Neurokirurgi – Mikael A. Svenssons forskargrupp

Reparation av skador i CNS med mikrokirurgi och stamcellsteknik. Målsättningen med våra projekt är att utveckla nya tekniker för behandling av skador eller sjukdomar i CNS.

Neurokirurgi

Det finns redan idag flera exempel på rekonstruktiv neurokirurgi som syftar till att återvinna neurologiska funktioner. Cervikala ryggmärgskador med rotavulsioner kan tex i viss mån repareras med hjälp av perifera nervgraft som implanteras i ryggmärgen. Svårbehandlad tremor vid tex Parkinsons sjukdom är ett annat exempel som framgångsrikt kan behandlas med djupa hjärnelektroder. Ytterligare exempel är kärloperationer med by-pass teknik eller stent där syftet är att förbättra blodflödet till hjärnan och därmed minska risken för stroke.

Vår grupp har experimentell miljö vidareutvecklat iden att reparera skadad ryggmärg genom att överbrygga skadeområdet med perifera nervgraft. Vi har visat att axoner kan växa över skadeområdet genom dessa graft. Med hjälp av neurofysiologi så har vi kunnat visa att regenerationen efter 3 månader etablerar kontakt mellan hjärnbarken och muskulatur i nedre extremiteterna. Dessa resultat ligger nu som grund för en klinisk studie som kommer initieras under 2012 i samarbete med bla Miami Project.

Ovanstående exempel på mikrokirurgiska tekniker med perifera nervgraft kan således i viss mån användas för att återskapa neurologiska funktioner. Som regel utgör dock celldöd, ffa döda nervceller och oligodendroglia, ett betydande hinder för återkomst av neurologiska bortfall. Stamcells-forskningen inom neurofältet har dock förändrat vår syn på möjligheten att ersätta döda celler i nervsystemet.

Vår grupp har under många år studerat mänskliga stam-/progenitor-celler från vuxna patienters hjärnor och visat att dessa celler kan odlas, mångfaldigas och differentieras till mogna nervceller i cellkulturer. Vi har även utvecklat experimentella stamcellsmodeller där vi bla visat resultat från en genetiskt modifierad råttstam, där befintliga stamceller i CNS uttrycker det grönfluorescerande proteinet GFP. Dessa sk gröna stamceller har vi därefter transplanerat till hypoglossuskärnan i hjärnstammen på genetiskt närliggande syskonråttor som inte uttrycker GFP.

De transplanerade cellerna har visat sig ha god överlevnad i den här modellen. De differentieras dessutom i hög utsträckning till nya nervceller som integreras i värddjurets nervsystem med nybildning av synapser och axonutväxt. Dessa transplantationstekniker vidareutvecklas nu mot nya behandlingsmöjligheter för patienter som drabbats av tex ryggmärgskada. Sammafattningsvis så fokuserar vår grupp på forskning kring reparation av det skadade nervsystemet med mikrokirurgiska tekniker i kombination med cellterapi.

Forskningsprojekt

Experimentell forskning

 • Transplantation av stam/progenitor-celler till CNS efter skada
 • Immunsystemets påverkan på stam/progenitor-celler
 • Karaktärisering av adulta humana neurala stam/progenitor-celler
 • Karaktärisering av stam/progenitor-celler från filum terminale
 • Reparation av skadad ryggmärg med perifera nervgraft och FGF

Klinisk forskning

Rygg-sektionen

 • Reparation av skadad ryggmärg med perifera nervgraft och FGF

Funktionella sektionen

 • Neuropatisk smärta - fysiologi
 • Neuromodulation vid neuropatisk smärta
 • NGF´s roll vid Alzheimers sjukdom

Trauma-sektionen

 • Genuttryck och traumatisk hjärnskada (TBI)
 • Epigenitik och TBI

Vaskulära sektionen

 • Långtidsuppföljning och livskvalitetsparametrar efter subarachnoidalblödning
 • Långtidsuppföljning efter behandling av aneurysm i hjärnan
 • Genetisk analys och uppföljning av patienter med AVM i hjärnan

Hjärntumörer

 • Uppföljning avseende maligna hjärntumörer
 • Uppföljning avseende benigna hjärntumörer
 • Uppföljning avseende tumörer som behandlats med strålknivsteknik

Pediatrisk neurokirurgi

 • Karaktärisering av stam/progenitor-celler från filum terminale

This page in English

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Teamledare

Profile image

Jacob Kjell

Teamledare, Neurotraumatologi
0736873298

Teamledare fungerar som ett extra ledarskapsstöd till vår forskargruppledare och bedriver egen forskning.

Ämne: Neurotraumatologi
 

Teammedlemmar (Jacob Kjells team)