Eric Thelin

Eric Thelin

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: eric.thelin@ki.se
Besöksadress: Hotel Carolina Tower, Plan 4, Eugeinavägen 6, 17164 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Neuro Thelin, 171 77 Stockholm

Om mig

 • ST-läkare inom Neurologi vid Karolinska Universitetssjukhuset samt forskning
  inom områdena traumatiska hjärnskador, neuro-intensivvård,
  neuroinflammation och proteinbiomarkörer.
  Kliniskt verksam som ST-läkare vid ME Neurologi vid Tema Hjärta, Kärl och
  Neuro vid Karolinska Universitetssjukhuset. För närvarande 50% akademisk
  tjänst finansierad via Region Stockholm (ALF Klinisk Forskare).
  Erhållit finansiellt stöd från:
  - Hjärnfonden (Mattsons Stiftelse)
  - Erling-Persson Stiftelse
  - Region Stockholm
  - Strategic research area neuroscience (StratNeuro)
  - Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
  - Svenska Läkaresällskapet
  2003 Biomedicinprogrammet, Karolinska Institutet.
  2004-2009 Läkarprogrammet, Karolinska Institutet.
  2010-2015 Doktorand, Karolinska Institutet
  2016-2018 Postdok, University of Cambridge, UK

Forskningsbeskrivning

 • *Jag välkomnar ansökningar från läkarstudenter som gör sin
  examensarbetestermin*
  Jag har sedan 2005 ägnat mig åt forskning kring proteinbiomarkörer för
  hjärnskada. Blev registrerad doktorand 2010 och disputerade 2015 med
  avhandlingen ”On Biomarkers in Traumatic Brain Injury” [1] vid
  Institutionen för Klinisk Neurovetenskap med Bo-Michael Bellander [2] som
  handledare. Har efter detta fortsatt med forskning inom traumatisk
  hjärnskada avseende akut omhändertagande och neuromonitorering, men även
  på senare år också neuroinflammation vilket i synnerhet sker i samband med
  Universitetet i Cambridge där jag gjorde en klinisk postdok 2016-2018.
  Jag är huvudhandledare för två doktorander:
  Susanna Friberg [3] - Forskar om kronisk traumatisk hjärnskada och dess
  eventuella koppling till neurodegeneration och neuroinflammation.
  Olivia Kiwanuka [4] - Forskar kring långtidsutfallet vid traumatisk
  hjärnskada
  Jag bi-handleder för närvarande tre doktorander

