Mats Jensen-Urstad forskargrupp - Elektrofysiologi

Gruppen svarar för Skandinaviens största elektrofysiologiska verksamhet, vilket tillsammans med en omfattande databas ger bra underlag för studier. Forskningens huvudfokus ligger på tekniker inom kateterablation.

Ett viktigt kliniskt resultat av forskningen i gruppen är utvecklingen av kryoablation, frysbehandling, där gruppen idag är internationellt ledande inom området och som lett till att fler patienter nu kan få botande behandling av sina hjärtrytmrubbningar med minimal komplikationsrisk.

Man studerar också hur strukturella förändringar av hjärtmuskulaturen påverkar behandlingsresultat och prognos hos patienter med arytmier som förmaksflimmer och kammartakykardier.

Forskargruppen studerar även hur genetiska faktorer spelar roll för förändringar i hjärtmuskulaturen och för behandlingsresultaten vid arytmier.

Nyckelord:

Elektrofysiologi

Gruppledare

Mats Jensen-Urstad

Gruppledare, professor, överläkare
Jensen-Urstad
H7 Medicin, Huddinge

Gruppmedlemmar

Per Insulander

Med dr, överläkare
Jensen-Urstad
H7 Medicin, Huddinge

Hamid Bastani

Med dr, bitr överläkare
Jensen-Urstad
H7 Medicin, Huddinge

Carina Carnlöf

Anknuten till Forskning
Jensen-Urstad
H7 Medicin, Huddinge

Nikola Drca

Specialistläkare, doktorand
Jensen-Urstad
H7 Medicin, Huddinge

Göran Kennebäck

Docent, överläkare
Jensen-Urstad
H7 Medicin, Huddinge

Projekt

  • Optimering av kryotermisk ablationsteknik vid förmaksarytmier - Hamid Bastani, med dr, bitr överläkare
  • Betydelsen av genmutationer vid olika hjärtarytmier med speciell fokus på förmaksflimmer och kammartakykardier - Bita Sadigh, med dr, bitr överläkare
  • Ablation av förmaksflimmer och förmaksfladder. Mekanistiska studier och utveckling av nya behandlingsalternativ - Nikola Drca, specialistläkare, doktorand
  • Ablationsbehandling och pacemakerbehandling av förmaksarytmier. Hur de påverkar sjukvårdskonsumtion, livskvalitet och livssituation. Ur ett genusperspektiv - Carina Carnlöf, leg sjuksköterska, doktorand