Kemisk carcinogenes – Ulla Stenius forskargrupp

Vi analyserar könsskillnader i hur kroppen reagerar på carcinogener och de carcinogena effekterna av kiseldioxid. Målet med projekten är att förbättra den vetenskapliga grunden för riskbedömning.

Forskningsprojekt

 

Könsskillnader i kemisk carcinogenes
Män drabbas oftare av cancer än kvinnor och en förståelse av denna könsskillnad kan leda till metoder för att minska cancerbördan med 30 %. Orsaken till denna skillnad är till stor del okänd. I detta projekt undersöker vi könsskillnader i respons på cancerframkallande ämnen. Det specifika syftet är att undersöka hur en varierande androgenreceptoraktivitet påverkar miljöcancerinducerad DNA-skada i stamceller och dess möjliga roll för cancerkänslighet. Vi strävar också efter att identifiera kemikalier som uppvisar sexuell dimorfism i deras respons. 
Detta projekt finansieras av Formas

 

Cancerrisk i samband med exponering för silika i låga doser
Det övergripande syftet med detta projekt är att kartlägga mekanismerna för inflammation och DNA-skador orsakade av kiseldioxid vid låga doser. I cellstudier har vi funnit att kiseldioxidpartiklar inducerar inflammation och DNA-skador i lägre doser än vad som tidigare använts. Att detta sker i epitelceller tyder på att det kan ha en direkt betydelse för kiselrelaterad lungcancer. Våra data ifrågasätter verkningsmekanismen för silikakarcinogenes och tyder på att cancer inte bör ses som en följd av silikos utan snarare som en process som utvecklas parallellt med silikos. I detta projekt kommer en alternativ typ av DNA-skademekanism att studeras. Vi har funnit att silikapartiklar orsakar dubbelsträngsbrott och mikrokärnor genom aktivering av endonukleas G. Mekanismen kommer att karakteriseras ytterligare i experimentella modeller och dess relevans för cancerutveckling kommer att undersökas. Projektet kan leda till en förenklad riskbedömning av kiseldioxid och kanske också till en sänkning av gränsvärdena för yrkesmässig exponering.
Detta projekt finansieras av AFA försäkring

Publikationer

Utvalda publikationer

Medlemmar och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institute, Institutet för Miljömedicin, Nobels väg 13, Stockholm, 17177, Sweden

Postadress

Karolinska Institute, Institute of Environmental Medicine, Box 210, Stockholm, 17177, Sweden