Emotion Lab - Andreas Olssons forskargrupp

Det övergripande målet med vår forskning är att bättre förstå hur emotionell information överförs, lärs in och regleras i sociala situationer. Vi är särskilt intresserade av de neurala mekanismer som ligger bakom responser på hot, aversion och säkerhet, samt hur dessa processer interagerar med social kognition för att ge upphov till beteende.

Tecknade personer

Nyheter