Hälsoekonomi och ekonomisk utvärdering

Hälsoekonomi kan definieras som tillämpningen av ekonomiska teorier och metoder på hälsa och hälso- och sjukvård. Denna forskargrupp bedriver forskning inom hälsoekonomi med fokus på området hälsoekonomisk utvärdering.

Hälsoekonomisk utvärdering innebär en jämförelse av två eller flera alternativ med avseende på såväl kostnader som konsekvenser och används i syfte att undersöka hur samhällets resurser bör användas för att uppnå en effektiv resursallokering för att förbättra hälsan.

Forskning bedrivs även inom beteendeekonomi, som har sin grund i nationalekonomi och psykologi. Inom beteendeekonomi studerar man ekonomiskt beteende i experiment och utvecklar ekonomiska modeller som är bättre på att spegla faktiskt beteende. Pågående forskningsprojekt inom detta område är av tvärvetenskaplig karaktär inom nationalekonomi, hälsa och medicin.

Utbildning utgör en stor del av forskargruppens verksamhet, där Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy & managementhar en framträdande roll.

Forskningsprojekt

Hälsoekonomisk utvärdering

Ryggsmärta

Ryggsmärta är förknippat med stora kostnader för patienten, hälso- och sjukvården och samhället. Även om det finns ett flertal behandlingsalternativ för behandling av ryggsmärta finns det ett stort behov av fler studier som analyserar kostnader och vilka behandlingar för ryggsmärta som är effektiva och kostnadseffektiva.

Forskningsprojektet syftar till att öka kunskapen om kostnaderna förknippade med ryggsmärta och om effekterna, kostnaderna och kostnadseffektiviteten för olika behandlingsstrategier för behandling av patienter med ryggsmärta. Framför allt kommer detta att undersökas för patienter med långvarig kronisk ländryggssmärta.

I en publicerad studie i samarbete med institutionen för klinisk neurovetenskap, visar vi att individer med ryggsmärta, i jämförelse med individer utan ryggsmärta, hade ökade indirekta kostnader (Productivity losses among people with back pain and among population-based references: a register-based study in Sweden).

God följsamhet till telefonrådgivning

En studie visar att vi vanligtvis följer råden vi får från 1177. I ett samarbete med NVS (Anna Carin Wahlberg) samt CNS (Korinna Karampampa), har vi i forskargruppen publicerat studien ”Observational study of the implementation of telephone advice nursing in Sweden: did callers follow recommendations and did the rate of healthcare visits change? ” i tidsskriften  BMJ Open.

Studien visar att följsamheten till sjuksköterskeledd telefonrådgivning (1177) i Region Jönköping är hög och att antalet primärvårdsbesök ökar samtidigt som det sker en minskning av antalet besök inom sekundärvård. Läs gärna mer om studien i Vårdfokus: Ny studie: Så många följde råden från 1177 

Beteendeekonomi

OC-QoLEcon

I ett forskningsprojekt i samarbete med Kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Handelshögskolan i Stockholm studeras hur p-piller påverkar hälsorelaterad livskvalitet och ekonomiskt beteende inom ramen för en dubbel-blind randomiserad studie. 340 deltagare besvarar enkäter med frågor om hälsorelaterad livskvalitet före och efter tre månaders behandling. Efter avslutad behandling fattar varje deltagare ett antal ekonomiska beslut som mäter graden av generositet, risktagande och tävlingsvilja. Inom detta projekt studeras även hur kvinnors hälsa och beteenden varierar under menstruationscykeln.

Utbildning

Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management innefattar två års heltidsstudier motsvarande 120 poäng. Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter för analys av hälso- och sjukvårdsfrågor utifrån ett organisations-, lednings- respektive beslutsfattarperspektiv. Inom hälsoekonomi ligger fokus på finansiering av hälso- och sjukvården samt metoder för ekonomisk utvärdering samt mätning och värdering av hälsa. Policy innefattar hälsoplanering och metoder för utveckling, implementering och analys av policy i hälso- och sjukvårdssystem, medan management inbegriper metoder för hälso- och sjukvårdsledning. Information om programmet.

Utvalda publikationer

Hormonal Contraceptives Do Not Impact Economic Preferences: Evidence from a Randomized Trial
Ranehill E, Zethraeus N, Blomberg L, von Schoultz B, Lindén Hirschberg A, Johansson M, Dreber A. Management Science. 2017 Oct;https://doi.org/10.1287/mnsc.2017.2844.

A first-choice combined oral contraceptive influences general well-being in healthy women: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial.
Zethraeus N, Dreber A, Ranehill E, Blomberg L, Labrie F, von Schoultz B, Johannesson M, Hirschberg AL. Fertil Steril. 2017 May;107(5):1238-1245.

Combined Oral Contraceptives and Sexual Function in Women-a Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial.
Zethraeus N, Dreber A, Ranehill E, Blomberg L, Labrie F, von Schoultz B, et al
J. Clin. Endocrinol. Metab. 2016 Nov;101(11):4046-4053

Metabolic effects and cost-effectiveness of aripiprazole versus olanzapine in schizophrenia and bipolar disorder.
Kasteng F, Eriksson J, Sennfält K, Lindgren P
Acta Psychiatr Scand 2011 Sep;124(3):214-25

A randomized trial of the effect of testosterone and estrogen on verbal fluency, verbal memory, and spatial ability in healthy postmenopausal women.
Kocoska-Maras L, Zethraeus N, Rådestad AF, Ellingsen T, von Schoultz B, Johannesson M, et al
Fertil. Steril. 2011 Jan;95(1):152-7

A randomized trial of the effect of estrogen and testosterone on economic behavior.
Zethraeus N, Kocoska-Maras L, Ellingsen T, von Schoultz B, Hirschberg AL, Johannesson M
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2009 Apr;106(16):6535-8

Economic evaluation of ASCOT-BPLA: antihypertensive treatment with an amlodipine-based regimen is cost effective compared with an atenolol-based regimen.
Lindgren P, Buxton M, Kahan T, Poulter NR, Dahlöf B, Sever PS, et al
Heart 2008 Feb;94(2):e4

Cost-effectiveness of high-dose atorvastatin compared with regular dose simvastatin.
Lindgren P, Graff J, Olsson AG, Pedersen TJ, Jönsson B,
Eur. Heart J. 2007 Jun;28(12):1448-53

Definition, interpretation and calculation of cost-effectiveness acceptability curves.
Löthgren M, Zethraeus N
Health Econ 2000 Oct;9(7):623-30

Rapporter

Lindgren, P., Ersättning i sjukvården. Modeller, effekter och rekommendationer. 2014, Stockholm: SNS Förlag.

Zethraeus N. Health Technology Assessment (HTA) och ekonomisk utvärdering vid utvärdering av hälso- och sjukvårdens metoder. Stockholm: Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2009. Rapport 2009:19.(pdf)

Johannesson M, Jönsson B, Jönsson L, Kobelt G, Zethraeus N. Why Should Economic Evaluations of Medical Innovations Have a Societal Perspective? OHE Briefing No 51, 2009.

Forskning i media

En studie vid Karolinska Institutet i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Fertility and Sterility visar att det vanligaste kombinerade p-pillret i Sverige har en negativ inverkan på kvinnors livskvalitet. Läs mer om studien Kvinnors livskvalitet påverkas negativt av p-piller.

Forskargrupp

Forskargruppsledare

Niklas Zethraeus

Senior forskare
Zethraeus
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Forskargruppsmedlemmar

Olivia Ernstsson

Anknuten till Forskning
Zethraeus
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Emma Söreskog

Anknuten till Undervisning/handledning
Zethraeus
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Peter Lindgren

Adjungerad professor
Zethraeus
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Jonas Lundkvist

Anknuten till Undervisning/handledning
Zethraeus
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Vibeke Sparring

Anknuten till Forskning
Rehnberg
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Amanda Sundberg

Anknuten till Forskning
Zethraeus
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Evalill Nilsson

Anknuten till Undervisning/handledning
Zethraeus
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

George Keel

Biträdande lektor
08-524 836 52
Zethraeus
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik
NZ
Innehållsgranskare:
2022-09-12