Catharina Larssons forskargrupp

Professor Catharina Larsson, institutionen för onkologi-patologi

Forskningsteam

FORSKNINGSTEAM CATHARINA LARSSON

Forskningen har som mål att förklara uppkomst och malignifiering av tumörer i endokrina organ (bisköldkörtlarna, sköldkörteln, och andra neuroendokrina tumörer i buken) med fokus på genetisk predisposition, tidiga och sena händelser och dessas betydelse för cellens funktion och sjukdomarnas naturliga förlopp.

FORSKNINGSTEAM WENG-ONN LUI

Forskningen har som mål att med hjälp av olika molekylära angreppssätt in vitro och in vivo förklara betydelsen av olika typer av icke-kodande RNA tex miRNA vid cancerutveckling och terapisvar samt dessas relation till kända molekylära förändringar som tex mutationer och virusbakgrund.

FORSKNINGSTEAM SVETLANA BAJALICA LAGERCRANTZ

Forskningen har som mål att öka förståelsen för tumörutveckling och därmed förbättra patientomhändertagandet inom den kliniska onkologin avseende: Genetisk predisposition för ärftliga cancersyndrom med fokus på bröstcancer; samt genetiska markörer för tidig upptäckt och tumörspridning vid bröstcancer.

FORSKNINGSTEAM CHRISTOFER JUHLIN

Forskningen har som mål att identifiera molekylära nyckelhändelser och mutationer i tumörer i sköldkörteln, binjuren och andra endokrina tumörer, samt dessa kliniska applikationer inom endokrin patologi och molekylär patologi, för förbättrad diagnostik, prognosbedömning och behandling.

Erika Rindsjö
2023-08-16