Hjärtsvikt med sänkt och bevarad ejektionsfraktion: kliniska och translationella aspekter

Hjärtsvikt drabbar 2-3 % av den västerländska befolkningen och med en åldrande befolkning kommer denna siffra att växa.

Lars Lund. Photo: Martin Stenmark

Gruppledare

 

Professor/överläkare

Lars Lund

Enhet: Forskargrupp L Lund

E-post: Lars.Lund@ki.se

 

 

Hjärtsvikt är förknippat med dålig livskvalitet, är den vanligaste orsaken till sjukhusvård hos patienter >65 års ålder, mer dödligt än cancer, och förenat med höga kostnader för samhället. Neurohormonella antagonister (t.ex. ACE-hämmare, angiotensin receptor-blockare, aldosteronantagonister, betablockerare) förbättrar symtomen och överlevnaden i hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFREF eller " systolisk hjärtsvikt") och utgör en av de största framgångarna inom modern medicin.

Vår grupp består av ett flertal doktorander, post-docs, statistiker och forskningssjuksköterskor. Vi samarbetar också med andra grupper på Karolinska, nationellt och internationellt. Vi är involverade i epidemiologiska, kliniska och molekylära aspekter av hjärtsvikt. 

Vår grupp: https://medarbetare.ki.se/orgid/520225

Personer intresserade av mekanistisk, klinisk eller registerbaserad forskning inom området hjärtsvikt är välkomna att kontakta vår grupp.

Forskningsfrågor

1. Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (HFPEF): demografi, riskfaktorer, samsjuklighet och orsaks-specifik sjuklighet och dödlighet, drog targets och utformning av interventionsstudier

2. HFPEF: potentiella effekter av konventionella läkemedel som används för hjärtsvikt med sänkt ejektionsfraktion, t.ex. ACE - hämmare, angiotensin receptorblockare, betablockerare och aldosteronantagonister

3. Fysiologiska, neurohormonella och metaboliska aspekter av hjärtsvikt med bevarad och sänkt ejektionsfraktion, samt effekter av hjärttransplantation och mekaniskt cirkulationsstöd (LVAD och ECMO)

4. Molekylära hjärt- och skelettmuskelförändringar vid hjärtsvikt och targets för behandling för att modifiera kontraktion-relaxation

5. Tidig-fas humana interventionsstudier av befintliga läkemedel för nya indikationer och av nya läkemedel och peptidhormoner som behandling för hjärtsvikt

6. Optimering av användningen av befintlig terapi för hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion

Vi fokuserar på två viktiga aktuella kliniska problem som inte har kunnat besvaras:

1. Trots neurohormonella antagonister så upp till 1/3 av patienter med hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion fortfarande mycket dålig prognos. Andra sjukdomsmekanismer och potential för ny riktad terapi utvärderas. Det finns mer avancerad terapi (CRT, ICD, hjärttransplantation och LVAD och ECMO (mekanisk hjärtpump)) men användningen av dessa är otillräcklig.

2. Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (HFPEF eller "diastolisk hjärtsvikt") är lika vanligt och lika dödligt som hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion, men mekanismer är dåligt kända och det finns för närvarande ingen bevisad behandling.

Vi utför registerbaserad forskning med det svenska hjärtsviktsregistret (Rikssvikt) och International Society for Heart & Lung Transplantation (ISHLT) hjärttransplantationsregistret, samt i ett stort antal internationella samarbeten. Vi har ett komplett icke-invasivt human-labb där vi kan karaktärisera hjärtsvikt med bevarad och sänkt ejektionsfraktion och bedöma fysiologiska effekter av interventioner. Vi utför även mekanistiska studier där vi studerar perifera hormoner involverade i hjärtsvikt och molekylära aspekter av kontraktion - relaxation in vitro.

Eva Wallgren
2023-03-06