Pia Enebrinks forskargrupp

Evidensbaserade insatser: prevention, behandling, implementering

Pia Enebrinks forskargrupps främsta fokus rör frågor om evidens och fördjupad kunskap kring prevention, evidensbaserad behandling, implementering och handledning. Projekten rör psykisk hälsa från förskoleåldern till ung vuxen. I dagsläget har Pia Enebrinks grupp flera pågående forskningsprojekt som rör barn och ungdomar med trotsigt, aggressivt beteende (beteendeproblem) och deras föräldrar, samt projekt som riktas till ungdomar med självskadande beteende och deras familjer.

Syftet med de preventiva projekten är att utvärdera metoder och insatser där målsättningen är att hjälpa barn och deras föräldrar att behålla och utveckla god psykisk och fysisk hälsa. Ett särskilt intresse finns för hur olika format kan påverka evidensbaserade behandlingars effektivitet, som när behandling ges via internet, i grupp, eller individuellt. Likaså finns det inom forskargruppen ett tydligt fokus på vad som bidrar till ett positivt behandlingsutfall, dvs. mediatorer, moderatorer och processer i behandlingen, samt på hur evidensbaserade insatser lärs ut och implementeras i den kliniska vardagen. Behandlingsinriktningar som Pia Enebrinks grupp utvärderar baseras framför allt på kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Dialektisk Beteendeterapi (DBT),  men även på systemisk och funktionell familjeteori liksom i viss utsträckning på anknytningsteori.

Pia Enebrink ansvarar för ett projekt inom BUP Stockholm där effekten av barngrupp (Coping Power Program) och föräldrastöd (Komet) för barn med beteendeproblem utvärderas med start under 2013. Tillsammans med professor Håkan Stattin (huvudansvarig), Örebro Universitet, och professor Kjell Hansson, Lunds universitet, är Pia Enebrink projektledare för den Nationella Jämförelsen av Föräldrastöd (NJF) där fyra föräldrastödsprogram utvärderas och följs upp. Pia Enebrink är även medforskare i utvärderingen av ett Internetbaserat föräldrastödsprogram för barn med normbrytande beteenden (IKomet), utvärderar tillsammans med docent Lene Lindberg föräldrastödsprogrammet Alla Barn i Centrum (ABC) i Stockholm, liksom Family Check Up (FCU) i Göteborg med professor Ata Ghaderi (huvudansvarig), och ansvarar för forskning inom BUP Uppsala kring en nyskapad behandlingsmodell, Intensiv Kontextuell Behandling vid självskada hos ungdomar, som baseras på Dialektisk Beteendeterapi och Funktionell Familjeterapi.

Martin Forster är för närvarande involverad i ett projekt inom Socialtjänsten som rör utvärdering av evidensbaserade utredningsmetoder för ungdomar med kriminell belastning, samt forskning inom Stockholms Läns Landsting kring vad som händer efter neuropsykiatriska utredningar av barn.

Forskningsprojekt

Den Nationella jämförelsen av Föräldrastöd. En multicenterstudie med 1- och 2-årsuppföljningar där syftet är att undersöka hur effektiva olika föräldrastödsprogram är för att minska barns psykiska ohälsa och sociala problem och för att stärka föräldraskapet. Studien har genomförts i samarbete mellan Örebro Universitet (professor Håkan Stattin, huvudansvarig), Karolinska Institutet och Lunds universitet.

Föräldraträning via Internet, iKomet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn och ungdomar med normbrytande beteenden. Utvärdering av ett internetbaserat föräldraprogram som bygger på Komet. Samarbete med professor Ata Ghaderi och fil dr Martin Forster.

Universellt föräldrastöd, Alla Barn i Centrum (ABC). Randomiserad kontrollerad studie av ett universellt föräldrastödsprogram. Regeringen har via Folkhälsoinstitutet tagit initiativ till att utveckla föräldrastöd som riktar sig till alla föräldrar. ABC är ett utvecklingsprojekt inom ramen för detta arbete i ett samarbete mellan Karolinska Institutet (docent Lene Lindberg/Pia Enebrink), Socialtjänstförvaltningen, Spånga/Tensta kommun. 1- och 2-årsuppföljningar pågår. Doktorand i projektet är Malin Ulfsdotter.

Intensiv Kontextuell Behandling (IKB) vid självskada. Inom ramen för detta projekt pågår en vetenskaplig utvärdering av Intensiv kontextuell behandling av självskada, IKB, som baseras på KBT, DBT, och funktionell familjeterapi. En behandlingsmanual för självskada hos ungdomar 13-120 år utarbetades av forskare i samarbete med kliniker och vilar på den för dagen mest aktuella forskningen samt beprövad klinisk erfarenhet (Nicholaisen, Ghaderi, Hanson, Anderson & Kåver, 2010). Doktorand i projektet är leg psykolog Moa Bråthén Wiljana. 

Ecofit och Family Check Up. En randomiserad studie av EFFCU (Family Check Up) och Internetbaserat föräldrastöd, iKomet, som syftar till att utvärdera tidiga insatser för barn med beteendeproblem. 2-årsuppföljningar pågår. Samarbete med professor Ata Ghaderi, Christina Kadesjö (Med dr, socionom), Annika Björnsdotter-Palmborg (doktorand, leg psykolog).

