Pediatrik - Anna Lindholm Olinder

Forskningen inom gruppen är främst fokuserad på diabetes bland barn och unga. Det övergripande målet är att finna vilket stöd och vilka strategier som ger störst förutsättning för att hantera vården och egenvården vid diabetes. Forskningen handlar om behandling, utbildning, egenvård och livskvalitet. Forskargruppen använder både kvantitativa och kvalitativa metoder.

De flesta i gruppen arbetar kliniskt med barn och unga med diabetes, och våra forskningsprojekt baseras ofta på de problem och frågor som vi sett i vårt kliniska arbete. I forskargruppen finns flera olika professioner, sjuksköterskor, läkare och dietister, nästan hela det multiprofessionella diabetesteamet. I gruppen finns för närvarande tre doktorander, fyra doktorer varav två är docenter.

Anna Lindholm Olinder

Forskargruppsledare

Gruppmedlemmar

Björn Rathsman

Martina Persson

Ulrika Käck

Josephine Haas

Anna-Lena Brorsson

Helena Agenäs

Elisabeth Jelleryd

Samverkan

Nationellt samarbete

Eva Toft, Ersta sjukhus

Flera barndiabetesteam och barnsjuksköterskor.

SWEDIABKIDS och NDR, De svenska diabetesregistren

Internationellt samarbete

Carmel Smart, dietist, Australien

Forskningsprojekt

Typ 1-diabetes hos flickor och kvinnor – övervikt och fetma som riskfaktorer för otillfredsställande glykemisk kontroll och nya strategier för personcentrerad vård

Unga kvinnor med typ 1-diabetes (T1D) har sämre glykemisk kontroll och högre risk för hjärt-kärlsjukdom och dödlighet jämfört med unga män med T1D. Data om utvecklingen av BMI över tid, hos kvinnor med T1D, är knapphändig och effekten av övervikt/fetma på diabetesrelaterade risker är oklar. En förutsättning för framgångsrik diabeteshantering är att identifiera modifierbara riskfaktorer och att erbjuda en individualiserad behandling. Det övergripande målet är att förbättra glykemisk kontroll, egenvård av diabetes och livskvalitet hos kvinnliga tonåringar med T1D, och att undersöka effekten av BMI på deras risk för komplikationer.

Egenvård och glykemisk kontroll av typ 1-diabetes i relation till kolhydratintag och måltidsbolusstrategier bland barn och ungdomar

Syftet är att beskriva sambandet mellan kolhydratintag, måltidsstrategier och glykemisk kontroll hos barn och ungdomar med typ 1-diabetes.

Att leva med kronisk sjukdom, hälsorelaterad livskvalitet och behandlingstillfredsställelse hos barn och ungdomar

Kroniska sjukdomar påverkar barn och ungdomars livskvalitet. Målet med vården är att öka barn och ungdomars förutsättning att leva ett normalt liv med en god livskvalitet. Diabetes typ 1 kräver ett stort engagemang av barnet/ungdomen och deras vårdnadshavare. Egenvården borde underlättas om de har en behandling de är tillfredsställda med.

Gör det själv teknik

Gör det själv teknik och OpenAPS, nedladdad styrning av insulinpumpfunktion, baserad på kontinuerlig glukosmätning hos barn och ungdomar med typ 1 diabetes; är det patientsäkert, etiskt försvarbart och ger det ökad behandlingstillfredsställelse och bättre glukoskontroll jämfört med den mest avancerade kommersiella diabetesbehandlingstekniken?

Forskningsstöd

  • Diabetesfonden
  • Barndiabetesfonden
  • Jerringfonden
  • Kronprinsessan Lovisas förening för barnsjukvård

Artiklar

Missed bolus doses: devastating for metabolic control in CSII-treated adolescents with type 1 diabetes.
Olinder AL, Kernell A, Smide B
Pediatr Diabetes 2009 Apr;10(2):142-8

Does treatment with an insulin pump improve glycaemic control in children and adolescents with type 1 diabetes? A retrospective case-control study.
Brorsson AL, Viklund G, Örtqvist E, Lindholm Olinder A
Pediatr Diabetes 2015 Nov;16(7):546-53

Clarifying responsibility for self-management of diabetes in adolescents using insulin pumps--a qualitative study.
Olinder AL, Nyhlin KT, Smide B
J Adv Nurs 2011 Jul;67(7):1547-57

Treatment satisfaction correlated with glycaemic control and burden of diabetes in Swedish adolescents with type 1 diabetes.
Haas J, Persson M, Hagström Toft E, Rathsman B, Brorsson AL, Lindholm Olinder A
Acta Paediatr 2020 03;109(3):573-580

A person-centered education for adolescents with type 1 diabetes-A randomized controlled trial.
Brorsson AL, Leksell J, Andersson Franko M, Lindholm Olinder A
Pediatr Diabetes 2019 11;20(7):986-996

Guided self-determination-young versus standard care in the treatment of young females with type 1 diabetes: study protocol for a multicentre randomized controlled trial.
Haas J, Persson M, Brorsson AL, Toft EH, Olinder AL
Trials 2017 Nov;18(1):562

Long-term prognosis in patients with type 1 and 2 diabetes mellitus after coronary artery bypass grafting.
Holzmann MJ, Rathsman B, Eliasson B, Kuhl J, Svensson AM, Nyström T, Sartipy U
J Am Coll Cardiol 2015 Apr;65(16):1644-1652

The Faces Emotional Coping Scale as a self-reporting instrument for coping with needle-related procedures: An initial validation study with children treated for type 1 diabetes.
Nilsson S, Hanberger L, Olinder AL, Forsner M
J Child Health Care 2017 Dec;21(4):392-403

Randomised controlled trial of a person-centred transition programme for adolescents with type 1 diabetes (STEPSTONES-DIAB): a study protocol.
Brorsson AL, Bratt EL, Moons P, Ek A, Jelleryd E, Torbjörnsdotter T, Sparud-Lundin C
BMJ Open 2020 04;10(4):e036496

ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Nutritional management in children and adolescents with diabetes.
Smart CE, Annan F, Higgins LA, Jelleryd E, Lopez M, Acerini CL
Pediatr Diabetes 2018 10;19 Suppl 27():136-154