Skip to main content

Gastrointestinal Kirurgi KI SÖS

Nedre gastrointestinal kirurgi

Forskningen på nedre GI-sektionen är inriktad mot kolorektal cancer, inflammatorisk tarmsjukdom och analfistelsjukdom. Sedan 2005 har vi har ett eget kvalitetsregister (KVALOG) där alla patienter med kolorektal cancer registreras. Sedan 2011 registreras också patienter som opereras för benign sjukdom (t.ex. proktologi, divertikelsjukdom, resektion av polyper), och sedan 2017 registreras ERAS (enhanced recovery after surgery) variabler för alla patienter.

Forskargruppsledare

Gabriel Sandblom

Docent, Universitetslektor

Gruppmedlemmar

Åsa Hallqvist Everhov, FoU-ansvarig, kolorektal

Susanne Tumlin Ekelund

Parastou Farahnak

Göran Heinius

Anna Lindelius

Ulla-Maria Gustafsson

Martin Dahlberg

Karolina Eklöv, Forskarstuderande

Emil Pieniowski, Forskarstuderande

Forskningsprojekt

ALASCCA: acetylsalicylsyra vid kolorektal cancer och mutationer i PIK3 signalvägen - Martin Janson

TAI: transanal irrigation vid low anterior resection syndrome (LARS)- Emil Pieniowski

PHALIR (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03720262): sublaynät eller suturplastik vid nedläggning av loop-ileostomi – Karolina Eklöv, Åsa Hallqvist Everhov

Perirenal fettarea och prognos efter koloncancer - Sara Eckberg, Åsa H Everhov

Lokalisation av avlastande stomi vid kolonileus pga vänstersidig kolorektal cancer - Karolina Eklöv, Åsa H Everhov

Kolorektalkirurgi i Addis Abeba – Karolina Eklöv, Åsa H Everhov

Populationsbaserade studier av inflammatorisk tarmsjukdom - Åsa H Everhov

Preoperativ fysisk status och träning innan bukkirurgi för äldre - Parastou Farahnak

Kärlsjukdom efter rektalcancerbehandling - Åsa H Everhov, Peter Gillgren, Jonas Malmstedt, Gabriel Sandblom

Artiklar

Sick Leave and Disability Pension in Prevalent Patients With Crohn's Disease.
Everhov ÅH, Khalili H, Askling J, Myrelid P, Ludvigsson JF, Halfvarson J, et al
J Crohns Colitis 2018 Nov;12(12):1418-1428

Retained sex toys: an increasing and possibly preventable medical condition.
Dahlberg M, Nordberg M, Pieniowski E, Boström L, Sandblom G, Hallqvist-Everhov Å
Int J Colorectal Dis 2019 Jan;34(1):181-183

Perirenal fat surface area as a risk factor for perioperative difficulties and 30-day postoperative complications in elective colon cancer surgery.
der Hagopian O, Dahlberg M, Heinius G, Nordberg J, Gustafsson J, Nordenvall C, et al
Colorectal Dis 2018 Dec;20(12):1078-1087

Results of collagen plug occlusion of anal fistula: a multicentre study of 126 patients.
Blom J, Husberg-Sellberg B, Lindelius A, Gustafsson UM, Carlens S, Oppelstrup H, et al
Colorectal Dis 2014 Aug;16(8):626-30

miR-185 and miR-133b deregulation is associated with overall survival and metastasis in colorectal cancer.
Akçakaya P, Ekelund S, Kolosenko I, Caramuta S, Ozata DM, Xie H, et al
Int. J. Oncol. 2011 Aug;39(2):311-8

Incidence and Treatment of Patients Diagnosed With Inflammatory Bowel Diseases at 60 Years or Older in Sweden.
Everhov ÅH, Halfvarson J, Myrelid P, Sachs MC, Nordenvall C, Söderling J, et al
Gastroenterology 2018 02;154(3):518-528.e15

Övre Gastrointestinal kirurgi

Sektionen bedriver klinisk forskning som syftar till att förbättra diagnostik och behandling av sjukdomar i övre mag-tarmkanalen. Fokusområden är Gallstenssjukdom, Bukspottkörtelinflammation, Fetma, Magsår och Ultraljudsdiagnostik vid kirurgiska sjukdomar.

Gruppmedlemmar

Thorhallur Agustsson, FoU-ansvarig Övre Gastrointestinal Kirurgi

Anders Sondén, Docent, Universitetslektor

Emma Sverdén, MD, Post-doc

Martin Dahlberg, MD. PhD, Post-doc

Camilla Gustafsson, MD, forskarstuderande (”Point-of Care-Ultrasound” och gallstenssjukdom)

Rebecka Zacharias, MD, forskarstuderande (Komplikationer och gallkirurgi)

Samverkan

Ted Leinsköld, MD,. ÖGI sektionen, Sektionschef, vo Kirurgi, Södersjukhuset

Magdalena Plecka Östlund, MD. PhD., Post-doc

Jesper Lagergren, Professor, Enheten för övre gastrointestinal kirurgi, Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi, KI

Ulf Gunnarsson, Professor, Umeå Universitet

Mikael Rydén, Professor, Enheten för endokrinologi med Lipidlaboratoriet, Institutionen för Medicin, Huddinge, KI

Staffan Holmin, Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI

Magnus Nilsson, Docent, CLINTEC, KI

Klara Bolander Laksov, Docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet

Bengt Isaksson, Docent, CLINTEC, KI

Cecilia Strömberg, MD, PhD, CLINTEC, KI

Forskningsprojekt

Autentiskt teamarbete och interprofessionell kommunikation inom på de kliniska utbildningsavdelningarna - Anders Sondén

”Point-of Care-Ultrasound” och gallstenssjukdom - Anders Sondén

Kortare vårdtid för patienter med mild akut pankreatit - Thorhallur Agustsson

Utvecklande av endoskopisk terapi vid akut pankreatit - Anders Sondén

Komplikationer och gallkirurgi (i samarbete med Prof. Nilsson, CLINTEC, KI) - Anders Sondén

Regional bedövning och kirurgi - Thorhallur Agustsson

Fettmetabolism - Thorhallur Agustsson

Randomiserad studie diatermi vs ultraljudsdissektion vid akut cholecystit (clinicaltrials.gov NCT03014817) - Gabriel Sandblom

Studie avseende utfall under inlärning av ultraljudsdissektion vid gallstenskirurgi (clinicaltrials.gov NCT03154164) - Gabriel Sandblom

Randomiserad studie avseende perkutan dräninläggning versus perkutan aspiration för behandling av akut cholecystit (clinicaltrials.gov NCT03012243) - Gabriel Sandblom

Artiklar

An interprofessional initiative aimed at creating a common learning resource for the operating room ward.
Torbjörnsson E, Olivecrona C, Sonden A
J Interprof Care 2018 Jul;32(4):501-504

Time latencies of Helicobacter pylori eradication after peptic ulcer and risk of recurrent ulcer, ulcer adverse events, and gastric cancer: a population-based cohort study.
Sverdén E, Brusselaers N, Wahlin K, Lagergren J
Gastrointest. Endosc. 2018 08;88(2):242-250.e1

Transcatheter Arterial Embolization Compared With Surgery for Uncontrolled Peptic Ulcer Bleeding: A Population-based Cohort Study.
Sverdén E, Mattsson F, Lindström D, Sondén A, Lu Y, Lagergren J
Ann. Surg. 2019 Feb;269(2):304-309

Accuracy of Surgeon-Performed Ultrasound in Detecting Gallstones: A Validation Study.
Gustafsson C, McNicholas A, Sondén A, Törngren S, Järnbert-Pettersson H, Lindelius A
World J Surg 2016 07;40(7):1688-94

Risk Factors for Marginal Ulcer After Gastric Bypass Surgery for Obesity: A Population-based Cohort Study.
Sverdén E, Mattsson F, Sondén A, Leinsköld T, Tao W, Lu Y, et al
Ann. Surg. 2016 Apr;263(4):733-7

Increased admission for alcohol dependence after gastric bypass surgery compared with restrictive bariatric surgery.
Ostlund MP, Backman O, Marsk R, Stockeld D, Lagergren J, Rasmussen F, et al
JAMA Surg 2013 Apr;148(4):374-7

Akutkirurgi / bukväggskirurgi

Inom sektionen för akutkirurgi och bukväggskirurgi handläggs akuta uppkomna buktillstånd, som appendicit, pancreatit och cholecystitis. Inom sektionen görs också elektiv kirurgi av bråck. Ett flertal studier med inriktning mot akuta gastrointestinala tillstånd och bukväggskirurgi bedrivs också inom sektionen.

Forskargruppsledare

Gabriel Sandblom, Docent, Universitetslektor

Samverkan

Leonard Clay, Biträdande överläkare, Södersjukhuset

Per Lindström, Specialistläkare, Södersjukhuset

Göran Rietz, Biträdande överläkare, Södersjukhuset

Ruth Kalvelage, Specialistläkare, Södersjukhuset

Forskningsprojekt

Randomiserad studie med jämförelse mellan rutinmässig förslutning av buken och förstärkning med resorberbart nät (PrevMesh, clincaltrials.gov NCT02487134)

Randomiserad studie med jämförelse mellan konventionell förslutning av bråckdefekten och bridging med peritonealflik vid laparoskopisk ventralbråckskirurgi (clinicaltrials.gov NCT03344575)

Studier avseende konventionell laparoskopi versus robotassisterad laparoskopisk kirurgi för ventralbråck och ljumskbråck

Randomiserad studie för att undersöka värdet av perioperativ cholangiografi vid gallstenskirurgi

Prospektiv registrering av incidentellt upptäckta solida förändringar och cystor på datortomografi

Artificiell Intelligens som medel för att prognosticera förloppet av akut pancreatit

Fullhudstransplantat som förstärkning av vävnaden vid kirurgi för ärrbråck

Registerbaserade undersökningar av hjärt-kärlsjuklighet vid kirurgi för bråck

Kartläggning av incidens av ärrbråck och sårrupturer efter bukkirurgi

Undersökning av smartphoneapplikation och simulatorer som medel för effektiv kirurgisk färdighetsträning

Undersökning av utfallet efter kirurgi för rektuskidediastaser

Registerbaserade studier av komplikationer efter ljumskbråckskirurgi

Prospektiv registrering och uppföljning av patienter opererade för akut appendicit.

Validering av ett instrument för utvärdering av livskvalitet hos patienter med akut pancreatit

Trauma hos äldre. Studie baserad på nationella traumaregistret (Swetrau) - Martin Nordberg, Andreas Älgå, Lennart Boström

Långvariga effekter av skalltrauma - Olivia Kiwanuka, Lennart Boström

Skalltrauma och multitrauma - Olivia Kiwanuka, Lennart Boström

Komplikationer efter behandling för appendicit - Petter Nyström, Martin Dahlberg, Martin Nordberg, Lennart Boström

Tidpunkt under dygnet för operation av appendicit - Petter Nyström, Martin Dahlberg, Martin Nordberg, Lennart Boström

Hyponatremi i samband med appendektomi hos unga personer - Petter Nyström, Martin Dahlberg

Artiklar

Index versus delayed cholecystectomy in mild gallstone pancreatitis: results of a randomized controlled trial.
Noel R, Arnelo U, Lundell L, Hammarqvist F, Jumaa H, Enochsson L, et al
HPB (Oxford) 2018 Oct;20(10):932-938

The Impact of Groin Surgery during Childhood on the Incidence of Inguinal Hernia Repair and Its Postoperative Complications in Adult Life.
Sokratous A, Österberg J, Sandblom G
Eur J Pediatr Surg 2019 Jun;29(3):271-275

Inversed relationship between completeness of follow-up and coverage of postoperative complications in gallstone surgery and ERCP: a potential source of bias in patient registers.
Enochsson L, Blohm M, Sandblom G, Jonas E, Hallerbäck B, Lundell L, et al
BMJ Open 2018 01;8(1):e01955

Disparities in the regional, hospital and individual levels of antibiotic use in gallstone surgery in Sweden.
Jaafar G, Darkahi B, Lindhagen L, Persson G, Sandblom G
BMC Surg 2017 Dec;17(1):128

Morbidity of cholecystectomy and gastric bypass in a national database.
Wanjura V, Szabo E, Österberg J, Ottosson J, Enochsson L, Sandblom G
Br J Surg 2018 Jan;105(1):121-127

Full-thickness skin graft vs. synthetic mesh in the repair of giant incisional hernia: a randomized controlled multicenter study.
Clay L, Stark B, Gunnarsson U, Strigård K
Hernia 2018 04;22(2):325-332