SAFARI-studien: Insatserna ACT och ADA (arbetslivsdialog för arbetsåtergång), och en kombination av ACT/ADA jämförs för personer som är sjukskrivna från sitt arbete i en randomiserad studie. Syftet är att undersöka effekten på återgång i arbetslivet samt möjlig minskning av psykisk ohälsa. 1- och 2-årsuppföljningar pågår. Doktorand i projektet är leg psykolog Anna Finnes.

Män med borderline personlighetsstörning och antisocial problematik: En undersökning av förekomst av borderline personlighetsstörning hos män med antisocialt beteende, och behandling för män med borderline personlighetsstörning. Doktorand i projektet är leg psykolog Dan Wetterborg.

BUP-Föräldrastödsprojektet: Vi utvärderar om föräldraträning (Komet) tillsammans med barngruppsbehandling (Coping Power Program) ger förbättrad effekt på barns beteendeproblem jämfört med om enbart föräldraträning (Komet) ges till familjerna. Randomiserad kontrollerad studie i samarbete med Stockholms Barn- och ungdomspsykiatri. Doktorand i projektet är leg psykolog Maria Helander.

Evidensbaserade utredningsmetoder inom socialtjänsten

I detta projekt där Martin Forster är involverad forskare följs ca 140 ungdomar med kriminell belastning prospektivt efter utredning inom socialtjänsten. Projektet utgör grunden för doktoranden Therese Åströms avhandlingsarbete där Martin är huvudhandledare. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur användning av en evidensbaserad riskbedömningsmetod (SAVRY) påverkar kvalitén i socialtjänstens utredningar. I projektet jämförs betydelsen av SAVRY med två andra betingelser, nämligen en annan bedömningsmetod (ADAD) och med sedvanlig utredningsmetodik inom socialtjänsten. Den första artikeln i detta projekt beräknas vara klar våren/sommaren 2013.

Vad händer efter neuropsykiatrisk utredning?

I detta projekt med Martin Forster som involverad forskare kommer ca 300 barn som har deltagit i neuropsykaitrisk utredning inom Stockholms läns landsting att följas upp med hjälp av enkäter till föräldrarna. Syftet är att undersöka vilken vård och vilket stöd landsting, kommun och skola har erbjudit barnen efter utredningen. Frågeställningarna är i vilken grad barnens behov och diagnoser styr tillgång på vård och stöd. En andra frågeställning är hur föräldrarna värderar den vård och det stöd som deras barn har fått. Projektet genomförs som ett samarbete mellan Karolinska institutet och företaget Inside Team som utför neuropsykiatriska utredningar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Resultaten från undersökningen kommer bland annat att rapporteras i en C-uppsats som kommer att finnas tillgänglig våren/sommaren 2013.

Utvalda publikationer

The moderating role of child callous-unemotional traits in an Internet-based parent-management training program.
Högström J, Enebrink P, Ghaderi A
J Fam Psychol 2013 Apr;27(2):314-323

Preventing sexual abusers of children from reoffending: systematic review of medical and psychological interventions.
Långström N, Enebrink P, Laurén E, Lindblom J, Werkö S, Hanson R
BMJ 2013 Aug;347():f4630

Internet-based parent management training: a randomized controlled study.
Enebrink P, Högström J, Forster M, Ghaderi A
Behav Res Ther 2012 Apr;50(4):240-9

Two-Year Findings from a National Effectiveness Trial: Effectiveness of Behavioral and Non-Behavioral Parenting Programs.
Högström J, Olofsson V, Özdemir M, Enebrink P, Stattin H
J Abnorm Child Psychol 2017 04;45(3):527-542

Cost-Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and a Workplace Intervention for Employees on Sickness Absence due to Mental Disorders.
Finnes A, Enebrink P, Sampaio F, Sorjonen K, Dahl J, Ghaderi A, et al
J. Occup. Environ. Med. 2017 12;59(12):1211-1220

Randomized controlled trial of acceptance and commitment therapy and a workplace intervention for sickness absence due to mental disorders.
Finnes A, Ghaderi A, Dahl J, Nager A, Enebrink P
J Occup Health Psychol 2019 Feb;24(1):198-212

A national evaluation of parenting programs in Sweden: The short-term effects using an RCT effectiveness design.
Stattin H, Enebrink P, Özdemir M, Giannotta F
J Consult Clin Psychol 2015 Dec;83(6):1069-1084

Borderline personality disorder: Prevalence and psychiatric comorbidity among male offenders on probation in Sweden.
Wetterborg D, Långström N, Andersson G, Enebrink P
Compr Psychiatry 2015 Oct;62():63-70                                                                 

Gruppmedlemmar

Pia Enebrink

Forskargruppsledare, Lektor

Sara Isling

Adjunkt

Marika Melin

Projektledare

Helena Petersen

Forskarstuderande

Knut Sundell

Anknuten
08-412 32 22

Livia Van Leuven

Forskningsassistent, UF

Sara Widén

Adjunkt

Maria Helander

Forskarstuderande