Petrus lab

Målet med vår forskning är att förstå hur rubbningar av kroppens interna klocka vid exempelvis skiftarbete, leder till sjukdomar. Vi är speciellt intresserade av metabol och mental ohälsa, då dessa tillstånd hänger ihop. I nuläget finns ingen förklaring till varför det är så, men vår hypotes är att den interna klockan är en gemensam nämnare som kopplar ihop dessa hälsoproblem.

Cirkadisk rytm

Människan, och nästan alla andra levande organismer, är utrustad med en genetisk klocka som kontrollerar våra interna rytmer. Biologiska processer som följer en  ̴24-timmars rytm kallas cirkadiansk (från latinets  Circa=ungefär och Diem=dag). Varenda cell i människokroppen är utrustad med denna genetiskt kodade molekylära klocka och därmed finns den i alla kroppens organ. Den molekylära klockan består av transkriptionsfaktorer som läser av tusentals gener i cellen, inklusive sina egna hämmare som i sin tur bromsar genuttrycket. En sådan cykel tar ungefär 24 timmar att genomföra och på så sätt har varje cell en autonom rytm som är synkroniserad med jordens rotation runt sin axel.

Kommunikation mellan klockor

Ljus och kost synkroniserar klockorna i olika organ, som i sin tur förmedlar denna information till klockor i andra vävnader för att bibehålla fysiologisk cirkadiansk rytm. En signalväg som de molekylära klockorna använder för att kommunicera med varandra är via ämnesomsättningen. Specifika näringsämnen har förmågan att agera substrat eller co-substrat för enzym som reglerar epigenomet, det vill säga förändringar av arvsmassan som inte inkluderar DNA-sekvensen. Cirkadiansk rytm i ett organ har därmed förmåga att synkroniseras av miljön och reglera rytmiskt genuttryck i ett annat organ. Rubbningar av detta system leder till sjukdomstillstånd såsom fetma och depression.

Ett mål med vår forskning är att förstå hur klockorna i olika organ tolkar signaler från miljön och sedan förmedlar denna information till klockor i andra organ. Vår förhoppning är att generera kunskap och verktyg som hjälper oss navigera och bibehålla god hälsa i ett samhälle som karakteriseras av artificiellt ljus, tillgång till energirik mat dygnet runt och kronisk stress.

För mer information om forskningen, hänvisar vi till forskargruppens engelska sida.

Publikationer

Utvalda publikationer