Gastrointestinal Kirurgi KI SÖS

Nedre gastrointestinal kirurgi

Forskningen på nedre GI-sektionen är inriktad mot kolorektal cancer, inflammatorisk tarmsjukdom och analfistelsjukdom. Sedan 2005 har vi har ett eget kvalitetsregister (KVALOG) där alla patienter med kolorektal cancer registreras. Sedan 2011 registreras också patienter som opereras för benign sjukdom (t.ex. proktologi, divertikelsjukdom, resektion av polyper), och sedan 2017 registreras ERAS (enhanced recovery after surgery) variabler för alla patienter.

Forskargruppsledare

Gabriel Sandblom

Docent, Universitetslektor

Gruppmedlemmar

Åsa Hallqvist Everhov, FoU-ansvarig, kolorektal

Susanne Tumlin Ekelund

Parastou Farahnak

Göran Heinius

Torbjörn Holm

Anna Lindelius

Ulla-Maria Gustafsson

Martin Dahlberg

Karolina Eklöv, Forskarstuderande

Emil Pieniowski, Forskarstuderande

Forskningsprojekt

ALASCCA: acetylsalicylsyra vid kolorektal cancer och mutationer i PIK3 signalvägen - Martin Janson

TAI: transanal irrigation vid low anterior resection syndrome (LARS)- Emil Pieniowski

PHALIR (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03720262): sublaynät eller suturplastik vid nedläggning av loop-ileostomi – Karolina Eklöv, Åsa Hallqvist Everhov

Perirenal fettarea och prognos efter koloncancer - Sara Eckberg, Åsa H Everhov

Lokalisation av avlastande stomi vid kolonileus pga vänstersidig kolorektal cancer - Karolina Eklöv, Åsa H Everhov

Kolorektalkirurgi i Addis Abeba – Karolina Eklöv, Åsa H Everhov

Populationsbaserade studier av inflammatorisk tarmsjukdom - Åsa H Everhov

Preoperativ fysisk status och träning innan bukkirurgi för äldre - Parastou Farahnak

Kärlsjukdom efter rektalcancerbehandling - Åsa H Everhov, Peter Gillgren, Jonas Malmstedt, Gabriel Sandblom

Artiklar

Hernia at the stoma site after loop ileostomy reversal.
Eklöv K, Viktorsson FZ, Frosztega E, Bringman S, Nygren J, Everhov ÅH
Int J Colorectal Dis 2020 May;35(5):887-895

Work Loss in Relation to Pharmacological and Surgical Treatment for Crohn's Disease: A Population-Based Cohort Study.
Everhov ÅH, Sachs MC, Ludvigsson JF, Khalili H, Askling J, Neovius M, et al
Clin Epidemiol 2020 ;12():273-285

Decompressing Stoma vs Stent in Left-Sided Obstructive Colon Cancer.
Hallqvist-Everhov Å, Asplund J, Dahlberg M
JAMA Surg 2020 Jun;():

Prevalence of low anterior resection syndrome and impact on quality of life after rectal cancer surgery: population-based study.
Pieniowski EHA, Nordenvall C, Palmer G, Johar A, Tumlin Ekelund S, Lagergren P, et al
BJS Open 2020 Oct;4(5):935-942

Women's earnings are more affected by inflammatory bowel disease than men's: a register-based Swedish cohort study.
Everhov ÅH, Bruze G, Söderling J, Askling J, Halfvarson J, Westberg K, et al
J Crohns Colitis 2020 Nov;():

Dosing of thromboprophylaxis and mortality in critically ill COVID-19 patients.
Jonmarker S, Hollenberg J, Dahlberg M, Stackelberg O, Litorell J, Everhov ÅH, et al
Crit Care 2020 11;24(1):653

Övre Gastrointestinal kirurgi

Sektionen bedriver klinisk forskning som syftar till att förbättra diagnostik och behandling av sjukdomar i övre mag-tarmkanalen. Fokusområden är Gallstenssjukdom, Bukspottkörtelinflammation, Fetma, Magsår och Ultraljudsdiagnostik vid kirurgiska sjukdomar.

Gruppmedlemmar

Thorhallur Agustsson, FoU-ansvarig Övre Gastrointestinal Kirurgi

Anders Sondén, Docent, Universitetslektor

Emma Sverdén, MD, Post-doc

Martin Dahlberg, MD. PhD, Post-doc

Åsa Edergren, MD, forskarstuderande

Camilla Gustafsson, MD, forskarstuderande (”Point-of Care-Ultrasound” och gallstenssjukdom)

Rebecka Zacharias, MD, forskarstuderande (Komplikationer och gallkirurgi)

Samverkan

Ted Leinsköld, MD,. ÖGI sektionen, Sektionschef, vo Kirurgi, Södersjukhuset

Magdalena Plecka Östlund, MD. PhD., Post-doc

Jesper Lagergren, Professor, Enheten för övre gastrointestinal kirurgi, Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi, KI

Ulf Gunnarsson, Professor, Umeå Universitet

Mikael Rydén, Professor, Enheten för endokrinologi med Lipidlaboratoriet, Institutionen för Medicin, Huddinge, KI

Staffan Holmin, Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI

Magnus Nilsson, Docent, CLINTEC, KI

Klara Bolander Laksov, Docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet

Bengt Isaksson, Docent, CLINTEC, KI

Cecilia Strömberg, MD, PhD, CLINTEC, KI

Forskningsprojekt

Autentiskt teamarbete och interprofessionell kommunikation inom på de kliniska utbildningsavdelningarna - Anders Sondén

”Point-of Care-Ultrasound” och gallstenssjukdom - Anders Sondén

Kortare vårdtid för patienter med mild akut pankreatit - Thorhallur Agustsson

Utvecklande av endoskopisk terapi vid akut pankreatit - Anders Sondén

Komplikationer och gallkirurgi (i samarbete med Prof. Nilsson, CLINTEC, KI) - Anders Sondén

Regional bedövning och kirurgi - Thorhallur Agustsson

Fettmetabolism - Thorhallur Agustsson

Randomiserad studie diatermi vs ultraljudsdissektion vid akut cholecystit (clinicaltrials.gov NCT03014817) - Gabriel Sandblom

Studie avseende utfall under inlärning av ultraljudsdissektion vid gallstenskirurgi (clinicaltrials.gov NCT03154164) - Gabriel Sandblom

Randomiserad studie avseende perkutan dräninläggning versus perkutan aspiration för behandling av akut cholecystit (clinicaltrials.gov NCT03012243) - Gabriel Sandblom

Prospektiv uppföljning av kvinnor som genomgått resektion av endometrios i bukväggen. Studie som genomförs i samarbete med kvinnokliniken, Södersjukhuset. Ansvarig Karin Isaksson.

Artiklar

An interprofessional initiative aimed at creating a common learning resource for the operating room ward.
Torbjörnsson E, Olivecrona C, Sondén A
J Interprof Care 2018 Jul;32(4):501-504

Peptic ulcer disease.
Sverdén E, Agréus L, Dunn JM, Lagergren J
BMJ 2019 Oct;367():l5495

Acute upper gastrointestinal bleeding.
Sverdén E, Markar SR, Agreus L, Lagergren J
BMJ 2018 Oct;363():k4023

Transcatheter Arterial Embolization Compared With Surgery for Uncontrolled Peptic Ulcer Bleeding: A Population-based Cohort Study.
Sverdén E, Mattsson F, Lindström D, Sondén A, Lu Y, Lagergren J
Ann Surg 2019 02;269(2):304-309

Call the On-Call: a study of student learning on an interprofessional training ward.
Ivarson J, Zelic L, Sondén A, Samnegård E, Bolander Laksov K
J Interprof Care 2020 Feb;():1-9

Is out-of-hours cholecystectomy for acute cholecystitis associated with complications?
Gustafsson C, Dahlberg M, Sondén A, Järnbert-Pettersson H, Sandblom G
Br J Surg 2020 Sep;107(10):1313-1323

Akutkirurgi / bukväggskirurgi

Inom sektionen för akutkirurgi och bukväggskirurgi handläggs akuta uppkomna buktillstånd, som appendicit, pancreatit och cholecystitis. Inom sektionen görs också elektiv kirurgi av bråck. Ett flertal studier med inriktning mot akuta gastrointestinala tillstånd och bukväggskirurgi bedrivs också inom sektionen.

Forskargruppsledare

Gabriel Sandblom, Docent, Universitetslektor

Samverkan

Leonard Clay, Biträdande överläkare, Södersjukhuset

Per Lindström, Specialistläkare, Södersjukhuset

Göran Rietz, Biträdande överläkare, Södersjukhuset

Ruth Kalvelage, Specialistläkare, Södersjukhuset

Forskningsprojekt

Randomiserad studie med jämförelse mellan rutinmässig förslutning av buken och förstärkning med resorberbart nät (PrevMesh, clincaltrials.gov NCT02487134)

Randomiserad studie med jämförelse mellan konventionell förslutning av bråckdefekten och bridging med peritonealflik vid laparoskopisk ventralbråckskirurgi (clinicaltrials.gov NCT03344575)

Studier avseende konventionell laparoskopi versus robotassisterad laparoskopisk kirurgi för ventralbråck och ljumskbråck

Randomiserad studie för att undersöka värdet av perioperativ cholangiografi vid gallstenskirurgi

Prospektiv registrering av incidentellt upptäckta solida förändringar och cystor på datortomografi

Artificiell Intelligens som medel för att prognosticera förloppet av akut pancreatit

Fullhudstransplantat som förstärkning av vävnaden vid kirurgi för ärrbråck

Registerbaserade undersökningar av hjärt-kärlsjuklighet vid kirurgi för bråck

Kartläggning av incidens av ärrbråck och sårrupturer efter bukkirurgi

Undersökning av smartphoneapplikation och simulatorer som medel för effektiv kirurgisk färdighetsträning

Undersökning av utfallet efter kirurgi för rektuskidediastaser

Registerbaserade studier av komplikationer efter ljumskbråckskirurgi

Prospektiv registrering och uppföljning av patienter opererade för akut appendicit.

Validering av ett instrument för utvärdering av livskvalitet hos patienter med akut pancreatit

Trauma hos äldre. Studie baserad på nationella traumaregistret (Swetrau) - Martin Nordberg, Andreas Älgå, Lennart Boström

Långvariga effekter av skalltrauma - Olivia Kiwanuka, Lennart Boström

Skalltrauma och multitrauma - Olivia Kiwanuka, Lennart Boström

Komplikationer efter behandling för appendicit - Petter Nyström, Martin Dahlberg, Martin Nordberg, Lennart Boström

Tidpunkt under dygnet för operation av appendicit - Petter Nyström, Martin Dahlberg, Martin Nordberg, Lennart Boström

Hyponatremi i samband med appendektomi hos unga personer - Petter Nyström, Martin Dahlberg

Artiklar

Negative pressure wound therapy versus standard treatment in patients with acute conflict-related extremity wounds: a pragmatic, multisite, randomised controlled trial.
Älgå A, Haweizy R, Bashaireh K, Wong S, Lundgren KC, von Schreeb J, et al
Lancet Glob Health 2020 03;8(3):e423-e429

Incisional hernias following gallstone surgery. A population-based study.
Howie A, Sandblom G, Enochsson L, Österberg J
HPB (Oxford) 2020 Dec;22(12):1775-1781

Cardiovascular complications after common bile duct stone extractions.
Syrén EL, Enochsson L, Eriksson S, Eklund A, Isaksson B, Sandblom G
Surg Endosc 2020 Jul;():

Antibiotic prophylaxis in acute cholecystectomy revisited: results of a double-blind randomised controlled trial.
Jaafar G, Sandblom G, Lundell L, Hammarqvist F
Langenbecks Arch Surg 2020 Dec;405(8):1201-1207

Analysis of Scientific Publications During the Early Phase of the COVID-19 Pandemic: Topic Modeling Study.
Älgå A, Eriksson O, Nordberg M
J Med Internet Res 2020 11;22(11):e21559

Plasma Sodium and Age Are Important Markers of Risk of Perforation in Acute Appendicitis.
Heymowski A, Boström L, Dahlberg M
J Gastrointest Surg 2020 Aug;():