Forskargrupp Johan Askling

Kroniska inflammationssjukdomar

Vår forskning försöker besvara frågor kring uppkomstmekanismer och kliniskt förlopp vid kroniska inflammationssjukdomar, allt från riskfaktorer och mottaglighet för sjukdom till prognostiska faktorer och behandlingssvar. Vi arbetar med att jämföra effekt och säkerhet av olika behandlingsalternativ, samt kostnadsaspekter av sjukdom och dess behandling. 

Team

Forskargruppen består av flera team som fokuserar på olika sjukdomar och/eller frågor. Det som förenar oss är att vi försöker besvara ofta ganska likartade forskningsfrågor inom vart och ett av de olika sjukdomsområdena vilket gör att vi kan ha ett nära samarbete och även dela på analysmetoder och utrustning.

Medlemmar

Johan Askling

Professor/överläkare, forskargruppsledare
JA
Innehållsgranskare:
2023-09-18