Katarina Howners forskargrupp

I forskargruppen Forensisk beteende- och neurovetenskap (FBN) bedriver vi projekt som på olika sätt rör kopplingen mellan psykisk störning, våld och normbrytande beteenden. Genom att undersöka individuella faktorer, såsom psykiatriska tillstånd och personlighetsdrag, samt olika miljöfaktorer, försöker vi förstå vad som leder till våldsutövande och andra antisociala beteenden.

porträtt av Katarina Howner
Katarina Howner. Foto: Hanna Maxstad

En målsättning är att identifiera risk-och skyddsfaktorer för våld för att kunna utveckla effektiva behandlingsmetoder anpassade efter individen och därmed förhindra återfall i brott och i förlängningen minska våldsutövande. Detta område är tvärvetenskapligt och vi har medarbetare med olika bakgrunder och i inom olika fält, såsom juridik, psykiatri, psykologi och neurovetenskap.   

Samverkan

Vi har nära samarbete med forskargruppen Forensisk Epidemiologi, som vi också delar forskarmiljö med, och Rättsmedicinalverket.

Vidare har vi aktiva samarbeten med Stockholms Universitet (juridicum, psykologiska institutionen och SUBIC), Region Stockholm och Rättspsykiatri Vård Stockholm, Statens Institutionsstyrelse (SiS), CELAM vid Göteborgs Universitet, Örebro universitet samt Marie Cederschiöld högskola.  

Forskningsprojekt

Från Gen till hjärna – olika aspekter av begreppet psykopati (GeBra I & II)

GeBra I är en tvärsnittsstudie innefattande klienter inom Kriminalvården med syfte att undersöka samband mellan specifika kandidatgener, personlighetsdrag och neuropsykologiska funktioner med särskilt fokus på psykopatiska drag och beteenden. GeBra II är en pågående hjärnavbildningsstudie med syfte att undersöka biologiska korrelat i hjärnan kopplat till psykopatiska drag i normalbefolkning.

Den triarkiska modellen av psykopati kopplat till rädslolöst temperament och empati  (TriFE)

TriFE är ett doktorandprojekt med syfte att undersöka förmåga till tolkning och identifikation av känslor samt hjärtvariabilitet vid stress hos intagna som genomgår en rättspsykiatrisk utredning.

Stockholms Projektet för Rättspsykiatri (SPRätt)

SPRätt är en pågående studie som jämför tre olika grupper av individer; de med psykosspektrumdiagnoser som uppträtt våldsamt, de med psykosspektrumdiagnoser som inte har en våldshistorik samt friska personer i samhället. Projektet utnyttjar hjärnavbildning i form av fNIRS (functional near infrared spectroscopy), mått på hudkonduktans vid olika övningar och analys av uttryck av ansiktsemotioner under olika kognition och social kognition test. Målsättningen är att ge vården verktyg för att bli bättre på att identifiera och behandla individer innan våldshandlingar begås.

Vårdnadskonflikt och våld i samband med separation    

Detta är en registerstudie för att belysa barns och föräldrars hälsa i samband med vårdnadskonflikt. Syftet med att studien är att kartlägga den grupp föräldrar som i samband med skilsmässa tvistar om vårdnaden om gemensamma barn. Vidare syftar studien till att identifiera riskfaktorer för vårdnadskonflikter och våld i samband med separation och skilsmässa samt att undersöka kort- och långtidseffekter av separation och skilsmässa i familjer med minderåriga barn.

Longitudinell intervjustudie om tvångsvårdade flickors upplevelser av vård och behandling på SiS

Denna studie syftar till att undersöka upplevelsen av vård och behandling under vistelsetiden på SiS bland flickor, 15-18 år,  placerade på LVU behandlingshem. Avsikten är att undersöka hur flickorna upplever sin situation som placerad, och om upplevelsen av att vårdas i enskildhet. Dessutom kommer vi att undersöka vilka erfarenheter flickorna får med sig när de skrivits ut från SiS, genom att göra uppföljande intervjuer cirka sex månader efter att flickorna blivit utskrivna från SiS.

Partnervåld

Inom detta tema bedrivs ett forskningsprojekt som syftar till att undersöka omfattning och karaktäristika av dödligt partnervåld i Sverige mellan 1990 och 2017. I detta projekt ingår även att studera annat dödligt våld mot kvinnor för att undersöka utveckling av dödligt våld som drabbar kvinnor, samt att identifiera typologier av gärningspersoner med utgångspunkt i uppgifter om gärningsperson, brottsoffer samt gärning. I ett annat projekt, som baseras på kvalitativa intervjuer, undersöks hur partnervåldsutövare själva resonerar avseende våldsproblematik, hjälpbehov, samt mottaglighet för och erfarenheter av insatser. Projektet baseras på djupintervjuer med såväl lagförda som frivilligt sökande partnervåldsutövare.

Forskningsstöd

Vår forskning bedrivs med stöd från:

  • Rättsmedicinalverket
  • Karolinska Institutet
  • Socialstyrelsen
  • SiS

Publikationer

Katarina Howners publikationer i PubMed

Criminal Careers Among Female Perpetrators of Family and Nonfamily Homicide in Australia. Eriksson L, McPhedran S, Caman S, Mazerolle P, Wortley R. and Johnson H. Journal of Interpersonal Violence, 36(5-6) 2021

Psychotically driven aggression is associated with greater mentalizing challenges in psychotic spectrum disorders. Johansson A GM, Källman M, Högman L, Kristiansson M, Fischer H & Bölte S. BMC Psychiatry 20, 470, 2020.

Impaired facial emotion perception of briefly presented double masked stimuli in violent offenders with schizophrenia spectrum disorders. Högman L, Kristiansson M, Fischer H, Johansson A GM. Schizophrenia Research: Cognition, Volume 19, March 2020.

Editorial: What Works for Forensic Psychiatric Patients: From Treatment Evaluations to Short and Long-Term Outcomes. Howner, K., Hofvander, B., and Tapp, J. Frontiers in Psychiatry, 11, 615473–615473. 2020.

Psychopathy-associated personality traits influence crime-scene behavior in male homicide offenders. Rodre S, Hedlund J, Liljeberg J, Kristiansson M, Masterman T, Sturup J. Nord J Psychiatry. Nov;73(8):471-474, 2019.

The Relevance of ADHD Symptoms and Cognitive Functions for Psychopathy Using the PCL-R and the TriPM. Pauli M, Liljeberg J, Gustavsson P, Kristiansson M & Howner K. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology. 4 Jan 2019

Differentiating intimate partner homicide from other homicide: A Swedish population-based study of perpetrator, victim and incident characteristics. Caman S, Howner K, Kristiansson M, Sturup J. Psychology of violence 7:2:306-315, 2017

Trends in rates and characteristics of intimate partner homocides between 1990 and 2013. Caman S, Granath S, Kristiansson M, Sturup J. Journal of Criminal Justice 49:14-21, 2017.

Svenska publikationer

Dödligt Partnervåld Mot UngaCaman S & Skott S. Jämställdhetsmyndigheten. November 2023

Från gen till hjärna. Howner K, Pauli M, Liljeberg J, Alonso HÖ. Norrköping: Kriminalvården Digitaltryck 2020, ISBN: 978-91-89067-00-4. 

SBU. Behandling och bedömning i rättspsykiatrisk vård. En kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU-rapport nr 264. ISBN 978-91-88437-06-8.

SBU. Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 286. ISBN 978-91-88437-28-0.

Gruppmedlemmar

KH
Innehållsgranskare:
2023-12-05