Skip to main content

Pär Nordlunds forskargrupp

Med proteinerna i fokus för bättre cancerbehandlingar

I cellen finns många olika typer av molekyler som samspelar med varandra på ett intrikat sätt. Vår forskning fokuserar på proteinerna, arbetarna i celler som får saker att hända: de bygger nya molekyler, reglerar, signalerar och utför transporter. På grund av proteiners nyckelroll i cellen så fungerar de flesta cancerläkemedel genom att binda till proteiner och styra deras aktivitet. Det har tidigare varit väldigt svårt att undersöka hur proteiner interagerar med läkemedel eller andra molekyler i levande celler, men vår grupp har utvecklat en metod för att göra detta: the Cellular Thermal Shift Assay (CETSA).

Vårt fokus är nu att utforska hur CETSA kan användas för att förbättra cancerbehandlingar. Målet är att få en bättre förståelse för både basala cellulär mekanismer vid cancer samt vad som händer vid läkemedelsbehandling och resistensutveckling.

CETSA är en biofysikalisk metod som är baserad på principen att ett proteins värmestabilitet förändras när en interaktion förändras. Med hjälp av CETSA kan vi undersöka vilka molekyler som binder eller lossar från varandra i olika situationer, exempelvis vid cytostatiska-behandling. Vi hoppas även på att kunna identifiera nya biomarkörer som ska kunna användas för att förutsäga hur en patient kommer att reagera på ett visst läkemedel/kombination av läkemedel och på så sätt bättre kunna individanpassa behandlingen.

En del av våra forskningsprojekt handlar även om immunceller och hur de interagerar med cancercellerna. De senaste åren har det kommit nytt hopp om betydligt effektivare cancerterapier då grundforskning har visat hur kroppens immunsystem kan aktiveras för att bekämpa aggressiva tumörer. Behandlingar som utnyttjar dessa upptäckter, så kallade immunoterapier, kan för en del patientgrupper ge fullt bot. Tyvärr är det många patienter som inte blir hjälpta av dessa behandlingar och en central fråga för cancerforskningen är nu varför vissa patientgrupper blir hjälpta och andra inte. En viktig väg framåt för att svara på detta är att studera de molekylära och cellulär processer i tumör- och immunceller som kan reglera immunsystemets aktivitet och där tror vi att CETSA har mycket att bidra med.

Gruppmedlemmar

Pär Nordlund, professor
Smaranda Bacanu, doktorand
Susanne van den Berg, forskningsingenjör
Anette Langebäck, laboratoriesamordnare
Henritte Laursen, post doc
Sara Lööf, projektledare
Anderson Ramos, post doc
Lu Wang, post doc

Anslag

  • Barncancerfonden
  • Cancerfonden
  • Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
  • Vetenskapsrådet Medicin och Hälsa

Utvalda publikationer

Horizontal Cell Biology: Monitoring global changes of protein interaction states in cells with proteome-wide CETSA
Dai L, Prabhu N, Liang YY, Bacanu S, Ramos A, Nordlund P
Annual Reviews of Biochemistry, in press, 2019

Modulation of Protein-Interaction States through the Cell Cycle.
Dai L, Zhao T, Bisteau X, Sun W, Prabhu N, Lim Y, et al
Cell 2018 05;173(6):1481-1494.e13

29439025

29259156

27010513

26566155

25101824

25278616

24352381

23828940