Skip to main content

Johanna Gripenbergs och Håkan Källméns forskargrupp

Prevention av alkohol- och narkotikaproblem

STADs forskargrupp är tvärvetenskaplig och utgår metodologiskt från både kvantitativa och kvalitativa perspektiv. Gruppen arbetar tillsammans för att utveckla det alkohol- och drogpreventiva kunskapsfältet och är sammansatt av forskare med kompetens inom epidemiologi, folkhälsovetenskap, kommunikationsvetenskap, kriminologi, naturvetenskap, psykologi och socialt arbete.

STAD bedriver främst tillämpad forskning utifrån ett systemteoretiskt perspektiv baserat på tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan mellan centrala aktörer som tillsammans arbetar för att utveckla, implementera och utvärdera metoder för att påverka tillgänglighet och efterfrågan på alkohol och droger i samhället. För att preventionsinsatserna ska bli så effektiva och kontextanpassade som möjligt är utvärdering ett angeläget område för STAD. Utvärderingarna är både formativa och summativa och undersöker systematiskt implementeringsprocesser och slutresultat av de preventionsinsatser som STAD genomför i samhället.

Ett stort fokus för STADs forskning är att utvärdera alkohol- och drogpreventiva insatser i nöjesmiljöer. Effektutvärderingar och implementeringsstudier bedrivs även på arenor som skolor, träningsanläggningar och digitala miljöer som internet. Under senare år har verksamheten breddats och innefattar nu även forskning om barn som växer upp i missbruksmiljö samt metodutveckling och utvärdering av preventiva insatser på idrottsarenor.

Ytterligare information om STADS verksamhet finns på www.stad.org

Forskningsprojekt

  • Utveckling, implementering och utvärdering av alkoholprevention på idrottsarenor
  • Utvärdering av den dopningsförebyggande metoden 100 % ren hårdträning
  • Utveckling, implementering och utvärdering av webbaserade interventioner för ungdomar vars föräldrar har alkohol- eller drogproblem
  • Att växa upp med missbrukande föräldrar- en longitudinell intervjustudie
  • Psykometrisk prövning av mätmetoder för ungdomars alkohol- och drogvanor
  • Utvärdering av cannabisförebyggande insatser i Stockholm stad
  • Effektutvärdering av ungdomsKomet och FöräldraStegen
  • PS - Prevention i Skolan. Utvärdering av effekter och implementering.

Utvalda publikationer

Parent Programs for Reducing Adolescent’s Antisocial Behavior and Substance Use: A Randomized Controlled Trial, Jalling, C., Bodin, M., Romelsjö, A., Källmén, H., Durbeej, N., Tengström, A. Journal of Child and Family Studies.

26113433

22248564

21676046

21749523

Gruppmedlemmar

Ulla BeijerProjektsamordnare
Mats BlidProjektsamordnare
Tobias ElganAnknuten
Kristin FeltmannAnknuten, Postdoc
Johanna GripenbergAnknuten, Forskargruppsledare
Pia KvillemoAnknuten, Postdoc
Håkan KällménForskargruppsledare, Senior forskningsspecialist
Charlotte SkoglundAnknuten
Anna StrandbergAnknuten