Johanna Gripenbergs forskargrupp

Prevention av alkohol- och narkotikaproblem

STADs forskargrupp är tvärvetenskaplig och utgår metodologiskt från både kvantitativa och kvalitativa perspektiv. Gruppen arbetar tillsammans för att utveckla det alkohol- och drogpreventiva kunskapsfältet och är sammansatt av forskare med kompetens inom epidemiologi, folkhälsovetenskap, kommunikationsvetenskap, kriminologi, naturvetenskap, psykologi och socialt arbete.

STAD bedriver främst tillämpad forskning utifrån ett systemteoretiskt perspektiv baserat på tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan mellan centrala aktörer som tillsammans arbetar för att utveckla, implementera och utvärdera metoder för att påverka tillgänglighet och efterfrågan på alkohol och droger i samhället. För att preventionsinsatserna ska bli så effektiva och kontextanpassade som möjligt är utvärdering ett angeläget område för STAD. Utvärderingarna är både formativa och summativa och undersöker systematiskt implementeringsprocesser och slutresultat av de preventionsinsatser som STAD genomför i samhället.

Ett stort fokus för STADs forskning är att utvärdera alkohol- och drogpreventiva insatser i nöjesmiljöer. Effektutvärderingar och implementeringsstudier bedrivs även på arenor som skolor, träningsanläggningar och digitala miljöer som internet. Under senare år har verksamheten breddats och innefattar nu även forskning om barn som växer upp i missbruksmiljö samt metodutveckling och utvärdering av preventiva insatser på idrottsarenor.

Ytterligare information om STADS verksamhet finns på www.stad.org

Forskningsprojekt

  • Utveckling, implementering och utvärdering av alkoholprevention på idrottsarenor
  • Utvärdering av den dopningsförebyggande metoden 100 % ren hårdträning
  • Utveckling, implementering och utvärdering av webbaserade interventioner för ungdomar vars föräldrar har alkohol- eller drogproblem
  • Att växa upp med missbrukande föräldrar- en longitudinell intervjustudie
  • Psykometrisk prövning av mätmetoder för ungdomars alkohol- och drogvanor
  • Utvärdering av cannabisförebyggande insatser i Stockholm stad
  • Effektutvärdering av ungdomsKomet och FöräldraStegen
  • PS - Prevention i Skolan. Utvärdering av effekter och implementering.

Utvalda publikationer

Stärkta förutsättningar för folkhälsoarbete i Stockholms län - Utvärdering av Folkhälsopilot Stockholm 2019–2021
Håkan Leifman, Camilla Pettersson & Anna Wärngård

Regional samordning och samverkan för en god och jämlik hälsa - Erfarenheter från Folkhälsopilot
Camilla Pettersson, Håkan Leifman  & Anna Wärngård

Kommunala förutsättningar för folkhälsoarbete i Stockholms län - Beskrivningar och bedömningar utifrån tre olika datakällor
Håkan Leifman, Camilla Petterson & Anna Wärngård

Parent Programs for Reducing Adolescent's Antisocial Behavior and Substance Use: A Randomized Controlled Trial.
Jalling C, Bodin M, Romelsjö A, Källmén H, Durbeej N, Tengström A
J Child Fam Stud ;25():811-826

Anti-Social Behaviors Associated with Anabolic-Androgenic Steroid Use among Male Adolescents.
Hallgren M, Pope HG, Kanayama G, Hudson JI, Lundin A, Källmén H
Eur Addict Res 2015 ;21(6):321-6

Design of a Web-based individual coping and alcohol-intervention program (web-ICAIP) for children of parents with alcohol problems: study protocol for a randomized controlled trial.
Elgán TH, Hansson H, Zetterlind U, Kartengren N, Leifman H
BMC Public Health 2012 Jan;12():35

The Örebro prevention programme revisited: a cluster-randomized effectiveness trial of programme effects on youth drinking.
Bodin MC, Strandberg AK
Addiction 2011 Dec;106(12):2134-43

Long-term effects of a community-based intervention: 5-year follow-up of 'Clubs against Drugs'.
Gripenberg Abdon J, Wallin E, Andréasson S
Addiction 2011 Nov;106(11):1997-2004

Gruppmedlemmar