 • Caroline Lindblad [5] - Forskar om astrocyter och neuroinflammation vid
  traumatisk hjärnskada
  Alexander Fletcher-Sandersjöö [6] - Forskar om neuroinflammation och
  koagulopati vid traumatisk hjärnskada
  Li Yang [7] - Forskar om hur man kan optimera detektionen av intrakraniella
  blödningar och klinisk försämring på akuten efter mild traumatisk
  hjärnskada.
  Nedan följer en beskrivning av några av mina forskningsområden samt
  pågående projekt.
  *Stockholm score of lesion development on computerized tomography following
  mild traumatic brain injury - SELECT-TBI*
  Tillsammans med akutsjukhusen i Region Stockholm försöker vi skapa
  förbättrade förutsättningar för att se vilka patienter som kommer att ha
  blödningar på röntgenundersökningar efter mild traumatisk hjärnskada
  samt vilka av dessa som kommer att försämras i sina skador och kräva mer
  vård. Denna multicenterstudie görs tillsammans med läkare på bland annat
  Norrtälje sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus,
  Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus.
  *Nya diagnostiska verktyg och behandling för Alzheimers sjukdom, traumatisk
  hjärnskada och småkärlssjukdom*
  Tillsammans med ett antal forskare, bland andra Maria Eriksdotter [8], Per
  Nilsson [9], Urband Lendhal [10] och Helena Karlström [11], vid Karolinska
  Institutet ämnar vi i humant och i prekliniska modeller i en rad olika
  neurologiska sjukdomar studera hur kärl och associerade inflammatoriska
  celler påverkas. Vår förhoppning är att vi på ett bättre sätt ska få
  fram markörer för att se hur drabbade patienter blir av bland annat
  neruodegeneration efter dessa typer av sjukdomar.
  *Hjärnskademarkörer vid hjärnskada*
  Flertalet pågående projekt med bland annat Henrik Zetterberg och Kaj
  Blennow vid Göteborgs Universitet där vi mäter nya typer av
  proteinbiomarkörer för hjärnskada, såsom neurofilament-light, i olika
  kroppsvätskor. Har även ett pågående projekt inom proffsboxning där vi
  kommer att utvärdera hur allvarligt skadade boxare blir med hjälp av ett
  blodprov innan och efter match.
  Har även pågående projekt med Professor Peter Nilsson vid SciLifeLab,
  Kungliga Tekniska Högskolan, där vi med protein arrays profilerar
  proteinuttryck av flertalet proteiner ifrån olika kroppsvätskor hos
  patienter med traumatisk hjärnskada.
  *Neuroinflammation vid traumatisk hjärnskada*
  Forskningen pågår här främst vid Universitet i Cambridge. Jag har själv
  varit med och satt upp och drivit prospektiva behandlingsstudier på
  människa. Jag har även genomfört och planerar även nya translationella
  studier där bland annat cellkulturer utsätts för samma typ av
  neuroinflammatorisk stimulering man ser hos människa i hjärnan efter skada.
  *Neuro-monitorering vid hjärnskada*
  Tillsammans med framförallt David Nelson [12] vid Karolinska Institutet /
  ANOPIVA Karolinska Universitetssjukhuset, bedrivs olika typer av både
  prospektiva och retrospektiva studier på patienter som vårdats vid
  neuro-intensivvårdsavdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset.
  *Akut omhändertagande vid traumatisk hjärnskada*
  Tillsammans med Rebecka Rubensson Wahlin [13], Karolinska Institutet SÖS
  pågår forskning kring för att studera det akuta omhändertagandet av
  patienter med traumatisk hjärnskada samt hur den pre-hospitala vården kan
  bli bättre.
  *Förbättrad bilddiagnostik vid traumatisk hjärnskada*
  Med hjälp av neuroradiolog Harriet Nyström vid Karolinska
  Universitetssjukhuset så vidareutvecklar vi prognostiska system för
  information vi ser på datortomografi och magnetkameraundersökningar av
  hjärnan för patienter med traumatisk hjärnskada. Bedriver även forskning
  med Peter Franssons [14] forskargrupp vid Institution för Klinisk
  Neurovetenskap vid Karolinska Institutet för att studera funktionell
  magnetkamera undersökning vid traumatisk hjärnskada.
  [1] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/44599
  [2] https://medarbetare.ki.se/people/bo-michael-bellander
  [3] https://medarbetare.ki.se/people/susanna-friberg
  [4] https://medarbetare.ki.se/people/olivia-kiwanuka
  [5] https://medarbetare.ki.se/people/caroli1
  [6] https://medarbetare.ki.se/people/alexfl
  [7] https://medarbetare.ki.se/people/li-yang
  [8] https://medarbetare.ki.se/people/maria-eriksdotter
  [9] https://medarbetare.ki.se/people/per-et-nilsson
  [10] https://medarbetare.ki.se/people/urban-lendahl
  [11] https://medarbetare.ki.se/people/helena-karlstrom
  [12] https://medarbetare.ki.se/people/davnel
  [13] https://medarbetare.ki.se/people/rebrub
  [14] https://medarbetare.ki.se/people/pfrans

Undervisning

 • Bedriver undervisning framförallt vid läkarprogrammet Termin 7
  (Neurotrauma), Termin 9 (Neurologi) samt vid SVK i Neurokirurgi T11
  (Neurtrauma och Neurointensivvård) men undervisar även regelbundet för
  AT-läkare inom Region Stockholm. Har även en hel del andra
  undervisningsuppdrag.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Docent, neurologisk forskning, Karolinska Institutet, 2022
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2015
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI