Marika Berglund

Marika Berglund

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: marika.berglund@ki.se
Telefon: +46852487536
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Biokemisk toxikologi Stenius, 171 77 Stockholm

Forskningsbeskrivning

 • *Exponeringsanalys och hälsoriskbedömning*
  Bristen på humana exponeringsdata är ofta ett problem vid riskbedömning av
  föroreningar och kemikalier i miljön. Min forskning bedrivs inom fältet
  exponeringsanalys som är en viktig komponent i riskbedömning och
  riskhantering. Exponeringsanalys omfattar allt från identifiering av
  exponeringskällor, -vägar och mönster i olika grupper av befolkningen till
  metodikutveckling inom biomonitorering, kemisk analysmetodik och
  exponeringsmodellering. Fokus är framför allt på toxiska metaller, men
  inkluderar även organiska ämnen. Den huvudsakliga målsättningen är att
  identifiera faktorer som har betydelse för exponering och dos samt att
  förfina och utveckla metodik för att inkludera dessa faktorer i
  exponeringsbedömningen, i syfte att ge ett bättre underlag för
  riskbedömning och -hantering.
  Huvudsakligen studeras människors exponering för miljöföroreningar i
  livsmedel och förorenad mark. Fisk som är ett viktigt livsmedel ur
  hälsosynpunkt kan också innehålla miljöföroreningar i nivåer som kan
  skada människors hälsa. Ett pågående forskningsprojekt rör utveckling av
  en sannolikhetsbaserad exponeringsmodell för miljöföroreningar i fisk och
  utvärdering av risk och nytta med fiskkonsumtion. Ett annat projekt rör
  utveckling av en exponeringsmodell för barns exponering för persistenta
  organiska ämnen i bröstmjölk. Ett viktigt område är harmonisering av
  mätmetoder för exponeringsuppskattning för att erhålla jämförbara data
  mellan studier och över tid. Detta arbete drivs dels nationellt inom ramen
  för den hälsorelaterade miljöövervakningen (HÄMI), dels inom ramen för
  EUs sjunde ramprogram och projektet "Consortium to perform human
  biomonitoring on a European scale" (COPHES II).
  *Finansiering*
  * EU
  * Formas
  * Naturvårdsverket

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2024-2027

Examina och utbildning

 • Docent, Inriktning miljömedicin, Karolinska institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI