Shilan Caman

Shilan Caman

Postdoktorala Studier
E-postadress: shilan.caman@ki.se
Besöksadress: Rättsmedicinalverket, Alfred Nobels Allé 41, 14152 Huddinge
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Howner, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är beteendevetare och disputerad forskare vid Karolinska Institutet, och
  disputerade 2017 med en avhandling om dödligt partnervåld. Mina
  forskningsområden är huvudsakligen upprepat och dödligt partnervåld, med
  särskilt fokus på gärningspersoner och riskfaktorer.
  Efter att ha arbetat inom rättspsykiatri många år är jag nu verksam vid
  Polismyndigheten, där jag driver utvecklingsfrågor kopplat till särskilt
  utsatta brottsoffer (brott i nära relationer och sexualbrott). Jag har ett
  särskilt intresse för att befintlig vetenskaplig kunskap ska resultera i
  praktisk nytta, samt för utveckling av evidensbaserade insatser för att
  förebygga återfall vid partnervåld.
  Näringslivets 150 superkommunikatörer, 2018, kategori Myndigheter,
  organisationer och ideell sektor.
  Fil.kand. i psykologi, Linköpings Universitet, 2009. Medicine doktorsexamen
  vid Karolinska Institutet, Stockholm
 • juni 2017.

Forskningsbeskrivning

 • Mina forskningsområden är huvudsakligen upprepat och dödligt partnervåld,
  med särskilt fokus på gärningspersoner och omständigheterna kring
  brotten.
  /*Dödligt våld i ungas parrelationer */
  Forskning om den allvarligaste formen av våld i ungas parrelationer,
  dödligt våld i ungas parrelationer, är närmast obefintligt i Sverige
  idag. Detta projekt syftar således till att undersöka hur vanligt
  förekommande dödligt våld i ungas parrelationer är, och hur det har
  utvecklats över tid. I syfte att öka vår förståelse för vilka faktorer
  som har betydelse för dödligt våld i ungas parrelationer, granskas även
  faktorer relaterade till gärningsperson, brottsoffer och omständigheter
  för brotten. Genom att särskilt fokusera på dödligt partnervåld mot
  unga, och jämföra med dödligt partnervåld mot vuxna, kommer studien att
  belysa faktorer av särskild betydelse för denna understuderade subgrupp.
  Det kan i sin tur öka kunskapen om omständigheter och utmaningar som
  förefaller ha särskild betydelse vid dödligt partnervåld mot unga, och
  på sikt öka vår förmåga att förebygga dessa brott. Forskningen
  finansieras av Jämställdhetsmyndigheten och genomförs i ett samarbete
  mellan Mittuniversitetet och Karolinska Institutet, med Karolinska Institutet
  som huvudman för projektet.
  */Typologier av generell dödligt våld och dödligt våld mot kvinnor /*
  Detta*/ /*är ett projekt som syftar till att undersöka omfattning och
  karaktäristika av dödligt våld mot kvinnor i Sverige mellan 1990 och 2017.
  Projektet innefattar både dödligt partnervåld och annat dödligt
  våld. Det övergripande syftet är undersöka utveckling av dödligt våld
  som drabbar kvinnor, samt att identifiera typologier av gärningspersoner med
  utgångspunkt i uppgifter om gärningsperson, brottsoffer samt gärning.
  */Upplevelser av våldsutövande och hjälpbehov/*
  Detta/ /är en kvalitativ undersökning av lagförda och frivilligt sökande
  män som utövar partnervåld. Projektet är baserat på djupintervjuer och
  syftar till att undersöka hur partnervåldsutövare själva resonerar
  avseende våldsproblematik, hjälpbehov, samt mottaglighet för och
  erfarenheter av insatser. Således undersöks vilka faktorer som, enligt
  partnervåldsutövare, påverkar våldsutövande, behandlingsmotivation och
  benägenhet till förändring.
  /*Homicide in Sweden with emphasis on complex cases, medico-legal
  aspects*. /
  Projektet syftar till att studera dödligt våld i Sverige med fokus på de
  komplexa fall som kräver extra uppmärksamhet av rättsläkaren däribland
  styckmord, giftmord och mord förklädda till olyckor eller självmord.

Undervisning

 • Jag föreläser återkommande inom grund- och specialistutbildningar, samt
  för professionella (exempelvis inom socialtjänst, hälso- och sjukvård,
  och rättsväsendet) gällande våld i nära relationer och
  partnervåldsutövare.
  Jag handleder återkommande studenter för examensarbeten och vetenskapliga
  arbeten, t.ex. psykolog och läkarstudenter. Jag är för närvarande
  bihandledare för doktorand Denise Guggenheimer vid Karolinska Institutet
  (2020 - ).
  Jag driver, tillsammans med kollegan Katarina Howner, en
  populärvetenskaplig podcast vid namn Det Mörka Psyket. I
  podcasten undersöks psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden, och
  syftar till att öka kunskap om olika relevanta ämnen med utgångspunkt i
  vetenskap, berättat på ett tillgängligt och engagerande
  sätt. www.detmorkapsyket.se [1]
  [1] http://www.detmorkapsyket.se

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Postdoktorala Studier, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2017

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI