Seneffekter och cancer överlevarskap efter diagnos och behandling för aggressiva lymfom – Team Sandra Eloranta

Vårt team är specialiserat på statistiska och epidemiologiska metoder som används för att undersöka populationsbaserad cancerpatientöverlevnad och frågor som rör överlevarskap, särskilt inom lymfom. I detta sammanhang bedriver vi olika projekt relaterade till prognos och överlevnad, seneffekter (såsom hjärt-kärlsjukdomar och sekundära maligniteter) efter lymfombehandling, barnafödande efter diagnos eller lymfom men även om flera projekt relaterade till risk och prognos för kolorektalcancer.

Seneffekter och cancer överlevarskap efter diagnos och behandling för aggressiva lymfom

Vår forskning handlar om canceröverlevarskap. Canceröverlevarskap omfattar frågeställningar som kretsar kring patienternas resa från diagnostillfället, den efterföljande behandlingstiden och sedan vidare i livet som canceröverlevare. I detta fält är frågor som t.ex. är kopplade till hur man mår efter sin behandling viktiga för både patienter, anhöriga och vårdgivare. I takt med att nya behandlingsalternativ görs tillgängliga är det viktigt att undersöka hur dessa behandlingar påverkar patienter även på lång sikt.

Lymfom är ett samlingsnamn för cancersjukdomar som uppstår i vårt lymfsystem. Olika typer av lymfom kan skilja sig väsentligt åt vad gäller symtom, diagnostik och behandling, men gemensamt för alla lymfomsjukdomar är att de ofta behandlas med cellgifter. Behandlingen i sig kan dock medföra att patienterna har svårt att få barn i framtiden, samt leda till en ökad risk för såväl hjärtsjukdomar som nya cancerformer flera år efter behandlingen. Då lymfom är den fjärde vanligaste cancerformen bland unga personer så är det särskilt viktigt att förstå hur man både kan främja tidig upptäckt av seneffekter men även minska risken överlag.

Vi studerar flera av dessa viktiga aspekter av lymfomöverlevarskap; möjligheten att få barn efter olika lymfombehandlingar, samt risken att drabbas av hjärtsjukdom eller en ny cancer senare i livet. Genom att använda nya typer av statistiska modeller så vill vi med detta projekt öka dagens kunskapsläge kring dessa seneffekter genom att identifiera särskilt utsatta patientgrupper som skulle ha störst nytta av klinisk långtidsuppföljning. 

Finansiering

  • Cancerfonden
  • Åke Wibergs stiftelser
  • Karolinska institutets fonder och stiftelser

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Cancer och onkologi Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Sannolikhetsteori och statistik
SE
Innehållsgranskare:
2024-03-25