Anders Österborgs forskargrupp

Gruppen, som samleds av prof Anders Österborg och prof Håkan Mellstedt, har som mål att utveckla cytostatikafri precisionsbehandling vid lymfoida maligniteter med fokus på kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och B-cellslymfom.

Anders Österborg, adjungerad professor, överläkare, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och Tema Cancer, PO Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Anders Österborg, adj professor, överläkare, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och Tema Cancer, ME Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Vår forskning

Gruppen, som leds av prof Anders Österborg och prof Håkan Mellstedt, har som mål att utveckla cytostatikafri precisionsbehandling vid lymfoida maligniteter med fokus på kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och B-cellslymfom. Forskningen bedrivs inom 5 projektområden (A-E) med 4 seniora team leaders inom områdena B-E.

Håkan Mellstedt professor, Institutionen för onkologi-patologi Karolinska Institutet, BioClinicum Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Håkan Mellstedt, professor, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, BioClinicum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Projektområde A: kliniska multicenterstudier

Ett kliniskt delområde där vi ofta är nationell PI inom ramen för globala fas 2 och 3 studier på nya precisionsläkemedel vid KLL. Exempel på våra publikationer: Brown J et al N Engl J Med 2023, Hillmen P et al J Clin Oncol 2023, Tam C et al Lancet Oncol 2022.

Porträtt av Mohammad Hojjat Farsangi.
Mohammad Hojjat-Farsangi, PhD, senior forskare, labb-chef, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, BioClinicum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Foto: N/A

Projektområde B: Nya läkemedel mot nya targets.

Team leader: Mohammad Hojjat-Farsangi, PhD.

Ett fokus är ROR1, ett antigen med tyrosinkinasaktivitet och som uttrycks nästan enbart av maligna celler. First-in-class molekylära hämmare av ROR1 har tagits fram i samarbete med Kancera AB och testas prekliniskt. Ett annat fokus är mikromiljön, ff.a. s.k. nurse-like cells, där möjligheten att hämma dem via drog-interferens med fraktalkin-axeln studeras. Exempel publikationer: Ghaderi A et al, EjHaem 2021 och Pharmaceutics 2022.

Marzia Palma, PhD, senior researcher, assistant chief physician, Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet and Tema Cancer, PO Hematologi, Karolinska University Hospital Solna
Marzia Palma, docent, överläkare, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och ME Hematologi, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Projektområde C: Immunreglering av B-cells maligniteter.

Team leader: Marzia Palma, docent, överläkare

Forskningen syftar till att i detalj kartlägga immunsystemet vid ffa KLL och Hodgkin, både hos obehandlade patienter och förändringar under och efter behandling med moderna precisionsmediciner mot t ex Brutons tyrosinkinas (BTK) och Bcl-2. Exempel publikationer: Palma M et al Front Immunol 2021, Mulder T et al HemaSphere 2021 och 2022, Andersson M et al Eur J Haematol 2023.

Jeanette Lundin, Associate Professor, chief physician, Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet and Tema Cancer, PO Hematologi, Karolinska University Hospital Solna
Jeanette Lundin, docent, överläkare, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och ME Hematologi, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Projektområde D: Akademiska behandlingsstudier med precisionsbehandling vid KLL.

Team leader: Jeanette Lundin, docent, överläkare.

Forskningen syftar till att i egen regi genomföra kliniska behandlingsstudier med molekylära hämmare av bl.a. BTK och Bcl-2. Ett centralt projekt är en s.k. On-Off-Repeat fas 2 studie med ibrutinib med syfte att minska risken för resistensutveckling (BTK-mutation) och reducera biverkningar och behandlingskostnad. Ett annat fokus är tidigt insatt ”pre-emptive” terapi till högriskpatienter. Exempel publikationer: Lundin J et al EjHaem 2021, Ma S et al, Leuk Res 2022.

Lotta Hansson, Associate Professor, chief physician, Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet and Tema Cancer, PO Hematologi, Karolinska University Hospital Solna
Lotta Hansson, docent, överläkare, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och ME Hematologi, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Projektområde E: Real-world analyser av nya precisionsbehandlingar och Covid-19 vid KLL.

Team leader: Lotta Hansson, docent, överläkare.

Forskningen syftar till att via djupanalyser av samtliga behandlade patienters journaler inom definierad region få fram ”så sanna som möjligt” resultat i rutinsjukvård avseende nya högkostnadsläkemedel vid KLL och lymfom. Våra data är viktiga komplement till industri-ägda terapistudier som görs på selekterade patientgrupper. Virusstudier, ffa kring SARS-CoV-2, görs kliniskt immunologisk inkl. mRNA vaccination vid KLL både retro- och prospektivt. Exempel publikationer: Bergman P et al eBioMedicine 2021, Blixt L et al Leukemia 2022 och Blood 2022, Mattsson et al Eur J Haematol 2023 och Blood Neoplasia 2024. 

Kontaktperson:

Leila Relander, forskningskoordinator
Institutionen för onkologi-patologi
Karolinska Institutet och
Karolinska Universitetssjukhuset Solna

E-mail: leila.relander@regionstockholm.se, leila.relander@ki.se

 

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen