Hälsoekonomi och ekonomisk utvärdering

This page in English

Hälsoekonomi kan definieras som tillämpningen av ekonomiska teorier och metoder på hälsa och hälso- och sjukvård. Denna forskargrupp bedriver forskning inom hälsoekonomi med fokus på området hälsoekonomisk utvärdering. Hälsoekonomisk utvärdering innebär en jämförelse av två eller flera alternativ med avseende på såväl kostnader som konsekvenser och används i syfte att undersöka hur samhällets resurser bör användas för att uppnå en effektiv resursallokering för att förbättra hälsan.

Forskning bedrivs även inom beteendeekonomi, som har sin grund i nationalekonomi och psykologi. Inom beteendeekonomi studerar man ekonomiskt beteende i experiment och utvecklar ekonomiska modeller som är bättre på att spegla faktiskt beteende. Pågående forskningsprojekt inom detta område är av tvärvetenskaplig karaktär inom nationalekonomi, hälsa och medicin.

Utbildning utgör en stor del av forskargruppens verksamhet, där Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy & management har en framträdande roll.

Pågående projekt

Hälsoekonomisk utvärdering

CLBP: Syftet med projektet är att utvärdera hälsoeffekter och kostnader för behandling med manipulation och ryggträning jämfört med enbart manipulation, ryggträning och information/rådgivning vid behandling av patienter med icke-specifik kronisk ländryggssmärta.

INNOVCare: Ett program för att utveckla och testa en ny modell för stöd till patienter med ovanliga sjukdomar. Programmet leds av det spanska hälsoministeriet och inkluderar åtta partners i Europa. KI ansvarar för utvärdering av programmets ekonomiska konsekvenser.

Beteendeekonomi

OC-QoLEcon: I ett forskningsprojekt i samarbete med Kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Handelshögskolan i Stockholm studeras hur p-piller påverkar hälsorelaterad livskvalitet och ekonomiskt beteende inom ramen för en dubbel-blind randomiserad studie. 340 deltagare besvarar enkäter med frågor om hälsorelaterad livskvalitet före och efter tre månaders behandling. Efter avslutad behandling fattar varje deltagare ett antal ekonomiska beslut som mäter graden av generositet, risktagande och tävlingsvilja. Inom detta projekt studeras även hur kvinnors hälsa och beteenden varierar under menstruationscykeln.

Utbildning

Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management innefattar två års heltidsstudier motsvarande 120 poäng. Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter för analys av hälso- och sjukvårdsfrågor utifrån ett organisations-, lednings- respektive beslutsfattarperspektiv. Inom hälsoekonomi ligger fokus på finansiering av hälso- och sjukvården samt metoder för ekonomisk utvärdering samt mätning och värdering av hälsa. Policy innefattar hälsoplanering och metoder för utveckling, implementering och analys av policy i hälso- och sjukvårdssystem, medan management inbegriper metoder för hälso- och sjukvårdsledning. Information om programmet.

Utvalda publikationer

Kvinnors livskvalitet påverkas negativt av p-piller

A first-choice combined oral contraceptive influences general well-being in healthy women: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Zethraeus N, Dreber A, Ranehill E, Blomberg L, Labrie F, von Schoultz B, Johannesson M, Hirschberg AL. Fertil Steril. 2017 May;107(5):1238-1245.
Combined Oral Contraceptives and Sexual Function in Women-a Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial.
Zethraeus N, Dreber A, Ranehill E, Blomberg L, Labrie F, von Schoultz B, et al
J. Clin. Endocrinol. Metab. 2016 Nov;101(11):4046-4053
Metabolic effects and cost-effectiveness of aripiprazole versus olanzapine in schizophrenia and bipolar disorder.
Kasteng F, Eriksson J, Sennfält K, Lindgren P
Acta Psychiatr Scand 2011 Sep;124(3):214-25
A randomized trial of the effect of testosterone and estrogen on verbal fluency, verbal memory, and spatial ability in healthy postmenopausal women.
Kocoska-Maras L, Zethraeus N, Rådestad A, Ellingsen T, von Schoultz B, Johannesson M, et al
Fertil. Steril. 2011 Jan;95(1):152-7
A randomized trial of the effect of estrogen and testosterone on economic behavior.
Zethraeus N, Kocoska-Maras L, Ellingsen T, von Schoultz B, Hirschberg A, Johannesson M
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2009 Apr;106(16):6535-8
Economic evaluation of ASCOT-BPLA: antihypertensive treatment with an amlodipine-based regimen is cost effective compared with an atenolol-based regimen.
Lindgren P, Buxton M, Kahan T, Poulter N, Dahlöf B, Sever P, et al
Heart 2008 Feb;94(2):e4
Cost-effectiveness of high-dose atorvastatin compared with regular dose simvastatin.
Lindgren P, Graff J, Olsson A, Pedersen T, Jönsson B,
Eur. Heart J. 2007 Jun;28(12):1448-53
Definition, interpretation and calculation of cost-effectiveness acceptability curves.
Löthgren M, Zethraeus N
Health Econ 2000 Oct;9(7):623-30

Rapporter

Lindgren, P., Ersättning i sjukvården. Modeller, effekter och rekommendationer. 2014, Stockholm: SNS Förlag.

Zethraeus N. Health Technology Assessment (HTA) och ekonomisk utvärdering vid utvärdering av hälso- och sjukvårdens metoder. Stockholm: Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2009. Rapport 2009:19.(pdf)

Johannesson M, Jönsson B, Jönsson L, Kobelt G, Zethraeus N. Why Should Economic Evaluations of Medical Innovations Have a Societal Perspective? OHE Briefing No 51, 2009.

Forskargrupp

Forskargruppsledare

Forskare

Niklas Zethraeus

Telefon: 08-524 860 97
Enhet: MMC/Health Economics and Economic Evaluation
E-post: niklas.zethraeus@ki.se

Forskarstuderande

Filip Gedin

Enhet: MMC/Health Economics and Economic Evaluation
E-post: filip.gedin@ki.se

Professor, adjungerad

Peter Lindgren

Enhet: MMC/Health Economics and Economic Evaluation
E-post: Peter.Lindgren@ki.se

Anknuten

Jonas Lundkvist

Enhet: MMC/Health Economics and Economic Evaluation
E-post: jonas.lundkvist@ki.se

Postdoc

Korinna Karampampa

Enhet: Försäkringsmedicin Alexanderson
E-post: korinna.karampampa@ki.se

Bianknutna

Forskarstuderande

Olivia Ernstsson

Enhet: QRC KI
E-post: olivia.ernstsson@ki.se

Postdoc

Emelie Heintz

Enhet: QRC KI
E-post: emelie.heintz@ki.se

Samarbeten

Forskargruppen har följande samarbeten:

Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, LIME, KI: Systems Safety in Health Care; Clinical Management; Procome

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Institutionen för Medicin, KI

Handelshögskolan i Stockholm

HälsoekonomiUtvärdering