Tumörer i de kvinnliga könsorganen – Miriam Mints forskargrupp

Forskargruppen består för närvarande av åtta personer som forskar inom två huvudområden

Gruppens verksamhet kan presenteras utifrån följande perspektiv:

Forskningsperspektiv

  • Gynekologisk cancer med inriktning på uterus cancer
  • Endometriepatologi med inriktning på rikliga menstruationsblödningar

Inom området uterus cancer leder Miriam Mints en grupp:

RENDOCAS (Registry of ENdometrial CAncer in Sweden): studie av endometriecancer - etiologi, predisposition och prevention.

Gruppen har byggt upp en biobank med endometriecancer vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Målsättningen med projektet är att kartlägga ärftligheten och identifiera sjukdomsorsakande gener vid endometriecancer; utveckla tidiga diagnostiska markörer för endometriecancer; implementera den kunskapen i klinisk praxis och skräddarsy lämpliga preventionsprogram.

Med projektet arbetar fem doktorander (varav tre är kliniker) och en postdok. Gruppen har ett brett nätverk av samarbetspartners både nationellt och internationellt med bl. a. klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, CCK (Cancer Center Karolinska) och ENITEC (European Network for Individualized Treatment in Endometrial Cancer).

2011 utvärderades gruppen av ERA (Evaluation & Research Associates) och bedömdes som "Very good".

Kliniskt perspektiv

Miriam Mints har organiserat och leder den dagkirurgiska verksamheten för minimalinvasiva ingrepp för utredning och behandling av preinvasiva förändringar i endometriet och cervix.

Inom öppenvårdsgynekologi bedrivs högspecialiserade mottagningar för patienter med: ärftlig gynekologisk cancer; rikliga menstruationsblödningar och cervix dysplasier. Dagkirurgisk- och mottagningsverksamhet utgör en plattform för patientnära forskning.

Utbildningsperspektiv

Gruppen bedriver undervisning av studenter inom grundutbildningen, internationella studenter, ST-läkare och fortbildningskurser för specialister inom SFOG (Svensk förening inom Obstetrik och Gynekologi).

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Cancer och onkologi Medicinsk genetik Reproduktionsmedicin och gynekologi
MM
Innehållsgranskare:
2024-03-22