Molekylära och epidemiologiska studier av thorakala aortaaneurysm – Team Hanna Björck

Thorakalt aortaaneurysm manifesterar som en sjuklig vidgning av stora kroppspulsådern närmast hjärtat och kan leda till att blodkärlet brister. Målsättningen med projektet är att klargöra de sjukdomsmekanismer som ligger bakom aneurysm i thorakala aorta samt det kliniska förloppet som följer. Projektet inkluderar kliniska såväl som experimentella frågeställningar och baseras på en stor välkarakteriserad patientkohort med tillhörande biobank.

Molekylära och epidemiologiska studier av thorakala aortaaneurysm

Thorakalt aortaaneurysm manifesterar som en sjuklig vidgning av stora kroppspulsådern (aorta) närmast hjärtat. Vidgningen beror av nedbrytning av bindväv i kärlväggen och kan leda till att blodkärlet brister. Individer födda med en missbildad bikuspid aortaklaff (BAV) löper en betydligt större risk att utveckla aortaaneurysm. BAV förekommer hos ca 1% av befolkningen och är således den vanligaste hjärtmissbildningen och enskilt största gruppen inom hjärtkirurgi. Den bakomliggande orsaken till BAV och den ökade risken för aortaaneurysm är fortfarande okänd.

Våra studier inkluderar både epidemiologiska och experimentella frågeställningar och syftar till att klargöra de sjukdomsmekanismer som ligger bakom aortaaneurysm. Till grund för vår forskning ligger en unik och välkarakteriserad patientkohort med tillhörande biobank (aortabiopsier, plasma, serum och DNA). En kombination av transkriptomik, proteomik, och epidemiologi tillämpas. Genetiska studier i kombination med nya metoder för att identifiera signalvägar involverade i sjukdom används också.

Pågående projekt

Vilka faktorer ligger bakom utvecklingen av aneurysm i aorta ascendens?
I det här projektet studerar vi molekylära mekanismer involverade i aneurysmbildning hos patienter med BAV, med specifikt fokus på endotelcellslagret, samt hos patienter med degenerativa aneurysm, d.v.s. aneurysm associerade med en normal aortaklaff. Analys av vävnadsbiopsier kombineras med in vitro studier av primära celler.

Finns det ett samband mellan farmakologisk behandling och prevalens av AscAA, och vad kan det säga oss om den bakomliggande patologiska mekanismen?
I det här projekt studerar vi sambandet mellan pågående farmakologisk behandling och förekomsten av ascendensaneurysm i kombination med experimentella in vitro försök.  

 I vilken mån bidrar genetiken till utvecklingen av BAV och aortadilatation?
I det här projektet använder vi oss av genetiska verktyg för att studera ett möjligt genetiskt bidrag till utvecklingen av BAV och associerad aortadilatation. Det här är kliniskt viktigt eftersom det skulle tala för screening av släktingar till individer med BAV.

Kan plasmamarkörer prediktera ytterligare aortatillväxt?
I det här projektet analyseras nivåer av plasmaproteiner retrospektivt i relation till aortatillväxt i en 10-årsuppföljning av den initiala patientkohorten. Orsakssamband analyseras med hjälp av genetiska data. Identifierade kandidatproteiner kommer att användas i en prediktionsmodell av aortatillväxt tillsammans med genetiska, epidemiologiska och molekylära data.

Samarbeten

Vi har ett nära samarbete med Professor Anders Franco-Cereceda och docent Christian Olsson vid enheten för Thoraxkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, och med docent Joy Roy och Professor Rebecka Hultgren vid enheten för Kärlkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Vi är även en del av Stockholm Aneurysm Research Group (STAR), och har tidigare varit medlemmar i det EU-finansierade projektet FAD Health-F2-2008-200647 (Fighting Aneurysmal Disease), samt det transatlantiska nätverket Leducq MIBAVA (Mechanistic Interrogation of Bicuspid Aortic Valve Aortopathy).

Ansluten till teamet är Maria Sabater Lleal, PhD, senior forskare vid Research Institute Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, ​​Spanien. Maria är expert på genetiska analyser.

Vi har ett nära samarbete med Pelin Sahlén, SciLife Lab, där vi kartlägger interaktioner mellan promotor och enhancers på genomtäckande nivå.

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

  • Vetenskapsrådet
  • Hjärt-Lungfonden
  • Stockholms läns landsting
  • Magnus Bergvalls Stiftelse
  • Mats Klebergs Stiftelse
  • Karolinska Institutets Forskningsstiftelser
  • Donation av Fredrik Lundberg

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Kardiologi Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci) Medicinsk genetik
HB
Innehållsgranskare:
2024-03-25