Skip to main content

Jonas Berghs forskargrupp

Gruppbild på Jonas Berghs grupp

Forskningens målsättning är att identifiera den bästa bröstcancerbehandlingen för varje individ på basen av analyser av prognostiska och behandlingsprediktiva markörer, samt genom identifiering av mekanismer för metastasering. Baserat på våra resultat och studier av andra utför vi randomiserade studier i adjuvant-, neoadjuvant- (inkluderande predefinierade switch-strategier) och metastas-situationen, samt använder populationsbaserade material för att vidare utforska och styrka våra arbetshypoteser.

Bröstcancer är globalt den vanligaste maligniteten och incidensen har nästan tredubblats under perioden 1980-2010, uppskattningsvis 1,67 miljoner fick diagnosen 2012 och snabba ökningar förekommer i Asien. För vissa behandlingsalternativ i adjuvant regim har en 20-40% minskad risk att dö i bröstcancer genom reducering av mikrometastaser påvisats, extrapolerat från kliniska studier och populationsbaserade data. Resultaten för metastaserande bröstcancer har dock inte förbättrats i samma utsträckning. Man har antagit att metastaserande bröstcancer karakteriseras av samma biomarkör-/mutationsprofil som den matchande primärtumören, trots avsaknad av tillförlitliga data. Detta kan ha bidragit till sämre utfall i återfallssituationen, eftersom behandlingsvalen baserades på egenskaper hos primärtumören.

I våra biomarkör- och sekvenseringsanalyser av både den primära cancern och motsvarande recidiv hos samma individ, har vi visat att metastaserna ofta innehåller en annan biomarkör- och mutationsprofil jämfört med motsvarande primärtumör. Våra och andras studier har bidragit till att biopsianalys av återfall numera rekommenderas i internationella guidelines (ASCO: http://www.breastcancer.org/research-news/guidelines-issued-on-biomarke…). För att undersöka det komplexa spridningsmönstret i bröstcancer utför vi evolutionära analyser med hjälp av exomsekvensdata från matchande primär bröstcancer/lokalrecidiv och metastaser. Vår forskning omfattar också genexpressionsstudier, inklusive studier av olika immunrelaterade gensignaturer. I ett samarbetsprojekt använder vi den nya teknologin Cellular Thermal Shift Assay (CETSA) för analyser av läkemedelsbindning till respektive målprotein, syftande till att utveckla nya strategier för läkemedelsutveckling och monitorering av de bröstcancerläkemedel som används samt terapeutisk effektivitet i bröstcancer.

Våra kliniska studier syftar till att förutsäga behandlingsrespons och resistens mot olika behandlingsmodaliteter genom molekylär karakterisering av biopsier och blod. Målsättningen är också att utföra farmakokinetikstudier, utnyttjande individanpassade läkemedelsdoser baserade på registrerade toxiciteter. Den rådande standarddoseringen av cytostatika, som är baserad på beräknad kroppsyta och syftar till att använda en likartad dos för varje individ, är inte väl korrelerad med patientens metabolism och utsöndring av cytostatika; följaktligen orsakar detta under- och överdosering.

Framtida bröstcancerbehandlingar bör baseras på en ökad förståelse av den individuella bröstcancerbiologin och markörer/genetiska-klonala förändringar under tumörprogression för att bättre matcha rätt behandling med rätt patient i optimerad dos.

Gruppmedlemmar

Jonas Bergh, professor, gruppledare
Susanne Agartz, biomedicinsk analytiker
Amandine Anastácio, PhD, postdoc
Helen Eriksson, sekreterare
Louise Eriksson-Bergman, MD, PhD
Claudette Falato, MD, doktorand
Theodoros Foukakis, MD, docent
Karthik Govindasamy Muralidharan, MSc, doktorand
Xia Hao, MSc, doktorand
Johan Hartman, MD, docent
Thomas Hatschek, MD, docent
Elham Hedayati, MD, postdoc
Gry Johansen, MD, doktorand
Luisa Kessler, MD, doktorand
Johanna Klinge, PhD forskningsingenjör
Elisabet Lidbrink, MD, PhD
Arian Lundberg, doktorand
John Lövrot, PhD, bioinformatiker
Ran Ma, PhD
Anna Marklund, MD, doktorand
Alexios Matikas, MD, postdoc
Antroula Papakonstantinou, MD, doktorand
Stephanie Robertson, MD, doktorand
Kenny Rodriguez-Wallberg, MD, docent
Per Rydberg, PhD, forskare
Emmanouil Sifakis, PhD, bioinformatiker
Gustav Stålhammar, MD, doktorand
Nick Tobin, PhD, forskarassistent
Ikram Ullah, PhD, bioinformatiker
Lisa Viberg, Forskningssamordnare
Birgitta Wallberg, MD, PhD
Nils Wilking, MD, docent
Ulla Wilking, PhD, postdoc
Ioannis Zerdes, MD, doktorand

Utvalda publikationer

7489358

7751894

11052580

18614011

21570352

Comparisons between different polychemotherapy regimens for early breast cancer: meta-analyses of long-term outcome among 100,000 women in 123 randomised trials.
Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG), Peto R, Davies C, Godwin J, Gray R, Pan HC, Clarke M, Cutter D, Darby S, McGale P, Taylor C, Wang YC, Bergh J, Di Leo A, Albain K, Swain S, Piccart M, Pritchard K.
Lancet 2012 Feb;379(9814):432-44

22711854

27825007

29117498

29480816

Increasing the dose intensity of chemotherapy by more frequent administration or sequential scheduling: a patient-level meta-analysis of 37 298 women with early breast cancer in 26 randomised trials.
Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG)
Lancet 2019 Feb;():

Fullständig lista över publikationer 2019-03-07