Pia Enebrinks forskargrupp

Forskargruppens främsta fokus rör frågor om evidens och fördjupad kunskap kring prevention, evidensbaserad behandling och implementering. Projekt i gruppen handlar om psykisk hälsa i olika åldrar (från förskolebarn till ung vuxen), samt hur organisation och arbetsvillkor i arbetslivet kan påverka hälsa, beteende, kvalitet och säkerhet.

Evidensbaserade insatser: prevention, behandling, implementering

Syftet med gruppens preventiva och behandlingsinriktade projekt är att utvärdera metoder och insatser där målsättningen är att hjälpa barn, ungdomar, deras föräldrar, samt andra vuxna att behålla och utveckla god psykisk och fysisk hälsa. Behandlingar som utvärderas baseras framför allt på kognitiv beteendeterapi (KBT) och Dialektisk Beteendeterapi (DBT), men även på systemisk och funktionell familjeteori. Två av de arbetslivsinriktade projekten undersöker luftfartens arbetsvillkor och dess konsekvenser vad gäller den flygande personalens psykiska hälsa och flygsäkerhet, med syfte att utveckla preventiva interventioner med hög ekologisk validitet.

Pågående forskningsprojekt

Universellt föräldrastöd, Föräldrawebben. Randomiserad kontrollerad studie av ett universellt föräldrastödsprogram.

STOPPA Bas. Projekt som utvärderar genomförbarhet, upplevelse och effekter av DBT-behandling vid sexuella övergrepp.

Projekt för att främja integration och anpassning bland nyanlända ungdomar och deras föräldrar. Ett samarbete med forskare på Örebro universitet (forskningshuvudman).

Utvärdering av ett föräldrastöd inom Kriminalvården. Den föräldrainsats som i dagsläget erbjuds föräldrar på fängelser i Sverige ”För våra barns skull” utvärderas i en kontrollerad studie. Det som utvärderas är insatsens effekt på kvaliteten i föräldrar-barn-relationen, föräldraskap och attityd till kriminalitet. Läs mer här.

Tryggare barn. En randomiserad kontrollerad studie av insatsen Tryggare barn där målgruppen är vårdnadshavare som blivit anmälda till socialtjänsten för misstänkt våld eller kränkning mot barn (se www.ipsykologi.se för mer info).

Hur kan man skala upp föräldrastöd? En implementeringsstudie där cirka 100 kommuner som arbetar reguljärt med föräldrastödsprogrammen ABC och Komet deltar. Huvudfrågeställningen i studien är att undersöka hur kvalité och effekter påverkas av en utbildningsmodell som möjliggör större spridning av programmen (se www.ipsykologi.se för mer info).

Hur fungerar internetbaserat föräldrastöd i praktiken? En implementeringsstudie där effekter av internet-Komet utvärderas när programmet används i reguljära verksamheter (se www.ipsykologi.se för mer info).

Föräldrastöd för föräldrar till tonåringar. En randomiserad kontrollerad studie med universell målgrupp där deltagarna slumpas till antingen föräldrastöd i grupp (ABC-tonår), föräldrastöd online (Föräldrawebben) eller väntelista (se www.ipsykologi.se för mer info).

Föräldrastöd till föräldrar med ADHD. En studie av ett en anpassad föräldrainsats som riktar sig till föräldrar med diagnosen ADHD.

Hållbar flygsäkerhet - metodutveckling och interventioner för att mäta, förändra och förebygga (organisatoriska) risker inom luftfarten. Projektets syfte är att identifiera faktorer för riskbeteenden i piloternas organisatoriska kontext samt utveckla proaktiva interventioner i flygsäkerhetsarbetet.

Hållbar flygsäkerhet - med fokus på kabinpersonal ur ett risk- och säkerhetsperspektiv. Projektet undersöker sambanden mellan de nya anställnings- och arbetsvillkoren inom trafikflyget med avseende på kabinpersonals hälsa och konsekvenser för passagerar- och flygsäkerheten.

Utvalda publikationer

Enebrink, P., Högström, J., Forster, M., & Ghaderi, A. (2012). Internet-based parent management training: a randomized controlled study. Behaviour research and therapy, 50(4), 240-249. 

Forster, M., Sundell, K., Morris, R. J., Karlberg, M., & Melin, L. (2012). A Randomized Controlled Trial of a Standardized Behavior Management Intervention for Students With Externalizing Behavior. Journal of emotional and behavioral disorders, 20(3), 169-183. 

Högström, J., Olofsson, V., Özdemir, M., Enebrink, P., & Stattin, H. (2017). Two-year Findings from a National Effectiveness Trial: Effectiveness of Behavioral and Non-behavioral Parenting Programs. Journal of Abnormal Child Psychology, 45(3), 527-542. 

Johansson, F. & Melin, M. (2018) Fit for Flight? Inappropriate Presenteeism Among Swedish Commercial Airline Pilots and its Threats to Flight Safety. International Journal of Aerospace Psychology, 28: 3-4, 84-97. 

Melin, M., Lager, E. & Lindfors, P. (2018) High-flying Risks. Variations in working conditions, health, and safety behaviors among commercial airline pilots in relation to safety climate. Arbete & Hälsa, Nr 2018;52(2).

Norman, Å., & Enebrink, P. (2020). Evaluation of the For Our Children’s Sake intervention, parental support in prison to influence positive parenting: study protocol for a controlled trial. BMJ Open, 10, 6.

Norman, Å., Lundberg, U., Farbring, C. Å., Källmén, H., & Forsberg, L. (2020). The Feasibility and Potential of Training Correctional Officers in Flexible Styles of Communication to Reduce Burnout: A Multiple Baseline Trial in Real-Life Settings. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 5(1): 12, 1–9. 

Ulfsdotter, M., Enebrink, P., & Lindberg, L. (2014). Effectiveness of a universal health-promoting parenting program: a randomized waitlist-controlled trial of all children in focus. BMC Public Health, 14: 1083.

Wetterborg, D., Dehlbom, P., Långström, N., Andersson, G., Fruzzetti, A., & Enebrink, P. (2020). Dialectical behavior therapy for men with borderline personality disorder and antisocial behavior: A clinical trial. Journal of Personality Disorder, 34: 22-39. 

Gruppmedlemmar

PE
Innehållsgranskare:
2023-06-19