Stål och Wahlin forskargrupp

Vår grupp har fokus på metabola och inflammatoriska leversjukdomar och hepatocellulär cancer. Vi driver kliniska och translationella studier på leversjukdomar som hereditär hemokromatos, porfyrier med leverengagemang, icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD), autoimmun hepatit, primär biliär kolangit och hepatocellulär cancer. Vi är kliniska forskare som samarbetar med grundforskare, vilket ger oss en unik position att studera leversjukdomar ur många olika perspektiv.

Om vår forskning

Genom att använda data från väl karaktäriserade kliniska patientkohorter kan vi utvärdera olika kliniska utfall med fynd från vävnadsanalyser och journaldata. Vi utför systematisk biobanking av levervävnad, DNA och plasma och har unika möjligheter att studera långtidsprognos och patogenetiska mekanismer för leversjukdom. Vi utför även prospektiva kliniska prövningar på porfyri, NAFLD och koagulationsrubbningar vid levercirros.

Vi har ett stort nätverk av samarbetspartners med tillgång till avancerade tekniker för translationella studier. Våra prospektiva studier syftar till att hitta diagnostiska och prognostiska biomarkörer för metabol leversjukdom, utveckling av cirros och hepatocellulär cancer, och att utvärdera nya behandlingar. Det övergripande målet är att förbättra vården för patienter med leversjukdom.

Mer information om forskningen i Stål och Wahlin grupp finns på den engelska sidan

Gruppledare

Per Stål

Anknuten till Forskning
08-585 823 29
Stål
H7 Medicin, Huddinge

Staffan Wahlin

Anknuten till Forskning
Stål
H7 Medicin, Huddinge
PS
Innehållsgranskare:
Amalia Kewenter
2022-10-27