HMGB1 som en mediator av kronisk inflammatorisk ledsjukdom – Forskargrupp Helena Erlandsson Harris

Translationell forskning om inflammationen vid ledgångsreumatism hos barn, för att kunna utveckla bättre diagnostisk, prognostisk och terapi. Vi har ett särskilt fokus på alarminet HMGB1.

HMGB1 som en mediator av kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Ca 1500-2000 barn i Sverige har ledgångsreumatism, juvenil idiopatisk artrit (JIA). Det finns ett stort behov av tester som förbättrar diagnos av de olika JIA-typerna och tester som prognostiserar sjukdomsutvecklingen. Det finns också behov av nya terapier som angriper skilda sjukdomsmekanismer. Förutom ledinflammation är destruktion i lederna och smärta delar av sjukdomsbilden vid JIA. En bättre, fördjupad förståelse av vilka molekylära mekanismer som driver dessa tre komponenter av JIA är grunden för att kunna utveckla nya kliniska tester och terapier skräddarsydda för subgrupper av JIA patienter och för enskilda patienter, så kallad precisionsmedicin.

Alarminer är en klass av kroppsegna molekyler som frisätts från stressade/döende celler för att uppmärksamma kroppen på att något är fel och att ett inflammatoriskt svar måste aktiveras. Proteinet HMGB1 finns normalt sett i cellkärnan i alla celltyper. Men HMGB1 är också ett alarmin och startar inflammation om det frisätts. Vår forskning om HMGB1 har entydigt påvisat dess funktion som förmedlare av inflammation generellt och vid ledgångsreumatism specifikt. HMGB1 kan bidra till både inflammation och destruktion och även till smärta. Behandling riktad mot HMGB1 har i modeller för ledgångsreumatism visats förbättra alla tre sjukdomskomponenter.

Våra projekt är fokuserade på att fördjupa kunskapen om de molekylära mekanismer som driver JIA och orsakar inflammation, leddestruktion och smärta. Det gör vi genom att analysera insamlat biologiskt material från barn med JIA, vår provsamling JABBA, och jämföra våra resultat med klinisk information som finns i kvalitetsregistret Svenska barnreumaregistret. I ett nystartat projekt vill studera om JIA är förknippat med neuroinflammation och hur det kan påverka livskvalité.

Hur HMGB1 bidrar till inflammation, smärta och destruktion studerar vi translationellt med molekylär- och cellbiologiska funktionella studier, analyser av HMGB1 i patientprover och i modellsystem.

Övergripande mål

Att utveckla bättre diagnostik, prognostik och behandling för JIA. Våra resultat har också betydelse för många andra inflammatoriska sjukdomar.

Publikationer

Utvalda publikationer