Lipidhantering i hälsa och kardiometabol sjuklighet – Forskargrupp Carolina Hagberg

Vi studerar molekylära och cellulära mekanismer vid utvecklingen av kardiometabol sjuklighet, med ett starkt fokus på våra främsta lipid-lagrande celltyper – fettcellen, levercellen och makrofagen. Vårt fokus kretsar kring hur olika typer av lipider tas upp, lagras och bryts ned av dessa celltyper, och hur störningar i dessa mekanismer påverkar utvecklingen av metabol och kardiovaskulär sjuklighet, inklusive viktökning, insulinresistens, diabetes, hyperlipidemi och atheroskleros.

Mänsklig subkutan fettvävnadsbit färgad för lipider (Bodipy, grön), cellkärnor (Hoechst, blå) och blodkärl (UEA1-lektin, röd) och avbildad med konfokalmikroskopi Foto: Carolina Hagberg.

Lipidhantering i hälsa och kardiometabol sjuklighet

Fetma och dess associerade sjukdomar fortsätter att öka världen över i en alarmerande takt, med allvarliga socioekonomiska konsekvenser. En djupare förståelse för varför övernäring leder till sjukdomsutveckling behövs snarast, så att förbättrade terapeutiska och förebyggande behandlingar kan utvecklas. Vår grupp studerar olika aspekter av näringsämneshantering, upptag och lagring hos människor, med särskilt fokus på lipidhantering i fettvävnaden, makrofager och levern. Det övergripande målet är att använda translationella metoder för att belysa signalvägar som, när de störs, bidrar till utvecklingen av kardiometabol sjukdom, med särskilt fokus på ateroskleros och typ 2-diabetes. Vår forskning följer tre huvudlinjer.

Docent Carolina Hagbergs team studerar lipidhanteringen hos vårt största fettlagringsorgan, den vita fettvävnaden. En stor del av arbetet fokuserar på mikrovaskulaturens avgörande roll för fettvävnadens lipidupptag och expansion, och använder dessa insikter för att bland annat skapa förbättrade mekanistiska in vitro forskningsmodeller, såsom human unilocular vascularized adipocyte spheroids, HUVAS (Ioannidou et al, Journal of Physiology, 2022). Teamet studerar också effekten av olika näringsämnen på fettvävnadstillväxt, och i ett projekt lett av professor Rachel Fisher, studeras rollen av det perivaskulära fettet, som återfinns runt större blodkärl, som bidragande faktor till utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar.

Inom Hagberg-teamet återfinns även en studie, ledd av Ferdinand Van T Hooft, som fokuserar på att karakterisera nya proteiner involverade i lipidmetabolismen i levern och blodcirkulationen, och deras relation till kända riskfaktorer för både metabola och kardiovaskulära sjukdomar.

Slutligen fokuserar professor Ewa Ehrenborgs team sin forskning på samspelet mellan lipidhantering, inflammation och autofag i relation till hjärt- och kärlsjukdom. Specifikt handlar deras intressen kring hur lipidhanteringen i makrofager påverkar inflammation och autofagi (lipidnedbrytning) under åderförkalkningsprocessen, något som i stort sett har förblivit okänt. De syftar också till att identifiera faktorer/proteiner i autofagiprocessen som är av relevans för progression av åderförkalkning i kärlväggen.

Tillsammans täcker dessa kombinerade forskningslinjer ett brett spektrum av organ och mekanistiska studier av mänsklig kardiometabol patofysiologi, och syftar till att förstå vad som främjar uppkomsten av sjukdom vid fetma och åldrande, och hur vi kan utveckla nya terapeutiska verktyg för att minska sjukdomsbördan.

(from left): Fabiana Baganha, postdoc; Ruby Schipper, PhD student; Carolina Hagberg, Group leader; Anneli Olsson, lab manager; Max Larsson, MD student; Alana Vanity, MSc student, and Alice Maestri, co-supervised PhD student. Missing from picture: Min Cai,
Från vänster: Fabiana Baganha, postdoc; Ruby Schipper, doktorand; Carolina Hagberg, gruppledare; Anneli Olsson, lab manager; Max Larsson, medicine student; Alana Vanity, Master student, and Alice Maestri, bihandledd doktorand. Saknas från bilden: Min Cai, doktorand Foto: Carolina Hagberg.

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

 

  • Vetenskapsrådet
  • Hjärt Lungfonden
  • Jeanssons stiftelser
  • Åke Wibers stiftelse
  • Tore Nilssons stiftelse
  • Karolinska Institutet

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen