

Stödprogrammet TRANSITION

För att underlätta för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har vi på KIND utvecklat stödprogrammet TRANSITION. Programmet omfattar en föreläsningsserie (online eller i grupp) med fokus på utbildning, arbete, ekonomi, boende, hälsa, relationer, fritid och delaktighet i samhället. Parallellt med föreläsningarna reflekterar deltagarna tillsammans med en mentor kring sin nuvarande situation och sina framtidsplaner. Man formuleras konkreta mål och börjar stegvis röra sig i den utstakade riktningen. En pilotstudie inom psykiatrisk verksamhet har visat på lovande resultat. I nuläget pågår utvärderingar av TRANSITION både inom kommunernas boendestöd och inom det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som varken arbetar eller går i skola. För att få en bild av hur TRANSITION passar in i kommunernas verksamheter har vi även undersökt deras nuvarande stöd för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TRANSITION-projektet finansieras av Forte, Trygg-Hansa och Region Stockholm.

Boendestöd på distans

Våra kartläggningar av kommunernas nuvarande arbetssätt inom boendestöd visar att det blivit allt vanligare att delar av stödet ges på distans, och att personalen ser både fördelar och risker med detta. För att skapa goda förutsättningar för detta nya arbetssätt ser vi ett behov av tydliga rutiner, där de unga burkarna är delaktiga i utformningen av sitt boendestöd. Vi arbetar nu med att utveckla en arbetsmodell för detta. I projektet samarbetar vi med kommuner inom tre olika regioner. Vi undersöker både personalens och brukarnas syn på boendestöd på distans. Tillsammans med fokusgrupper med personal och unga brukare med autism och ADHD arbetar vi nu med att ta fram en skriftlig rutin för utformningen av boendestöd för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi planerar även att genomföra en preliminär utvärdering av rutinens användbarhet. Studien finansieras av Forte.

Psykisk ohälsa hos unga vuxna med boendestöd

Psykisk ohälsa som depression och ångest kan försvåra övergång till vuxenlivet ytterligare, vilket återspeglas i ett ökat behov av kommunalt boendestöd för unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Svårigheter att ta steget in i vuxenlivet kan i sin tur öka risken för fortsatt psykisk ohälsa hos denna redan sårbara grupp. I vårt pågående arbete med att utvärdera TRANSITION-programmet för unga vuxna med boendestöd och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har vi uppmärksammat behovet av en kompletterande insats med fokus på psykiska hälsa. Därför gör vi nu en studie kring detta, där vi först genomför nulägesanalys av psykisk hälsa hos unga vuxna med boendestöd, inklusive kunskap och medvetenhet om detta hos de unga och deras boendestödjare. Analysen baseras på registerdata och djupintervjuer med unga brukare, boendestödjare och verksamheternas ledning. Parallellt med detta förbereder vi en webbutbildning för både de unga brukarna och deras personal. Utbildningen kommer därefter att utvärderas i en genomförbarhetsstudie. Även denna studie finansieras av Forte.

Forskargruppen

Vill du veta mer om vår forskning? Välkommen att kontakta oss.

Profile image

Ulf Jonsson

Anknuten till Forskning

Jenny Meyer

Postdoktorala Studier

Andrea Niman

Forskningsassistent
UJ
Innehållsgranskare:
2023-10-10